เ ปิ ด ชะ ต าด ว งร าศี พ บเจอเรื่ อ งโ ชคลา ภ เ งินทอ งไห ลมาเ ทม าไม่ข า ด

เ ปิ ด ชะ ต าด ว งร าศี พ บเจอเรื่ อ งโ ชคลา ภ เ งินทอ งไห ลมาเ ทม าไม่ข า ด

 

เงิ นทอ งไห ลมา ราศีมีน (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

ร า ศี มี น ถือว่าเป็นราศีที่ด ว ง การเงินดีแบบไม่ธรรมดา ด ว ง ชะตามีโอกาสได้ลาภแบบจัดเต็ม

ทั้ ง ล า ภ จากการลงมือทำ และลาภที่มาแบบไม่ได้ตั้งใจ ล า ภจากการลงมือทำ ถือว่าเป็นลาภที่ได้มาแบบแน่นอน

นั่ น ก็ คือการทำงานนั่นเอง ส่วนลาภแบบไม่ได้ตั้งใจ มีโอกาสเป็นไปได้หลายอย่าง เช่น จู่ๆ ได้รับผลตอบแทน

จ า ก การทำงานมากเกิน การได้ลาภแบบฟลุคๆ การได้ส่วนแบ่งจากการขาย เป็นต้น

เ รี ย กว่าอะไรที่คาดไม่ถึง มีโอกาสได้สมใจ

 

เงิ นทอ งไห ลมา ราศีพฤษภ (14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

พื้ น ฐ านชาวราศีพฤษภ เป็นคนอดทน เป็นคนที่รอคอยโอกาส ชอบความมั่นคง เก็บเงินไปเรื่อยๆ

ถื อ ว่ า เป็นราศีที่ฐานะมีความมั่นคงมาก ในช่วงนี้ชาวราศีพฤษภจะสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้เรื่อยๆ

แ ต่ ที่ จะเด่นคือเรื่องของโชคลาภ ที่จะเข้ามาแบบฟลุคๆ ไม่ได้ตั้งใจ แม้ด ว ง มีเกณฑ์ได้ลาภลอย

แ ต่ ก็ ค ว รตั้งใจทำมาหากิน เพราะลาภจากน้ำพักน้ำแรงมีมากกว่าลาภแบบฟลุคๆ

 

เงิ นทอ งไห ลมา ราศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

สำ ห รั บ ช าวราศีเมษ ถือว่าเป็นราศีที่ด ว ง ดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการงานและการเงิน อย่างเรื่องการเงิน

ถื อว่ า เ ป็นราศีที่น่าจับตามอง เพราะมีโอกาสทางการเงินเข้ามามากในช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัว

อ ย่ า ง คนค้าขายในช่วงนี้จะราบรื่น ได้กำไรเรื่อยๆ ไม่ค่อยติดขัด ต้องร ะ วั ง โดนคนเอาเปรียบ

เ ช่น การยืมเงิน เป็นต้น หากโดนยืมเงินมีหวังโดนชักดาบแน่ ส่วนเรื่องโชคลาภ

บ อ ก ไ ด้ เลยว่าโดดเด่น มีโอกาสได้ลาภแบบฟลุคๆ สูงมาก