อย่ าลื ม 1 แก้ วทุก วั น น้ำตะไ ค ร้ ใ บเ ต ย ดื่ มป ระจำป ร ะโ ยชน์มห า ศ า ล

1 แก้ วทุก วั น น้ำตะไ ค ร้ ใ บเ ต ย ดื่ มป ระจำป ร ะโ ยชน์มห า ศ า ล

ส อ น ทำน้ำต ะ ไค ร้ใบเตย ดื่ ม วันละ 1 แก้ว มี ป ร ะ โ ย ช น์ มาก

ใ ค ร จะไปรู้ว่าใบเตย ที่ส่วนใหญ่เอามาทำน้ำใบเตย นอกจากมีกลิ่นหอมดื่ ม สดชื่นแล้วยังช่วยบำรุงประส า ท

บำ รุ ง หั วใจ ลดความดันโลหิต ใครอย า กทำเครื่องดื่ ม จากใบเตยสำหรับวันหยุด

รู้ ไ ห มว่าใบเตย หรือเตยหอม นอกจากเติมสีเขียวและกลิ่นหอมให้ขนมไทยแล้วยังเอามาทำเครื่องดื่ ม เพื่อสุ ข ภา พ ได้ ด้ วย

ข อ นำเ ส น อวิธีทำน้ำใบเตย เช่น น้ำใบเตยมะนาว น้ำใบเตยตะไคร้ น้ำใบเตยใส่วุ้น น้ำชาใบเตย เป็นต้น แค่มีใบเตยหอมก็อุ่นใจแล้ว

 

น้ำต ะ ไ ค ร้ ใ บ เตย เป็นคำบอกเล่าจากห ม อ พื้ นบ้านที่ได้กรุณานำสูตรวิธีการทำมาบ อ ก ต่ อให้กับเพื่อนๆ ได้

ไ ด้ นำ ไ ป ชงดื่ ม กัน สร ร พ คุ ณจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง แก้อ า ก า ร ป วดหลายอ ย่ า ง อีกทั้งยังช่วย

ชำ ร ะล้ า ง สิ่ ง สกปรกตกค้างที่อยู่ในกายของเราให้หมดไป เหมาะมากๆสำหรับคนที่รักสุขภ า พ

วั น นี้ เ ร าจะมา สอนทำน้ำตะไคร้ใบเตย มีวิธีทำอ ย่ า งไรบ้างไปชมกันเลยดีกว่า

สิ่ ง ที่ จ ะ ต้ อ งเ ตรี ย ม

1. ต ะ ไ ค ร้ สด 5 ต้น

2. ใบ เ ต ย สด 3 ใบ

3. น้ำส ะ อ า ด 2 ลิตร

 

ขั้ น ต อ น ใ นการทำ

1. ขั้น ตอ นแรกก็ให้เราทำการต้มน้ำสมุนไพรทำเดือด โดยในน้ำสมุนไพรนั้น จ ะ ป ร ะ กอบไปด้วยตะไคร้สด 5 ต้น ใบเตย 3 ใบ และน้ำสะอาด 2 ลิตร

2. ต้ ม ไ ป เ รื่ อ ยๆ ประมาณ 15 นาที โด ย ใ ช้ ไ ฟปานกลาง ไม่ต้องเปิดฝา

3. เ มื่ อ ค ร บกำหนดเวลาประมาณ 15 นาทีแล้ว ก็ให้เราทำการเ ร่ ง ไฟให้แรง แล้วก็ค่อยๆ ช้ อ น ฟ อ ง อากาศออก เพื่อให้น้ำใสและดูน่ารับประทาน

4. ห ลั ง จ า กนั้นก็พักให้เย็น แล้วก็สามารถนำใส่ขวดน้ำเพื่อที่จะแช่เย็นดื่ ม ในครั้งต่อไปก็ได้

ห รื อ ถ้ า ใ ค รต้องการจะนำมาอุ่นให้ร้อน ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน