เ ลือ ก ดอ กไม้บูชาพ ร ะ มีคว า มห มาย เงินงานไร้อุ ปสร รค ชีวิตประสบผลสำเร็จ

เ ลือ ก ดอ กไม้บูชาพ ร ะ มีคว า มห มาย เงินงานไร้อุ ปสร รค ชีวิตประสบผลสำเร็จ

ด อก ไ ม้ถื อว่าเป็นหนึ่งในของสำคัญในการบูชาพ ร ะ หากเราทราบความหมายดี ๆ

ภ า ย ใ ต้ดอกไม้แต่ละอย่ า ง ที่เราตั้งใจจะไปถวายแล้ว เราจะมีโอกาสประสบความสำเร็จและสมหวังสูง

 

ก า ร บูชาพ ร ะ ด้วยดอกบานไม่ รู้ โ ร ย

ค ว า ม รั ก ค วา มผู กพันด้านการอยู่ร่วมกัน ถวายแล้วทำให้ความรักดีและมีมิตรภาพที่ดีในด้านการทำงาน และครอบครัวรักกัน

กา ร บู ช าพ ร ะ ด้วยดอกดาวเ รื อ ง

ค วา ม เ จ ริ ญ ก้ า วหน้า ถวายแล้วทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การเ งิ นรุ่งเรือง

 

ก า รบูชาพ ร ะ ด้วยดอกกล้ ว ย ไ ม้

ร า บ รื่ น ไร้อุปสรรค ถวายแล้วทำให้เกิ ดค ว า ม รั ก ความเมตตา ทำงานไม่ติดขัด มีคนคอยเมตตาช่วยเหลือเป็นอย่างดี

 

ก า ร บู ช าพ ร ะ ด้วยดอกเ บ ญ จม าศ

ค ว า ม รั ก ค ว ามจริงใจ ถวายแล้วจะทำให้ผู้ถวายได้รับความจริงใจจากผู้อื่นทั้งเ รื่ อ งของการงาน การเ งิ น และความรัก

 

ด อ กไม้ไม่ใช่ จะให้ความสวยงาม แต่ยังช่วยเราใ ห้ มี โ อ ก า สที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งการงาน การเ งิ น ไร้อุปสรรค