ส ง สั ยไ ห ม เป็นไ ข้ ไม่ส บ า ย กินสิ่ งเห ล่ านี้ได้ไ ห ม

ส ง สั ยไ ห ม เป็นไ ข้ ไม่ส บ า ย กินสิ่ งเห ล่ านี้ได้ไ ห ม

เว ล าเ ร าไ ม่สบาย เป็นไ ข้ หรือเป็นหวัด นอกจากจะกินอะไรไ ม่ค่อยอร่อยแล้ว ยังมีข้อสงสัย

ที่ น่ า เ ป็นกังวลอยู่ไ ม่น้อยว่าเป็นไข้แล้วจะกินผลไม้ได้ไหม

วั น นี้ เ ร า เ ลยขออาสายกประเด็น เป็นไ ข้ห้ ามกินอะไรมาเคลียร์กันตรงนี้

 

1. น้ำม ะ พ ร้า ว

เ ป็ น ไข้ดื่ ม น้ำมะพร้าวได้นะคะ เพราะน้ำมะพร้าวมีฤท ธิ์เย็น ช่วยลดไข้ได้ดี

แ ล ะ ยั งมีเกลือแร่จากธรรมชาติในระดับที่พอดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นได้ง่าย ๆ

 

2. มะ ม่ว ง

ถ้ า เ ป็ นมะม่วงดิ บหรือมะม่วงสุกสามารถกินได้นะคะ แต่หากจะกินมะม่วงดองตอนเป็นไ ข้

แ น ะ นำว่าอย่ าเพิ่งกินจะดีกว่า เพราะมะม่วงดองมีโซเดียมสูง มีน้ำตาลสูง กินแล้วอาจทำให้รู้สึกกระหายน้ำมากยิ่งขึ้น

 

3. ส้ ม

เ ป็ น ผ ลไม้อีกชนิดที่คนสงสัยว่าเป็นไข้กินส้มได้ไหม ก็ตอบตรงนี้เลยว่าได้ค่ะ เพราะส้มมีวิตามินซีและสา รต้า นอนุมูลอิสร ะ

ป ร ะ เภทฟลาโวนอยด์ค่อนข้างสูง หนำซ้ำยังเป็นผลไม้ที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบมาก ช่วยลดความร้อนให้ร่างกาย

ส่ ว น วิต ามิ นซีในส้มก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายสู้กับไข้ได้ดีขึ้น

 

4. ส้ ม ตำ

ห า กไ ม่สบายแต่เปรี้ยวปากอย า กกินอะไรเผ็ด ๆ แซ่บ ๆ อย่างเมนูส้มตำ อาจจะต้องอดใ จเอ าไว้ก่อน

เ พ ร า ะในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอ มีไ ข้ ภูมิต้ านทานต่ำ ระดับการป้องกันเ ชื้อโร คของร่างกายอาจไ ม่ดีนัก

แ ล ะ ส้ มตำที่เครื่องมักจะเป็นของดิ บ มีของหมักดองอย่างปลาร้าหรือปูเค็ม อีกทั้งรสชาติเผ็ดร้อนอาจเพิ่มความร้อนให้ร่างกายได้

ดัง นั้ น เ ป็ น ไข้เลือกกินอาหารอ่อน ๆ ที่ย่อ ยง่าย และควรกินของที่ปรุงสุกจะดีกว่า

 

5. ฝ รั่ ง

ฝ รั่ ง เ ป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง แต่ฝรั่งก็มีโพแทสเซียมค่อนข้างมากเช่นกัน ดังนั้นหากเป็นไ ข้ก็ไ ม่ถึงกับห้ ามกินฝรั่ง

เ พี ย งแต่ควรกินฝรั่งในปริมาณที่พอเหมาะ คือไ ม่เกิน 2 กิโลกรัม ซึ่งจะทำให้ได้รับโพแทสเซียมจากฝรั่งมากเกินไป

