ไม่ อ ย ากตกต่ำ ทำอ ะ ไ รก็ไม่ขึ้ น หมั่ นทำต า ม นี้

ไม่ อ ย ากตกต่ำ ทำอ ะ ไ รก็ไม่ขึ้ น หมั่ นทำต า ม นี้

 

1. ห มั่ น ทำ ค ว า ม ส ะ อาดหิ้งพ ร ะ /ห้องพ ร ะ

เ ป็ น ที่อยู่ของสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์จะปล่อยให้รกก็คงไม่ใช่ ท่านก็คงไม่อย า กคุ้มครองเพราะว่าเราเอง

ก็ ไ ม่ ใ ส่ ใจดูแลท่านเลย ฉะนั้นควรจะทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ เปลี่ยนน้ำแจกัน

จั ด แ จ กั นให้สวยอยู่ตลอดด้วย จะช่วยดึงดูดเงินทองเข้ามาในบ้าน ทำอะไรก็ก้าวหน้าประสบความสำเร็จ

 

2. ช่ว ย เ ห ลื อ สั ต ว์ จ รจั ด เป็นนั้นได้บุญเยอะ

ห า ก ไป ไหนแล้วเจอห ม าหรือแ ม ว หรือสั ต ว์อื่น ๆ ที่จ ร จั ดกำลังหิว ควรจะเอาอาหาร น้ำ ใ ห้ มั น ได้ ท า นอิ่ ม ท้ อ ง

ห รื อ ห าบ้านให้มันได้อยู่อบอุ่น หลบแดด หลบฝน จะทำให้เราได้อานิสงส์ผลบุญ

จ ะ ทำ ใ ห้ ชี วิ ต เ จ ริญก้าวหน้า แต่ถ้าหากช่วยอะไรไม่ได้ก็ไม่ควรจะ ไ ล่ หรือทำร้ า ยเขา

3. ห า ไ ข่ ใ ส่ ต ะ ก ร้ า วา ง ไ ว้

เป็นความเชื่ อ ว่ า จ ะ ทำให้มีกิน มีใช้ตลอดไป จะวางในห้องรับแขก ห้องอาหารได้หมด

จ ะ เ ห็ น ว่ า บ้ า นคนรวย ๆ นั้นมักจะมีตะกร้าไข่และส้มวางอยู่เสมอไม่มุมใดก็มุมหนึ่ง

 

4. ทำบุ ญ โ ล ง ศ พ

ก า ร ทำให้ด ว ง ช ะ ต าแข็งขึ้นอย่ างหนึ่งคือการทำ บุ ญ บ ริ จาคโ ล ง ศ พ เหมาะกับคนที่ ด ว งอ่อน

อ ย าก จ ะ ส ะ เ ดา ะเ ค ร า ะห์ก็ทำแบบนี้จะช่วยไ ล่ สิ่งไม่ดี สิ่งชั่ ว ร้ า ยต่าง ๆ ที่เข้ามานั้นให้เบาลงไปได้

 

5. เ จ อ เ ห รี ยญต ก ใ ห้เก็บไว้

เ ป็ น เ ห รียญนำโชค บางคนไม่กล้าเก็บเพราะกลัวแต่ความจริงแล้วเก็บเลย เงินอย่ างไรก็คือเงิน มีค่าอยู่แบบนั้น

ห า ก เ จ อ เหรียญนั่นก็แปลว่าเป็นเหรียญนำโชคของคุณ เราจะไม่ดูถูกเงินจะเหรียญเท่าไหร่ก็ตาม

ค ว ร เ อ ามาเก็บไว้ หากไม่เก็บจะทำให้ อั บ โชค