โ ชคล าภอ ยู่ในเก ณฑ์ดี ด ว งพุ่ ง ลงทุ นเสี่ ยงโ ชคอ าจได้กำไ ร

โ ชคล าภอ ยู่ในเก ณฑ์ดี ด ว งพุ่ ง ลงทุ นเสี่ ยงโ ชคอ าจได้กำไ ร

 

ด ว ง ชะ ตาพุ่ ง วันอังคาร

ทุ ก ข ลาภที่อาจได้ลาภ ผลประโยชน์จากการพลิกสถานการณ์จากร้ า ยเป็นดี

แต่ก็ ค วร ร ะวั งที่จะถูกล่อลวง โน้มน้าวใจให้หาเ งิ นด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต

ผิ ด กฎหมาย ที่จะนำภัย อั น ต รา ย ตามมาด้ว ย เ ก ณฑ์จ ากนี้มีโอ ก าสรั บโ ชคสู ง

 

ด ว ง ชะ ตาพุ่ ง วันเสาร์

ห า ร า ยได้เพิ่มเติมยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่หากจะหวังว่าจะได้เป็นก้อนใหญ่

ก็ อ า จ ต้ องออกแรงมากเป็นพิเศษ ถึงจะมีโอกาส และ ควรหลีกเลี่ยงที่จะติดตาม

ท ว ง ถ า มหนี้สิน หรือ ขอยืมใด เพราะนอกจากจะไม่ได้ ยังอาจทำให้หงุดหงิดม ากขึ้ น อี ก

อ ยู่ ใ นเกณฑ์ดี อาจได้โชค มีกำไรจากการ เ สี่ ย ง โชค เก็งกำไร

แ ต่ ก็ ค วร ร ะวั งข้อมูลจริง เท็จ ก็อาจทำให้ได้ เพียงเสี้ยวหนึ่ง

 

ด ว ง ชะ ตาพุ่ ง วันจันทร์

อ ยู่ ใ นระยะที่อาจได้โชคมีลาภ แต่ก็ควร ร ะวั งการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทั้งของตนเอง

บุ ต ร ธิด า หรือ เพื่อรัก ใคร่ เสน่หา ก็อาจเ ป็ น เ ห ตุทำให้สูญเ สี ย เ งิ นจำนวนมาก

แ ล ะ ยั งอาจก่อภาระหนี้สินรุงรังไปอีกนาน ลงทุน เ สี่ ย ง โชค เก็งกำไร

จ ะ อ ยู่ ใ น เกณฑ์ดี ที่จะลาภผล แต่ก็ควร ร ะวั งหาก โลภมากเกินไป ก็อาจพลิกผันจนหายหมดได้

 

ด ว ง ชะ ตาพุ่ ง วันศุกร์

อ า จ ไ ด้โชค มีลาภผลอย่างมหาศาล จากการจัดการ ซื้อ ข า ย ที่ ดิน สิ่งปลูกสร้าง

แ ต่ก็ ร ะวั งคนที่เข้ามาติดต่อ สัมพันธ์ด้วยเช่นกัน ตรวจสอบดูให้ดี

เ พ ร า ะ มีโ อก า ส สูงที่จะเป็นพวก18 มงกุฎ