เ ก ณฑ์เป็ นเ ศรษฐี ส บ ายต อ นแ ก่ หนี้สิ นหมด มีคนสนั บส นุน

เ ก ณฑ์เป็ นเ ศรษฐี ส บ ายต อ นแ ก่ หนี้สิ นหมด มีคนสนั บส นุน

 

ช ะ ต าท่ านที่เกิดร า ศีเ ม ษ

เป็ นช่วงที่คุณกำ ลั งกอบโกยเ งิ นท องคุณเ ป็ นค นมีเซ้นต์

ใ นเ รื่ อ งก า รหาเ งิ นก า รเลือกเพื่อ น ถ้ า ห ากค นไ ห นไม่ดี

คุณเ ป็ นค นที่ส า ม า ร ถตั ดเ ข าออกจ า กวงโ คจรคุณไปได้อ ย่ างง่ายดาย

ชีวิ ตเ ป็ นสุ ขผ่ อ นบ้านสำเร็จมีกิจก า รห ล า ยอ ย่ างเเ ต่ก็เ ค รี ย ด

เ รื่ อ งเวล า ยั งไม่ส า ม า ร ถจัดสรรค์เวลาได้ม า กเท่าไหร่

เเ ต่หลังเริ่มลงตัวห ล า ย ๆ อ ย่ าง ที่ ไ ด้ เ ริ่มทำมาเ ป็ นรูปร่ า ง

เ ป็ นเพราะบุญเก่าที่คอยเกื้อหนุนชี วิ ตสุ ขส บ า ย

ไ ม่ทุ ก ข์ร้อนใ จ อ ะ ไ รทำอ ะ ไ รก็ร ว ยลงตัวไปห ม ดทุกอ ย่ าง

ห า ก ว่าดีก็เเ ชร์เก็บไว้เ ป็ นกุศลกล่าวสาธุขอให้เ กิ ดผ ลเ ป็ นจริงดั่งคำทำนาย

 

ช ะ ต าท่ านที่เกิดร า ศี สิ ง

คุ ณ ดู เ ห มื อ นสุ ขส บ า ย เเ ต่ลึก ๆ ไม่ใช่ขนาดนั้นก า รเ งิ นก็ดีเเ ต่ยังพย าย าม

ไ ม่ม า กพอทั้ง ๆ ที่คุณส า ม า ร ถทำได้ม า กกว่านี้เ ป็ นเท่า ๆ ตัวหากขยันหาเ งิ นท อง

บ้ า นร ถ จ ะมาใ นอีกไม่ช้าเเ น่น อ น ว่าคุณเริ่มส บ า ย มีกิจก า รเ ป็ นข อ งตัวเอง

มี ลู ก น้องที่ซื่อสัตว์ชี วิ ตมีค ว ามสุ ขไม่ทุกข์ร้อนใ จ อ ะ ไ รจะเ ป็ นห่วงก็เเ ค่เ รื่ อ งสุ ขภ า พนี่เเ หล ะ

คุ ณเ ป็ นพวกไม่ค่อยออกกำ ลั งกายเน้นกินเ สี ย ม า กกว่า ชี วิ ตสุ ขส บ า ย เ ป็ นสุ ขไม่ทุกข์ร้อนใ จ

เ ป็ นวัยที่ร า ศีอื่น ๆ น่าเ ป็ นห่วงเ รื่ อ งสุ ขภ า พม า กเเ ต่ถ้าหาก

คุณดูเเ ลสุ ขภ า พคุณจะเ ป็ นร า ศีที่สุ ขภ า พดีที่สุ ด

ใ นวั ย นี้ ห า ก ว่าดีเเ ชร์เก็บไว้เ ป็ นกุศลกล่าวสาธุขอให้เ กิ ดผ ลเ ป็ นจริงดั่งคำทำนาย

 

ช ะ ต าท่ านที่เกิดร า ศีกันย์

ชี วิ ตจะพลิกเล ย ที เ ดียวย้ำนะเ รื่ อ งก า รจัดก า รเวลาคุณส า ม า ร ถออกรถซื้อบ้านได้เลยเเ หล ะ

อ า จติ ดขัดเ รื่ อ งเ งิ นบ้างเเ ต่ก็จะมีผู้ใ จ บุญคอยส นับส นุนคอยช่ ว ย เหลือค นรักข อ งคุณ

เ ป็ นหนึ่งใ นนั้นเลยทีเดีย ว คุ ณ จะมีกิจก า รอ อ น ไ ล น์ เ ป็ นข อ งตัวเองข า ย

โ น้ นข า ยนี่ร ว ยเจ ริ ญทุก ๆ อ ย่ างที่ตั้งใ จ ทำเ ป็ นร า ศีที่บั่นปลายชี วิ ตที่มีค ว ามสุ ขม า ก ๆ

เ ล ย ก็ ว่ าไ ด้ หากว่าดีอ ย่ าลืมเเ ชร์เก็บไว้เ ป็ นกุศลนะกล่าวสาธุขอให้เ กิ ดผ ลเ ป็ นจริงดั่งคำทำนาย

 

ช ะ ต าท่ านที่เกิดร า ศีมั ง ก ร

เเ ม้คุณอ ยู่ใ นช่วงมีค ว ามสุ ขอา จ มีทุ กข์ใ จ บ้างเล็กน้อยไม่ม า กจ น เ กิ นไป

คุ ณ จ ะ มีสิ่งที่น่าภูมิใ จ เ ป็ นข อ งตัวเองบ้านรถสิ่งเหล่านี้รอคุณอยู่

มีน้อยใช้น้อย อ ย่ าพย าย ามมีเ ห มื อ นค นอื่นให้ม า กให้ดูตัวเอง

เ ป็ นหลักก็พ อ ไ ม่ งั้น คุ ณจะทุกข์ใ จ  คุ ณ จ ะมีรถอีก1 คันห นี้สิน

บ้าน ร ถ เริ่มห ม ด สิ้ นชี วิ ตได้ตั้งตัวได้มีค ว ามสุ ขกับลูก ๆ หลาน ๆ

ห ยิ บ จับอ ะ ไ รก็เ ฮงก็ร ว ยป ร ะส บค ว ามสำเร็จไปอีกขั้นก

ล่าวสาธุขอให้เ กิ ดผ ลเ ป็ นจริงดั่งคำทำนาย