เ กิดร าศีเงิ นทอ งไห ลมาเ ทม า ชี วิ ตเปลี่ ยนแป ล ง ร วยทรั พย์ร วยโ ชค

เ กิดร าศีเงิ นทอ งไห ลมาเ ทม า ชี วิ ตเปลี่ ยนแป ล ง ร วยทรั พย์ร วยโ ชค

 

ร ว ยทรัพ ย์ ร าศีเมษ

ช่ ว ง ที่ผ่ านมาคุณได้เจอกับดาวมฤตยูโคจรทับด ว ง ของคุณถึง3ปีในช่วง3ปีนั้น

มี ทั้ ง เ รื่องดีและเรื่องไม่ดีปะปนกันอยู่ดวงคุณขึ้นอยู่กับด ว ง เ มื อง

ห า ก ประเทศไทยเป็นอย่ างไร ก็จะส่งผลกระทบให้ชาวร าศีเมษนั้นเกิดเหตุการณ์คล้ายกัน ไ ป ด้ ว ย

จั ง ห วะที่2ของดวงเรื่องการเงินในช่วงต้น เ ดื อ นหน้ านี้ ส ภ าพการเงินจะมีสภาพคล่ อ ง

ถ้ า ข ยันก็จะไม่เป็นไม่มีปัญหาการเงินไหลมาเทมาคนรักจะนำพาโชคลาภเข้ามาในชีวิต

มี เ ก ณ ฑ์ที่จะได้บ้านหลังใหญ่รอคุณอยู่ในปีหน้าแน่นอนจะได้ทรัพย์ก้อนโตมาจากสิ่งศักสิทธิ์ที่คุณยึดมั่นถือมั่น

 

ร  ว ยทรัพ ย์ ร าศีธนู

ใ น ช่ ว งเวลา2ปีครึ่งที่ผ่านมานั้นเป็นจังหวะที่ดาวเคราะห์เผชิญกับร าศีธนูพอดิบพอดี

ทำ ใ ห้ มี เกณฑ์ในเรื่องของคู่ครองมีเกณฑ์เลิกลากันไปในที่สุดหลังจากผ่านช่วงเวลานั้นมาได้

ใ น ช่ ว ง ต้นเดือนจากนี้ ชี วิ ต จะเริ่มเปลี่ยนยังคงมีรายจ่ายที่มากอยู่แต่ไม่ต้องห่วงว่าจะมีอะไร

ใ ส่ เ ยอะรายรับก็เยอะเช่นกันในช่วงเดือนธันวาคมนี้ชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนการงานการเงินดีขึ้นเรื่อยๆ

มี ผ ล พ ล อ ยได้จากดวงขาขึ้นของชาวร าศีธนูการเสี่ยงโชค

จ า ก ตั ว เลขของคุณในงวดถัดไปจะนำพามาซึ่งทรัพย์ก้อนโต

 

ร ว ยทรัพ ย์ ร าศีกรกฎ

ช่ ว ง เ ดือนก่อนที่ผ่านมานั้นการงานของคุณดูติดขัดบ้างเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยให้ความสำคัญสักเท่าไหร่

เ ป็ น เ พ ราะบุญเก่าที่คุณทำไว้ไม่ค่อยหนุนนำ แ ต่ ในช่วงเดือนจ าก นี้ ว า ส นาจะเริ่มนำพา

ค น รั กจะให้โชคการเงินจะดีขึ้นเรื่อยแบบไม่ทันได้คิดบุญเก่าจะหล่นทับ

ทำใ ห้ เ งิ น ท องไม่ ข า ด มื อ มี เงินเหลือใช้ย าวยันสิ้นปี

 

ร ว ยททรัพ ย์ ร าศีกันย์

เ มื่ อ ป ระมาณ4-5ปีที่แล้วคุณต้องเจอกับเรื่องไม่ดีต่างเป็นจำนวนมากกรรมเจอแต่ความย ากลำบาก

หนำซ้ำ ยั ง โดนโ ก ง ห ลั ง จากที่ชีวิตเจอมรสุมชีวิตผ่านพ้นมาได้จากนี้ไปอีก10ปี

นั บ ตั้ งแต่นี้ ก ร ร ม จะเริ่มหมดไปอะไรอย่ างเริ่มมีความหวังอีกครั้งการงานการเงินคล่องขึ้น

ไ ด้ ค ว ามอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่จะได้รับความโชคดีจากตัวเลขจะได้จับเงินล้านใ น ต้นปี64

 

ร ว ยททรัพ ย์ ร าศีพิจิก

ใ น ช่ วงเวลาสองสามเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงข่มขืนของชีวิตมีความท้อแท้ฐานเงินย่อม แ ย่

แ ต่ ไ ม่ต้องห่วงค่ะหลังจากผ่านช่วงนี้ เ ป็ น ต้นไปแล้วจากนี้ไปดาวเสาร์โคจรพื้น ด ว ง ช ะ ต า

จ ะ ม าหนักอีกทีในช่วงรอบ30-40ปี สำ ห รั บการเงินในช่วงเดือนห น้ าเ ป็ น ต้ นไป

เ ป็ น จังหวะแรกที่คุณจะมีความโชคดีเป็นร าศีแห่งปีเลยก็ว่าได้