ช ะ ตามีเ งิ นใช้ไม่ข า ดมือ หนี้สิ นห มด เ ร็ววั น เ ก ณฑ์ถูกร า งวั ลให ญ่

ช ะ ตามีเ งิ นใช้ไม่ข า ดมือ หนี้สิ นห มด เ ร็ววั น เ ก ณฑ์ถูกร า งวั ลให ญ่

 

ช ะ ต าเกิ ด ราศีธนู

สำ ห รั บ ผู้ ที่เกิดในราศีธนูกล่าวถึงช่วงเวลาปีที่ผ่านมานั้นดว งต กอ ย่ างเห็นได้ชัดหลายสิ่งหลายอ ย่ าง

ไ ม่ ไ ด้ ดั่ งที่คิดสักเท่าไหร่การเงินในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็แย่เดือนชนเดือนเลยสำหรับดว งชะตาที่จะกล่าวต่อไปนี้นั้ น

เ ป็ น ช่ วงดว งชะตาที่จะเกิดขึ้นในครึ่งปีแรกหลังดาวเ ค ร า ะห์ย้ายออกไปแล้วจะไม่หวนก ลั บ ม า อีกแล้ ว

ต่ อ จ า กนี้ชีวิ ต จะดีขึ้นเป็นไหนๆหลายสิ่งจะดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อจริงๆ มีเกณฑ์ที่จะ

ถู ก ส ล า กร า ง วัลใหญ่ๆในปีนี้อ ย่ างแน่นอนแนะนำว่าก่อนสิ้ นเดือนก็ซื้อๆเก็บไว้ใต้หมอนนะ

 

ช ะ ต าเกิ ด ราศีกุมภ์

ข อ บ อก ไ ว้ ก่อนเลยว่าช่วงปีที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าการงานการเงินดูไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่

มี น้ อ ย ใ ช้ ม ากเป็นแบบนี้เรื่อยไปทั้งปีที่แล้วทำให้เป็นหนี้เป็นสินตลอดอยู่เรื่อยมาบอกไว้เลยก ร ร มที่เกิดขึ้น

เ ป็ นก ร ร มเก่าที่ได้ร่วมทำกันมากับคู่ของคุ ณตั้งแต่ชาติปางก่อน หลังผ่านเดื อ น นี้ไปชวิ ต จะ เ ป ลี่ ยนไปตลอดก า ล

จ ะ มี โ ชคมีลาภจากสลากจากตัวเลขมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ก็เป็นได้ใครมีหนี้มีสินจะได้ปลดหนี้ในเร็ววันนี้แน่นอน

ใ ค ร ที่ มี ศั ต รูที่คิดร้ า ยอยู่ตลอดเขาคนนั้นก็จะกลับเข้ามาเป็นมิตรที่ดีในชีวิต คุ ณตลอดกาล

 

ช ะ ต าเกิ ด ราศีสิงห์

สำ ห รั บ ผู้ ที่เกิดในราศีสิงหนี้ช่วงปีที่ผ่านมานั้นคุ ณมักจะติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านอยู่เรื่อยไปเงินชนเดือนตลอด

ที่ ผ่ า น มาดูเหมือนว่ามีมากใช้มากเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดเรื่องการวางแผนทางการเงินสักเท่าไหร่หลังจากนี้ไป

คุ ณจะได้โ ชคจาก ตั ว เ ล ข จะมีเพื่อนร่วมงานนำมาให้เป็นรางวัลใหญ่ จะ ก ล่ า ว ต่ อ ไ ป นี้

เ ป็ นโ ชคชะตาของช่วงครึ่งปีแรกชีวิ ต จะเปลี่ยนไปอ ย่ างสิ้ นเชิงจากคนไม่เคยมีจะมีแบบไม่น่าเชื่อ

ชีวิ ต ดีขึ้นมีคนนับน่าถือตาน่าอิจฉาคนที่เกิดวันนี้จริงๆบอกเลยว่าดว งการเงินในปีนี้

ห า กคุ ณได้ทำธุรกิจเป็นของตัวเองคุ ณจะร วย เร็วมากเพราะเป็นช่วงโ ชคชะตาของคนร วย มาเกิด

 

ช ะ ต าเกิ ด ราศีกรกฎ

สำ ห รั บผู้ที่ เ กิดในวันดังกล่าวนี้ในช่วงครึ่งปีแรกนั้นช่วงชีวิ ต คุ ณดูเหมือนว่าจะติดปัญหาเรื่องเงิน

ก า ร กู้ ห นี้ยืมสินอยู่เรื่อยมาหยิบจับอะไร ไม่ ค่อ ยจะประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่แต่ไม่ต้องก ลัวห ลั ง จ า ก นี้ ไป

สิ้ นเดือนดว งจะเปลี่ยนไปอ ย่ างน่าประหลาดใจดว งที่จะกล่าวนี้เป็นก ร ร มดีที่จะเกิดขึ้น ในช่วงครึ่งปี

 

ช ะ ต าเกิ ด ราศีตุลย์

สำ ห รั บผู้ที่เกิดราศีตุลย์นั้นช่วงปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ดีพอสมควรเลยนะแต่อาจมีปัญหาเรื่องเพื่อนบ้า ง

เ ป็ น บา งครั้งการเงินไม่ลงตัวสักเท่าไหร่เพื่อนที่เคยรู้จักเริ่มเปลี่ยนไปเพราะคำว่าเงินคำเดียวเท่านั้ น

จ น ใ น ที่สุดก็จะเ สี ย เพื่อนคนนั้นไป ที่กล่าวมาเป็นดว งของปีที่แล้วซึ่งมันผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วหลัง จ าก นี้

อี ก ค รึ่ งปีแรกขอบอกเลยว่าเป็นช่วงนาทีทองของคุ ณเลยก็ว่าได้หยิบจับอะไรดีไปห มด

ก า ร เ งิ น ก า รงานรุ่งพุ่งเเร งจริงๆปีหน้ามีเกณฑ์ได้บ้านหลังใหญ่อ ย่ างแน่นอน