ขอ งกล้ ว ยๆ กินกล้ ว ย ให้ถูกเ ว ล า ช่ วยน้ำหนักลดลง แถ มประ โ ย ช น์เยอะ

ขอ งกล้ ว ยๆ กินกล้ ว ย ให้ถูกเ ว ล า ช่ วยน้ำหนักลดลง แถ มประ โ ย ช น์เยอะ

มี ผ ล ก ารวิจัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Matsuoi Tsune ได้ระบุไว้ว่า ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะกินอาหารเช้า

ป ริ ม า ณ น้ อยแต่กินอาหารเย็นในปริมาณที่มาก ซึ่งหากสามารถเปลี่ยนนิสัยการกินมื้อเย็นได้

น้ำ ห นั ก ก็ จ ะเปลี่ยนแปลงและเห็นผลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

 

น อ ก จ า ก นี้ยังได้แนะนำว่าก่อนทานอาหารมื้อเย็นให้กินกล้วยอย่างน้อย 2 ผลตามด้วยน้ำเปล่า 200 มล. อีก 1 แก้ว

แ ล ะ หลังจากนั้น 30 นาทีถึงเริ่มกินอาหารเย็น เพราะการกินกล้วยจะช่วยลดความต้องการอาหาร

ใ ช้ เ ว ล า สั้ น ๆเพียง 10 วัน น้ำหนักก็ลดได้ถึง 3 กิโลกรัม

ข้ อ ดี ข อง ก า รกินกล้วยในมื้อเย็น

1. ให้พลังง า น ต่ำ แ ล ะ ไ ด้ ประโยชน์ครบถ้วน

เ มื่ อ เ ป รี ย บ เทียบกันข้าว1ถ้วยให้พลังงาน 250 กิโลแคลอรี่ ส่วนกล้วย 1 ผลให้พลังงาน 86 กิโล แ คล อ รี่

แ ล ะ ก ล้วยยังทำให้อยู่ท้อง ไม่หิวง่าย นอกจากนี้ในกล้วยยังมีวิตามินหลายชนิ ด

ร ว ม ไ ปถึง แมกนีเซียม โพแทสเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกาย

 

2. มี ใ ย อ า ห ารสูง ช่วยในการขั บถ่ า ย

ใ น ก ล้ ว ยมีทั้งเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้ซึ่งช่วยเพิ่มโปรไบโอติก และยังมีเส้นใย

ที่ ไ ม่ ล ะ ล า ยน้ำ ซึ่ ง ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบขับถ่าย ลดอาการท้องผูก

 

3. ช่ว ย ล ด ริ้ว รอย ชะลอความแ ก่

เ มื่ อ เ รากินกล้วยในมื้อเย็น กรดอาร์จินินในกล้วยจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายปล่อยตัวที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ

ก า ร เ จ ริญเติบโตของร่างกายออกมา ช่วยชะลอความแก่ และลดหน้าท้องได้ดี

ทั้ ง นี้ ใน ก ล้ ว ย มีโพแทสเซียมสูง ทั้งนี้ผู้ที่เป็นไตควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อน

 

เมื่ อ รู้ แ บ บ นี้แล้วก็อย่าลืมทานกล้วยให้ถูกเวลานอกจากเพื่อสุ ข ภา พ ที่ดีแล้วยังช่วยควบคุมพุงไปด้วยอีกทาง