ช ะ ตาแ ย่มานาน จ ากนี้เตรี ยมมร ว ย ไม่ลื มหูลื มต า โ ชคล าภเข้ าหา

ช ะ ตาแ ย่มานาน จ ากนี้เตรี ยมมร ว ย ไม่ลื มหูลื มต า โ ชคล าภเข้ าหา

ห ล วงพี่อุเ ทน เ จ้ าอาวาสวัยท่าไม้ ที่ได้โพสต์ ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค วั ดท่ าไม้ จังหวัยสมุทรสาค ร

ที่ท่านไย้ระบุว่า 4 ร าศีเ ฮ ง ร ว ย ไม่ลืมหู ลืมตา เตรียมเ ป็ นเศรษฐีใหญ่

ได้โ ช คลาภ เงิ นทอง การงาน การเงิ น มีเกณฑ์ชะตาร่ำร ว ย

 

ซึ่ งได้ก่ชาว ร าศี

1. ช ะ ต า ร าศีเมษ

2. ช ะ ต า ร าศีตุล

3. ช ะ ต า ร าศีมังกร

4. ช ะ ต า ร าศีกรกฎ

 

ร ว ย 4 ร าศีที่แ ย่ม า น าน พบเจอด า วจ ตุส ยั ย เ กณฑ์ เมษ ตุล มังกร กรกฎ

แ ล ะ นอกจากทุก คนจ ะ ไปทำบุญไหว้พ ร ะ เสริมบารมีแล้ว ทำความดี

แ ล ะ ต้อ งเตรียมตัวเองให้พร้อม จะด วงดีขึ้ นแล้ ว ฟ้าเปิด ห ม ดเคราะะห์ ห ม ดกร ร ม ห ม ดทุกข์ จ ะ พ บ สิ่ งดี

 

อ ย่ า ลื ม หาเวลาทำพิธีห่ม ผ้าพ ร ะ นิพพาน พ ร ะ นอนแล้ว

อ ย่ า ลื มทำความเคารพ 7 สิ่ งนี้นะลูก สุภัทธะเอยเราคต าค ต เ คา ร พสิ่ งนี้(พ ร ะ วาจา)

1. ให้มีความเ ค า ร พ ใ นพ ร ะ สัมมาสัมพุทธเจ้า

2. ให้มีควา ม เ ค ารพในพ ร ะ ธรรม

3. ให้มีควา ม เ ค าร พในพ ร ะ สงฆ์

4. ให้มีความเ ค า ร พในการศึกษา

5. ให้ มี ค ว า มเคารพในสมาธิ

6. ให้มีความเ ค า ร พในความไม่ประมาท

7. ให้ มี ค ว ามเคารพในการต้อนรับแขก

 

มีค ว า มเคารพ 7 อ ย่า ง นี้ ในมงคลสูตร ร ว ย รว ย แน่นอน ดีแ น่นอน

ห ล ว งพี่อุเ ทน หลวงพี่แซม ให้โยม ห ม ดหนี้ ห ม ดทุกข์ หายป่ ว ย

บ ริ ว า ร เจ้าน ายดี สุขที่สุด บรรลุธรรมโด ยเ ร็ ว ที่สุด สาธุ