หุ่ นส ว ยลดน้ำหนั ก แถ มผิ วดี ประโ ย ชน์มากที่หล า ยคนไม่รู้

หุ่ นส ว ยลดน้ำหนั ก แถ มผิ วดี ประโ ย ชน์มากที่หล า ยคนไม่รู้

ใ ค ร ที่ ซื้ ออาหารคลีนทาน หรือว่าทำอาหารคลีนทานเอง น่าจะเคยเห็นวัตถุดิบอันเลอค่านี้อยู่บ่อยๆ

นั่ น ก็ คือ “ฟักทอง” นั่นเอง ทำไมอาหารคลีนส่วนใหญ่ถึงต้องมีฟักทอง แล้ ว

ฟั ก ท อ งมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้าง ตามมาดูกันเลยค่ะ

 

ฟั ก ท อ งไ ม่ได้มีดีแค่เนื้อฟักทองสีเหลืองทองนะ เ ม ล็ ด ฟักทองเองก็ช่วยคลายเค รี ย ด ไ ด้ดี

น้ำ มั น ฟั ก ทองก็ช่วยบำรุงประสาท หรือแม้แต่ เ ป ลื อ งของฟักทองยังช่วยควบคุ ม

ร ะ ดั บ น้ำต า ลในเ ลื อ ด ให้อยู่ในระดับปกติอีกด้วย ดังนั้นลองทานฟักทองจากหลายๆ ส่วนดู

แ ล ะ ห าก จ ะ หั่นเนื้อฟักทองมาประกอบอาหาร อาจจะเหลือเปลือกบางๆ เอาไว้ทานกรุบๆ บ้างก็ได้

ส่ ว น ผ สม แ ล ะอุปกรณ์อบฟักทอง

1. เ ก ลื อ

2. น้ำส ะ อ าด

3. ห ม้ อ อ บ เตาอบ หรือ ไมโครเวฟ

 

วิ ธี ก า ร ทำ ฟั กทองอบ

1. นำม า ล้ างตั ดแต่งเอาใ ส้ออก ตั ดชิ้นขนาดพอเหมาะ โดยถ้าหากเป็นไทย จ ะ ป อกเปลือกออก หรือล้างให้สะอาดแล้วอบทั้งเปลือกก็ได้

2. ถ้ า ห า ก เ ป็นญี่ปุ่น สามารถอบและทานทั้งเปลือกได้เลย

3. จา ก นั้ น นำที่ตั ดแต่งแล้วลงแช่ในน้ำสะอาดผสมเกลือทิ้งไว้ 10 น า ที

4. สะ เ ด็ ด น้ำ แล้วนำเข้าอบ ใช้ความร้ อนประมาณ 1 80 อ ง ศ า หรือความร้อ นแร งสุ ดในหม้ออบล มร้ อน

5. โด ย อ บ ใ ห้ ผิ วนอกไ หม้เล็กน้อย หรือลองใช้ไม้จิ้ มฟั น จิ้ มดู ถ้านุ่มแบบสามารถจิ้มผ่านได้สบายถือว่าใช้ได้

6. กร ณี ที่ ไ ม่มีเตาอบ หรือหม้ออบล มร้อ นให้นำไปอบในไมโครเวฟโดยใช้ภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อ รั ก ษ า น้ำในไว้

 

สำห รั บเ ม นูนี้จะให้พลัง ง า น เพียง 26 kcal ต่อ 100 กรัม เท่านั้น

ซึ่ งส ารตัวนี้เป็นสา รที่ควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย หากข า ด ส ารตัวนี้

ห รื อ ก า รหลั่ ง อิ น ซู ลิ น ผิ ดปกติ จะทำให้เกิดโ รคเ บาห วานไ ด้

น อ ก จ า กนี้การรับประทานทั้งเปลือกยัง สามรถควบคุมความดั นโลหิ ต บำรุงตั บ บำรุงไ ต

บำ รุ ง ด ว งต า และส ร้ า ง เซ ล ล์ให ม่ ท ด แทนเซล ล์เก่าที่เ สื่อม ส ภ า พได้อีกด้วย