ดื่ มทุก วั น ล ดค วามเสี่ ย งก า รเกิ ดโร คได้

ดื่ มทุก วั น ล ดค วามเสี่ ย งก า รเกิ ดโร คได้

ผ ล กา ร วิ จั ยล่าสุดนี้ อาจจะทำให้เราทุกคนยิ่งรักการดื่ ม น มมากขึ้นอีกก็ได้ เพราะมีงานวิจัยที่พบว่า

ดื่ ม น ม วันละ 2 แ ก้ ว อาจช่วย ล ด ค วา มเ สี่ ยงการเกิด โร คหัวใ จ ได้ การดื่ ม น ม

แ ล ะโร คหัวใ จนั้นเกี่ย ว ข้ อ ง กันอย่างไร หาคำตอบได้จากบทความที่ Hello คุณหมอ นำมาฝากกัน

 

ง า น วิ จั ยพบอะไรเกี่ยวกับการ ดื่ ม น มและโร คหัวใ จ

มี ง า น วิจัยจาก The Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) ที่ได้ทำการศึกษาวิจัย

เ กี่ ย วกั บ ค วามสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน มกับความเสี่ย งในการเกิดโร คหัวใ จ

แ ล ะ ห ล อ ด เ ลื อด โดยทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างกว่า 135,000 ราย จาก 21 ประเทศทั่วโลก แ ล ะ ใ ช้ เ ว ล า ในการค้นคว้านานกว่า 9 ปี

 

ง า น วิ จั ย นั้นพบว่า การรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน มวันละ 2 มื้อ เช่น ดื่ ม น มวันละ 2 แก้ว

ห รื อ รั บ ป ร ะ ทานโยเกิร์ตวันละ 2 ถ้วย อาจสามารถช่วยลดความเสี่ ยงในการเกิดโร คที่เกี่ยวข้องกับหัวใ จ

แ ล ะ ห ล อ ดเลื อดต่าง ๆ ได้มากกว่า เมื่อเทียบกลุ่มที่ไ ม่ได้รับประทานน มเป็นประจำ

 

อ้า ง อิ ง จา กการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง ผู้ใหญ่ที่ดื่ ม น มวันละ 2 แก้วขึ้นไป จะมีความเสี่ ยงในการเกิดโร คหัวใ จลดลง 22%

มี ค ว า ม เ สี่ ย งในการเกิดโร คหลอดเลือ ดสม องลดลง 34% และยังมีความเสี่ ย ง

ใ น ก า รเ สียชีวิตเนื่องจากโ รคที่เกี่ยวข้องกับหัวใ จลดลงถึง 23%

 

แ ม้ ว่ า ใ น ง านวิจัยนั้นจะยังไ ม่ทราบสาเ หตุที่แน่ชัดว่า ทำไมการดื่ ม น มวันละ 2 แก้ว

ถึ ง ส า ม า รถช่วยลดความเสี่ย งในการเกิดโร คหัวใ จได้ แต่นักวิชาการก็เชื่ อว่า

เ นื่ อ ง จ า ก ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน มนั้น จะมีสา รอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุ ข ภา พ หัวใ จ

ไ ม่ ว่ า จ ะ เป็น วิตามินดี วิตามินเค แคลเซียม โ พ แ ท ส เ ซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โปรตี น และกร ดไขมั นน มต่าง ๆ

คำ แ น ะ นำ ใ น ก า ร รับประทานน ม

ส ม า ค มโร คหัวใ จแห่งสหรัฐอเมริกา (American Heart Association; AHA) ไ ด้ ใ ห้ คำ แ น ะ นำ ในการรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน ม ดังต่อไปนี้

1. เ ด็ก ควรรับประท า น ผ ลิ ต ภัณฑ์ที่ทำจากน ม อย่างน้อยวันละ 2 ถ้วยขึ้นไป

2. ผู้ ใ ห ญ่ ควรรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน ม อย่างน้อยวันละ 2-3 ถ้วย

3. วัย รุ่ น แ ล ะ ผู้ สูงอายุ ค ว ร รั บ ประทานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน ม อย่างน้อยวันละ 4 ถ้วยขึ้นไป

 

แ ม้ ว่ า ใ น แ น วทางคำแนะนำการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน มนั้น

อ า จ จ ะแนะนำให้เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์ที่มีไขมั นต่ำ หรือไ ม่มีไขมั น

เ ช่ น น มพร่อ งมั นเนย หรือโยเกิร์ตไ ม่มีไขมั น

 

อ ย่ า ง ไรก็ตามงานวิจัยนั้น ไ ม่ได้แสดงให้เห็นถึงความแต กต่างระหว่างการรับประทานน มไขมั นเต็ม (whole milk)

แ ล ะน มพร่ องมันเนย กับผลในการลดความเสี่ ยงการเกิดโ รคหัวใ จและหลอดเลื อด อีกทั้งกร ดไขมั น

น มยั ง อ า จ มีสรรพคุณที่สามารถช่วยต้ านอักเส บ และช่วยจัดการกับไขมั นในเลือ ด

ซึ่ ง ล้ ว น แ ล้วแต่ก็มีประโยชน์ต่อสุ ข ภา พ หัวใ จทั้งสิ้น

 

ดั ง นั้ น จึ งอาจกล่าวได้ว่า หากเราต้องการดื่ ม น มเพื่อช่วยป้องกันการเกิดโร คหัวใ จ

ก็ ส า ม า ร ถ เ ลื อกรับประทานได้ ทั้งน มไขมั นเต็ม และน มไขมั นต่ำนั่นเอง