ผ ลไ ม้ ประโ ย ชน์เย อ ะ กิ นแ ล้ วส่ งผ ลดีต่ อร่ า งก า ย แ ต่มีข้ อร ะ วั ง

ผ ลไ ม้ ประโ ย ชน์เย อ ะ กิ นแ ล้ วส่ งผ ลดีต่ อร่ า งก า ย แ ต่มีข้ อร ะ วั ง

ช ม พู่ เป็นผลไม้ฉ่ำน้ำที่มีแคลอรี่ต่ำ แต่อุดมไปด้วยส ารอาหารนานาชนิด

ช ม พู่ สด 100 กรัม ให้พลังงาน 25 กิโลแคลอรี่

 

ป ร ะ โย ช น์ข อ งชมพู่

1. ช่ ว ย ป้ อ ง กั น ม ะเร็ ง

วิ ต า มิ นซีและวิตามินเอที่มีมากในชมพู่มีคุณสมบัติเป็นสา รต้ านอนุมูลอิสระชั้นยอด

ซึ่ ง ผู้ เ ชี่ยวชาญยืนยันแล้วว่า ช่วยขัดขวางการเจริญเติบโตของเนื้ อ ง อก

แ ล ะเซ ลล์ ม ะเ ร็ง จึงลดความเสี่ ยงในการเกิดมะเร็ งบางชนิดได้

เ ช่ น มะเร็ งเต้ าน ม มะเร็ งปากมดลู ก มะเร็ งป อ ด

 

2. ช่ ว ย ค ว บ คุ ม ระ ดั บน้ำตาลในเลื อด

ใ น ช มพู่มีส ารแอลคาลอยด์ (Alkaloid) ซึ่งส ารประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน

เ ป็ น ส่วนประกอบ ที่เรียกว่า “แจมโบไซน์” (Jambosine) ซึ่งงานศึกษาวิจัยเผยว่า

ส า ร ป ร ะกอบชนิดนี้มีส่วนช่วยกระบวนการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลของร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติ

อี ก ทั้ งชมพู่ยังเป็นผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ จึงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือ ด

ซึ่ ง อ า จส่งผลดีต่อผู้ป่ว ยเ บาหวา น หรือผู้ที่มีความเสี่ ยงในการเกิดโ รคเ บาหว านด้วย

 

3. ช่ ว ย ใ น การขับถ่าย

น อ ก จากจะฉ่ำน้ำแล้ว ชมพู่ยังเป็นแหล่งไ ฟเบอร์ชั้นยอด เมื่อร่างกายของเราได้รับน้ำและไ ฟเบอร์อย่างเพียงพอ

จ ะ ช่ วยให้อาหารเคลื่อนผ่านจากกระเพ าะอาหารไปสู่ลำไ ส้ใหญ่ได้สะดวกขึ้น

จึ ง ช่ ว ยบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับระบบอาหารและการขับถ่าย เช่น ท้องอื ด ท้องเ ฟ้อ ท้องผู ก ได้

 

4. ดี ต่ อ สุ ข ภา พ หัวใ จ

ส า รอาหา ร น า นาชนิด และไ ฟเบอร์ที่มีมากในชมพู่ช่วยให้ระบบหัวใ จและหลอดเลื อดของเร า

แ ข็ ง แ รงขึ้นได้ นอกจากนี้ ชมพู่ยังมีส ารต้า นอนุมูลอิสระและโพแทสเซียมสูง

ที่ ช่ ว ย ให้ระดับคอเลสเตอรอล (Cholesterol) ในเ ลื อ ดเป็นปกติ ความเสี่ ยง

ใ น การเกิดโร คในระบบหัวใ จ และหลอดเลื อดที่อาจเป็นอัน ต ร ายถึงชีวิต

เ ช่ น ภาวะหัวใ จวาย โร คหลอดเลื อดสม อง โร คความดั นโ ลหิ ตสูง จึงลดลงตามไปด้วย

 

5. ช่ ว ย ก ระตุ้ นระบบภูมิคุ้มกัน

วิ ต ามินซี (Vitamin C) เป็นวิตามินที่มีส่วนสำคัญในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

แ ล ะ ช ม พู่ก็เป็นผลไม้อีกหนึ่งชนิดที่มีวิตามินซีสูงมาก ชมพู่ 100 กรัม มีวิตามินซีถึง 22.3 ไมโครกรัม

กิ น แ ล้ วจึงช่วยกระตุ้ นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยกระตุ้ น

ก า ร ผลิตคอลลาเจน (Collagen) ซึ่งเป็นโปรตี นชนิดหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ก า ร ทำ งานของระบบภูมิคุ้มกันเช่นกัน นอกจากนี้ คอลลาเจนยังช่วยบำรุงผิวหนั ง

ช ะ ล อ ก ารเกิดริ้วรอย ทั้งยังดีต่อสุ ข ภา พ ข้ อต่ อและก ร ะดู กด้วย

ค ว า ม เสี่ย งในการบริ โ ภ คชมพู่ ที่เราควรรู้

เ ม ล็ด ราก และใบชมพู่มีสา รพิ ษอย่าง “ไซย า ไนด์” (Cyanide) อยู่ในปริมาณเล็กน้อย

ห า ก เผลอกินเข้าไปจะส่งผลต่อระบบหัวใ จและหลอดเลื อด ทำให้ความดันโลหิตลดลงอย่างฉับพลัน

แ ล ะ อาจร้ า ยแร งถึงขึ้นทำให้หยุดหายใ จได้

 

ฉ ะ นั้ น เวลากินชมพู่ คุณจึงต้องระวั งให้ดี อ ย่าให้มีเมล็ดติดไปกับเนื้ อชมพู่

แ ล ะ คุ ณ ไ ม่ ควร กิ น ช มพู่มากเกินไปด้วย เพราะอาจทำให้เกิดอาการคันคอและไ อได้