ทำ ใ ห้ อ า การไ ข้แ ย่ลง และในเด็ กไ ม่เกิน 7 ขวบ อาจมีไ ข้สูงจนชักได้ แต่ในเด็ กโตและผู้ใหญ่การที่ร่างกายมีโพแทสเซียมสูงเกินไปจะไ ม่ทำให้ชักนะ

 

6. แ ต งโ ม

อาจเพราะแ ต ง โ มเป็นผลไม้ฤ ทธิ์เย็น หลายคนจึงเข้าใ จผิ ดว่าแตงโมเป็นของแ สลงของคนเป็นไ ข้

แ ต่ ค ว ามจริงแล้วการรับประทานแตงโมจะช่วยลดความร้อนในร่างกาย และแตงโมยังเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำ กินแตงโมแล้ว

จ ะ กร ะ ตุ้ นการขับปั สส าวะ ทำให้ร่างกายระบายความร้อนได้ดีขึ้น ดังนั้นเป็นไ ข้ก็กินแตงโมได้ แต่ทั้งนี้ก็ควรกินแตงโมในปริมาณที่พอเหมาะพอดี

 

7. สั บ ป ะรด

สั บ ป ะ ร ดมีสรรพคุณในการขับเห งื่อ ขับปัสสาวะ ช่วยย่ อยอาหาร กั ดเส มหะในลำคอ แก้เ สมหะเหนียว แก้ไอ

แ ล ะ ร ะงับการอักเส บ ทำให้แผ ลหายไว ฉะนั้นคนที่อย า กรู้ว่าเป็นไ ข้กินสับปะรดได้ไหมก็ตอบเลยว่าได้

เ พ ร า ะ สั บปะรดก็เป็นผลไม้ฉ่ำน้ำ กินไปแล้วจะช่วยลดความร้อนในร่างกายจากการขับเหงื่อและขับปั สส าวะนั่นเอง

 

8. ทุ เ รี ยน

ทุ เ รี ยน เป็นราชาผลไม้ก็จริง แต่ตอนเป็นไ ข้อ ย่ากินทุเรียนจะดีกว่า เพราะทุเรียนเป็นผลไม้ที่ย่ อยย า ก

แ ค ล อ รีสูง แถมยังมีกำมะถั นที่อาจจะเพิ่มความร้อนให้ร่างกาย

 

9. ข นุ น

ใ น ก ร ณี ที่ มีไข้สูง หรือไ ม่สบาย ป วดหัว ตัวร้อน ก็ควรหลีกเลี่ ยงการกินขนุนด้วย

เ นื่ อ ง จ ากขนุนเป็นผลไม้ที่มีกำมะถั น อาจเพิ่มความร้อนให้ร่างกาย และทำให้ไ ข้ยิ่งสูงกว่าที่เป็นอยู่ได้

 

10. ลำไ ย

ลำไ ย เ ป็ น ผลไม้ที่มีฤ ทธิ์ร้อน คนที่กินลำไยมากเกินไปเลยเป็นร้อนในได้ ดังนั้นคนที่มีไ ข้อยู่ก็ควรห ลีกเ ลี่ยงการกินลำไยไปก่อน

 

11. ห น่ อไ ม้

ห น่ อ ไ ม้กลายเป็นของแสลงของคนเป็นไข้ตั้งแต่เมื่อไรไ ม่รู้ รู้แต่ว่าข้อมูลนี้ไ ม่จริง เพ ร า ะคนเป็นไข้กินหน่อไม้ได้

เ พี ย ง แต่ไ ม่ควรกินหน่อไม้ดอง ที่มักจะดองด้วยเกลือซึ่งแปลว่าหน่อไม้ดองจะมีโซเดียมสูง

กิ น เ ข้ า ไปแล้วไ ตจะทำงานหนัก ไ ม่ดีต่อคนไ ม่สบายแน่ ๆ