ล อ งปรั บต า มไม่เ สี ยห า ย ฮ ว งจุ้ ยดี ดึ งดูดทรั พย์ โ ชคล าภเงิ นทอ ง

ล อ งปรั บต า มไม่เ สี ยห า ย ฮ ว งจุ้ ยดี ดึ งดูดทรั พย์ โ ชคล าภเงิ นทอ ง

 

1. ไ ข่ ไ ก่

จ ะ เ ป รีย บ เสมือนเป็นทองคำ วางไข่ไก่เอาไว้จำนวน 8 ฟองใส่ไว้ในตะกร้าแล้วเอาไว้ในห้องครัว

จ ะ เ ป รี ยบเป็นการวางทองคำไว้ในบ้ า น ต ามหลักความเชื่อนั้นจะช่วยในการส่งเสริมการเงิน

ทำ ให้ ร่ำร ว ย มีกิน มีใช้ไม่มีวันหมด

 

2. ตำแ ห น่ ง ข องห้องครัว

อ ย่ างที่ได้บอ กไปตั้งแต่ตอนต้นว่าห้องครัวนั้นจะเปรียบเสมือนกับเป็นขุมท รั พ ย์ ดัง นั้ น ตำแหน่งของห้องครัว

ก็ เ ป็ น สิ่งสำคัญที่ควรต้องใส่ใจ ฮวงจุ้ยของห้องครัวที่ดีนั้นไม่ควรตั้งอยู่บริเวณหน้าหรือ กลางบ้ า น

เ พ ร า ะนั่ น จ ะทำให้เงินทองรั่วไหลออ กไปได้อ ย่ างง่ายดาย โชคที่เข้ามาคนอื่นก็จะเอาไปเ สี ยก่อน

 

3. ข้ า วส า ร

ต ามหลักข อ ง ฮ ว ง จุ้ยห้องครัวที่ดีนั้นจะต้องมีข้าวส า รเต็มถัง ไ ม่ ค ว ร ปล่อยไว้ให้ข า ด ไม่ควรปล่อยเอาไว้ให้ ห ม ด ถัง

เ พ ร า ะมีความเชื่อ กันว่าจะทำให้เจ้าของบ้ า นรวมถึงผู้ที่อาศัยนั้น มีกิน มีใช้อยู่ตลอ ด

ไ ม่ ติด ขั ด เ งินทอง เปรียบเสมือนกับมีข้าวส า รที่เต็มถังอยู่เสมอ

 

4. เ ต า ไ ฟ

เ ป็ น ตั ว แ ทนในด้านของโชค ลาภของคนในครอบครัว ดังนั้นให้วางตั้งเตาไฟไว้ติด กำแพงที่เป็นผนังทึบ

ห า ก มี ก า ร ตั้งเตาไฟเตาแก๊สไว้ลอยๆบริเวณกลางห้องครัวนั้น ก็จะทำให้ข า ดพลัง ไม่มีโชค

จ ะ ทำ ใ ห้ ก า รเงิน มีปัญหาต ามมาได้

 

5. จ า น

ที่ จ ะ ช่ ว ย ใ นการเสริมโชค หากได้ลองสังเกตดูว่า ต ามร้านอาหารต ามภัตต าคารใหญ่ๆ

ส่ว น มากมักจะใช้เป็นจานทรงกลมสีขาว เ พ ร า ะจานทรงกลมสีขาวนั้นจะเปรียบเสมื อ น

เ ป็ น ตั ว แ ท น ของรากฐานที่มีความอุดมสมบูรณ์ จะช่วยให้ฐานะทางการเงิน มีความมั่นคง