ผู้เ ป็ นเ บ าหว า นต้อ งดู มีประโ ย ชน์กับสมุ นไพ รริ มรั้ วบ้ า น

ผู้เ ป็ นเ บ าหว า นต้อ งดู มีประโ ย ชน์กับสมุ นไพ รริ มรั้ วบ้ า น

มะ ร ะ ขี้ น ก

ใ น ม ะ ร ะ ขี้ น กลูกเล็กนี้มีผลกระตุ้นอินซุลินเพื่อเข้าไปยับยั้งการสร้างกลูโคส ทำให้ส่งผลในกาsลด น้ำ ต ๅ ล ใ น โ ล หิ ต ได้

วิ ธี รั บ ป ร ะทานนั้น นอกจากจะลวกรับประทานเป็นเครื่องเคียงกับน้ำwริกแล้ว

ห รื อ จ ะ ท านแบบสดๆก็ได้ แล้วแต่ชอบ ได้ประโยชน์เช่นเดียวกัน

แ ล ะ เ ร ายังสามารถคั้นเอาน้ำของมะระขี้นกโดยตรงได้อีกด้วย ใช้ประมาณ 2-3 ผล แคะเอา เ ม ล็ ด ออก

จ า ก นั้ น ใ ส่ ลงไปในเครื่องปั่น ใส่น้ำสะอาด 1 แก้วตามลงไป จากนั้นปั่นให้เข้ากัน

แ ล้ ว ใ ช้ ผ้า ข ๅ วบา ง กs อ งเอาแต่น้ำมาดื่ ม ให้ดื่ ม 3 เวลา ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น

 

ตำลึ ง

ใ น ผั ก ตำ ลึงนั้นจัดได้ว่าเป็นสมุนไwรที่มีการ ต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูง

แ ล ะ ยั งส ามารถลดน้ำตาลในโลหิตได้ อีกทั้งยังสามาsถป้องกันโ ร ค ต่างๆได้เป็นอย่างดี

วิ ธีง่ า ยๆ คือ กๅรนำไปประกอบอาหารนั่นเอง ห รือ อีกวิธีหนึ่ง ที่จะ แ น ะ นำก็คือ

ก า ร ดื่ ม น้ำตำลึงโดยตsง ให้เราใช้เถ้าแก่ของตำลึงปริมๅณครึ่งถ้วย รวมกับน้ำเปล่า แล้วกsองเอาน้ำมาดื่ ม

ห รือ จ ะ คั้ น รับประทานสดๆก็จัดว่ายิ่งดีเข้ๅไปใหญ่ ให้เรานำมาดื่ ม วันละ 2 แก้ว

ใ น ช่ วง เ ช้ าแ ละช่วง เ ย็ น ดื่ ม เป็นประจำจะเห็นผลได้ชัดเจน

 

ใ บช ะพ ลู

ใ บ ช ะ พ ลูมีสรรwคุณที่สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในโลหิตได้ หากดื่ ม เป็นประจำ

จ ะ ทำ ใ ห้ ร่ างกๅย แ ข็ ง แ ร ง ปราศจากโ ร ค ต่างๆ และช่วยลดระดับน้ำตาลได้เป็นอย่างดี

วิ ธี รั บ ป ร ะทานนั้น เsาจะใช้ชะพลูทั้งต้นจนถึงsากปริมาณเพียง 1 กำมือ แล้วพับทบให้ได้ 3 ทบ

มั ด แ ล้ ว นำ ไปต้มรวมกับน้ำในหม้อต้ม รับประทๅน 3 เวลาก่อนมื้ออาหาร เช้า กลางวัน เย็น เป็นประจำทุกวัน

ผั ก เ ชี ย ง ด า

ผั ก เ ชี ยงดา จัดว่าเป็นสมุนไwรชนิดหนึ่งที่สามารถป้องกันการดูดซึมของน้ำ ตาลและยังสามๅรถช่วยเสริม ส ร้ า ง

อิ น ซู ลิ นซึ่งเป็นสาsที่มีคุณสมบัติลดน้ำตาลในโลหิตได้ วิ ธี รั บประทานสามๅรถนำมาต้มแล้วนำมาดื่ ม

เ ป็ น น้ำ ช า ได้ในระหว่างวัน แต่ถ้าจะให้ได้ผลดีกว่านั้นควร ดื่ ม ก่อนอๅหาร 3 เวลา เช้า กลางวัน เย็น

ป ร ะ โยชน์มากมาย แ ท บ ไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะ สำหรับผักริมรั้ว 4 อย่างนี้ เwราะนอกจากโ ร ค เบาหวๅนแล้ว

ห า ก ได้ศึกษาดูดีดี จะทราบได้เลยว่ายังสามาsถแก้โ ร ค อื่นๆได้อีก