วั นล ะ 2 แก้ ว เป็ นประจำ น้ำสมุ นไพ รใก ล้ตั ว ไข ข้อ หายเป็ นปลิดทิ้ ง

วั นล ะ 2 แก้ ว เป็ นประจำ น้ำสมุ นไพ รใก ล้ตั ว ไข ข้อ หายเป็ นปลิดทิ้ ง

ด้ ว ย อ า ยุที่มากขึ้น ทำให้เกิดอาการปวดตามกล้ามเนื้อ หรือตามข้อก ระดู ก ตามส่วนต่างๆตามร่างกาย

ห ล า ยๆ ค น ถึ ง กับติดการนวดไปเลย และในวันนี้เรามีสูตรน้ำสมุนไพรมาฝากทุกๆคน รับรองว่าคุณจะหายเป็นปลิดทิ้งเลย

 

น้ำใบย่านาง เครื่องดื่ ม จากสมุนไพร สีเขียวอี๋ ที่ดูเข้มข้นดูไม่ชวนดื่ ม เลยสักนิด แต่ถ้าไม่เคยลองคงไม่รู้หรอก

ว่า จ ริ ง ๆ แล้ว น้ำใบย่ าน า ง แ ก้ ว นี้ อ ร่อยแค่ไหน ดื่ ม ไม่ย า ก แถมมีประโยชน์เย อะอีกต่างหาก

 

ส า เห ตุ ม า จาก

1. อ า ก า ร ป ว ด ต า ม กล้ามเนื้อ เป็นอาการที่เรานั้นพบได้บ่อยที่สุด และมักจะปวดมๅกเมื่อเราใช้งานและจะลดลงหลังจากที่เราพัก

2. ค ว า ม อ้ ว น การมีน้ำหนักตัวที่มๅกเกินไป จะทำให้เข่าต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้น

3. เ ค ย ไ ด้ รับอุบัติเหตุ บริเวณเข่ามาก่อน เช่น ก ระดู ก บริเวณเข่าหั ก , ข้อ เข่ๅเคลื่อนหลุด, เส้นเอ็นฉีกข า ด หรือหมอนรองเข่าฉีกข า ด

4. ข้ อ บ ว ม เป็นอาการที่ พ บ ไ ด้ บ่ อ ย เช่นกัน เกิดจๅกเยื่อบุของข้อก ระดู ก จะเกิดการอักเสบและบวมได้

5. โ ร ค ข้อ อั ก เ ส บ เช่น โ ร ค เก๊าท์ หรือโ ร ค ข้ออักเสบ รูมาตอยด์ เป็นต้น

 

อ า ก า ร เ ห ล่านี้หากเ ร าป ล่ อ ยไว้เป็นเวลานาน ถ้าไม่รับกๅรรักษาและดูแล ปล่อยละเลย

จ น เ กิ ด เ ป็ น อ าก า ร ป ว ด ที่เ รื้ อรัง อ า จจ ะทำให้ส่งผลอันตรsายต่อร่างกายของเsาได้

เพ ร า ะ ฉ ะ นั้นเราควรหันมาใส่ใจดูแลตัวเอง ลองทำน้ำสมุนไพ ร ง่ า ยๆที่ส า ม า ร ถ ช่ ว ยบ ร ร เ ท าแ ละรักษาอาการปวดได้

 

ส่ว น ผ ส ม ก ารทำ

1. น้ำส ะ อ าด 40 %

2. ใ บ ย่ าน า ง 50 %

3. น้ำม ะ น าว 5 %

4. สั บ ป ะ ร ด 5 %

 

ขั้ น ต อ น ก า รทำ

1. ในขั้นตอนแร ก นี้ ใ ห้ เ ร า ทำการปั่นน้ำใบย่านาง แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง เอาแต่น้ำ

2. นำสับ ป ะ ร ด ไ ป ปั่ น ใ นเครื่องปั่น แล้วก็เอามากรองด้วยผ้าขาว เอาแต่น้ำเช่น เดียวกัน

3. แ ล้ วนำน้ำทั้ ง ส อ ง อย่างมาผสมเข้าด้วยกัน

4. ห ลัง จ ากนั้นให้เติมน้ำมะนาวลงไป หรือถ้าอย า กได้รสชาติแบบไหน สามารถเพิ่มเติมเองได้

5. ช อ บ ป ร ะ ม า ณไหน ก็เอาน้ำมะนาวเติมตามที่ต้องการได้เลย

6. ดื่ ม วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 ซีซี ผ ส มน้ำ 1 แก้ว ก่อนอาหาร หรือดื่ ม ในช่วงระหว่างวันก็ยิ่งดี

 

เ ห็ น ไ ห ม ว่าทำง่ า ย ม า กๆ และที่สำคัญนั้นดีต่อสุ ข ภา พ ร่างกายของเรามากเลยทีเดียว

เ มื่ อ เ ราดื่ ม ทุกวันอย่างสม่ำเสมอ จะส่งผลทำให้สุ ข ภา พ ร่างกายของคุณนั้นเปลี่ยนไป