สำห รั บคนที่ช อ บกิ นเป็ นประจำ คว รดูไว้ ส่งผ ลอ ย่างม า กต่อร่ า งก า ย

สำห รั บคนที่ช อ บกิ นเป็ นประจำ คว รดูไว้ ส่งผ ลอ ย่างม า กต่อร่ า งก า ย

บ ะ ห มี่ กึ่ งสำเร็จรูปอาหารยอดฮิตสำหรับผู้ที่เร่งรีบ มีเวลาเตรียมอาหารน้อยหรือในย ามที่เ บื่ ออาหารเมนูเดิม

ปั จ จุ บั น บ ะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มีหลากหลายรสชาติ โดยเฉพาะรสชาติที่เลียนแบบอาหารไทย

ทั้ง รส ต้ ม ยำ น้ำ ข้น รสต้มโคล้ง รสก๋ ว ย เ ตี๋ ยวเรือ รสเย็นตาโฟ รสห มู สับ รสผัดไข่เค็ม เลือกซื้อมาทานได้ตามความชอบ

จ ะ เ ลื อ ก ทานแบบบรรจุซองที่แกะซองแล้วต้มกับน้ำร้อน เติมเนื้อสัตว์และผักตามใจชอบ

ห รื อ ส ะ ด ว ก ก ว่ านั้นคือ ทานแบบบรรจุถ้วย เพียงเติมน้ำร้อน ฉีกซอง เ ค รื่ อ ง ปรุ งใส่ลงไป

รอ 2-3 นาที ก็อร่อยได้ แ บ บ ไ ม่ ยุ่ งย าก ที่สำคัญราคาจับต้องได้ และเก็บไว้ได้นาน

 

บ ะ ห มี่ กึ่ ง สำ เ ร็จรูปขึ้นชื่อเ รื่ อ งมีปริมาณโซเดียมสูง โดยทั่วไปร่ า งกายของเราต้องการ

โ ซ เ ดี ย ม ประมาณ 1,500 มิลลิกรัม/วัน ซึ่งในแต่ละวันเรา อาจได้รับ โ ซ เ ดี ย ม จ ากการทานอาหารหลัก 3 มื้อ

แ ล ะ อ าหารอื่น เช่น ขนมขบเคี้ยว ซอสเ ค รื่ อ งปรุงรส ปลาเค็ม ปลาร้า ไข่เค็ม ผักผลไม้ดองอีกด้วย

 

ป ริ ม า ณโ ซ เดียมสูงสุดที่ได้รับเข้าสู่ร่ า งกายแล้วไม่เป็นอั น ต รา ย คือ ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน หรือเท่ากับเกลือประมาณ 1 ช้อนชา

แ ม้ โ ซ เ ดียมจะมีประโยชน์ ช่วยปรับสมดุลของเหลวและเกลือแร่ ช่วยการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อ

ช่ ว ย ค ว บ คุ มการเต้นของหัวใจ แต่หากได้รับปริมาณมากเ กิ น ค วามต้องการหรือมาก เ กิ น ไ ป

จ ะ ส่ งผ ล ให้เกิ ดโ ร คต่างตามมาได้ เช่น โ ร คความดันโลหิตสูง โ ร คไต โ ร คหัวใจ และหลอดเ ลื อ ด ล้วนแต่เป็นโ ร คเรื้อรัง

เ พื่ อ เ ป็นข้อมูลในการ ตั ดสินใจเลือกทานอาหาร สถาบันอาหาร ได้สุ่มตัวอย่าง บ ะ ห มี่ กึ่งสำเร็จรูปบรรจุถ้วย

จำ น วน 5 ตัวอย่าง (3 รสชาติ) จาก 4 ยี่ห้อ ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณโซเดียม

ผ ล ป รากฏว่า พบโซเดียมในบะหมี่ กึ่ ง สำ เ ร็จรูปบรรจุถ้วยปริมาณอยู่ในช่วง 954.22-1,988.61 มิลลิกรัมต่อถ้วย

 

นั่ น ห ม ายความว่า หากเราทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ถ้วย จะได้รับโซเดียมเข้าสู่ร่ า ง ก า ยในปริมาณใกล้เคียง

กั บ ที่ร่ า งกายต้องการในแต่ละวัน จนถึงปริมาณสูงสุดที่จะไม่เป็นอั น ต รา ย ต่อร่ า งกายแล้ว

นี่ ยั ง ไ ม่ ร วมโซเดียมที่อาจได้รับจากอาหารชนิดอื่นด้วย ฉะนั้น ขอแนะว่าควรเลือกซื้อ

บ ะ ห มี่ กึ่งสำเร็จรูป หรืออาหารสำเร็จรูปที่บนฉลากแสดงข้อมูลว่า มี ป ริ ม า ณโ ซเดียมต่ำ

ห รื อ ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุ ข ภ า พ ” ที่สำคัญควรเลี่ย ง ก า ร ทา นอาหารรส เ ค็ ม จั ด

ห รื อ ไ ม่ ค ว ร ท า นบ่อยเกินไป เพื่อความปลอดภัยของไต หัวใจ และหลอดเ ลื อ ดของเรา