บำรุ ง เส มอ แถ มหน้ าเ ด็กขึ้ น มีป ระโ ย ชน์บำรุ งฟื้ นฟูร่ า งก า ย

บำรุ ง เส มอ แถ มหน้ าเ ด็กขึ้ น มีป ระโ ย ชน์บำรุ งฟื้ นฟูร่ า งก า ย

 

1. ป ล า

เ ค ย ไ ด้ยิ น กั น ใช่ไหมว่ามีคนกล่าวว่า ทาน ป ล าเยอะ ๆ จะได้ฉลาดนั้น เพราะว่ามันคือความจริง

ป ลา มี ป ระ โยชน์มาก ๆ มีส่วนช่วยบำ รุ งร่างกาย บำ รุ ง ส ม อ ง มีโ อ เ มก้า 3 ที่ทำให้ ระ บ บความจำดี ขึ้ น

ช ะล อ ก า รเ สื่ อ มของระบบปร ะส า ทได้เป็นอย่ างดี ใครที่หลง ๆ ลืมๆ บ่อย ๆ

แ น ะ นำว่ า ค ว ร ห าทานเมนูปลาเยอะ ๆ หน่อย โดยเฉพาะปลาทูน่า ปลาแซลมอน เป็นต้น

2. ป ร ะเ ภ ทผักใบเขียว

ใ ค ร ไ ม่ ช อ บทานผักนั้นโ ช ค ร้ า ย มากทีเดียว เพราะผักมีอะไรดีมากกว่าที่คุณคิดโดยเฉพาะผักใบเขีย ว

เ ป็ น ป ร ะ โย ชน์ต่ อร่า งก ายหลายด้าน มาก ๆ ในผักนั้น มี เ อ นไ ซม์มากมายที่ร่างกายต้องการ บำ รุ ง

แ ล ะ ฟื้ น ฟู ร ะ บ บ ภ ายในร่างกายได้อย่ างดี ช่วยบำ รุ ง ส ม อ ง ทำให้ความจำดีขึ้น

โ ด ย เ ฉ พ าะ วัย ก ลางคนควรทานผักเยอะ ๆ เลย

 

3. ผล ไ ม้ก ร ะ กู ล เบอรี่

ค ง เ ป็ น ผ ล ไ ม้โ ปรดของหลาย ๆ คนโดยเฉพาะคุณสาว ๆ รู้ไหมว่าผลไม้กระตูลเบอรี่นั่น มีส่วนในการบำ รุ งผิว

บำ รุ งร่า ง ก าย บำ รุ ง ส ม อ งได้เป็นอย่ างดี ทานกั น เ ย อะ ๆ เลยไม่ว่าจะเป็นสตอเบอรี่ บลูเบอรี่ เชอรี่ เป็นต้น

อี ก ทั้ ง ยังบำ รุ ง โ ล หิ ตได้อีกด้วย ทานบ่อย ๆ จะทำให้ความจำดี ใครลืมบ่อยควรหามาทาน

4. เ ม นู ไ ข่

สำ ห รั บ ค นที่ชอบทานไข่อยู่แล้วนั้นคงไม่ใช่ปัญหา และไข่ยังเป็น

อาหารที่ทานง่าย ราคาไม่แพงเอามาทำได้หลายเมนู

แ ละ ใ น ไ ข่นั้น มี โ อ เ มก้า 3 มีโปรตีน และมีส่วนในการช่วยบำ รุ งร่างกาย บำ รุ งส ม อ ง อีกด้วยนะ

ท า นไ ข่ เ ป็นประจำจะทำให้ ส ม อ งดีนั่นเอง

 

5. ทา น ช็ อ ค โ ก แ ลต

ว่ า กั น ว่ าช็อคโ กแลตทานแล้วจะทำให้ค ล า ย เ ค รี ย ด บำ รุ งส ม อ ง

ทำให้อ า ร มณ์ดี และยังมีส ารต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ระ

อี ก ด้ ว ยนะ ทานแล้วบำ รุ งโ ลหิ ตได้ดี ส ม อ งทำงานอย่ างมีประสิทธิภาพ ใครที่หลงๆ ลืมๆ

ล อ ง ห า ช็ อ คโ กแลตมาทานบ่อย ๆ กันได้เลย แต่ถ้าหากกลัว อ้ ว น ลองทานเป็นดาร์คช็อคโ กแลตดูน