ทา นต อนเช้ า ดีที่สุ ด อ าหา รเช้ าท้ อ งแ บนร า บ บำรุ งส ม อ ง

ทา นต อนเช้ า ดีที่สุ ด อ าหา รเช้ าท้ อ งแ บนร า บ บำรุ งส ม อ ง

วั น นี้เ ร า เ ลยอย า กแนะนำอาหารเช้าที่ทานแล้ว เพิ่มความจำให้ดีขึ้น

แ ล ะ ทำ ให้หน้าท้องแบนราบอีกต่างหาก มีอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

 

1. กล้ ว ย ห อ ม

ก ล้ ว ย เ ป็ นผลไม้ที่มีประโยชน์หลายอ ย่ าง ควรมีติดบ้านไว้เลย เพราะนอกจากมีคาร์บที่ช่วยให้พลังงาน

แ ล ะ ช่ วยให้ อิ่ ม ท้ อ ง ได้นานแล้ว ยังมีโพแทสเซียมสูง และเกลือแร่ที่ช่วยเรื่องการควบคุม

ร ะ ดั บ ความดัน เ ลื o ด กล้วยจึงเป็นอาหารเช้าที่ต้องขอแนะนำ เหมาะมากๆกับใครที่อยู่ในความรีบด่วนช่วงตอนเช้าๆ

เช้าๆ ห า ก ใ ค รเร่งรีบ ทานข้าวไม่ทันแน่นอน ก็หยิบกล้ว ยห อ มไปทานระหว่า ง ขั บร ถ หรื อตอนเดินทางก็ยังได้

 

2. ข น มปัง โ ฮ ล วี ท

ก าร ท า นข น มปัง 1 แผ่น ในมื้อเช้านั้นจะทำให้ร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตที่ดี ไม่ทำให้หิวบ่อยๆ

แ ล ะ ค ว ร เ ลือกขนมปังโฮลวีท ที่มี ธั ญ พื ชด้วยจะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินและไฟเบอร์อย่ างพอเพียง

ซื้ อ ติด บ้า นไว้ ตอนเช้าก็หยิบมาแผ่นนึง แล้วไปทำงานได้เลย

 

3. ก า แฟ หรือ ช า

แ ม้ จ ะ มีความเชื่อกันว่ากาแฟหรือชา มีคาเฟอีนที่อาจทำให้เสพติดหรือทำให้ร่างกายถูกกระตุ้นมากท า นไป

แ ต่ ห า เราเลือกทานในปริมาณที่เหมาะสม และในเวลาที่เหมาะสม ก็จะช่วยทำให้ร่างกายได้รับส า รต้านอนุมูลอิสระ

ที่ อ ยู่ ในก า แ ฟ แถมยังช่วยระบบ เ ผ า ผ ล า ญให้ทำงานได้ดีขึ้นด้วย แต่ที่สำคัญคือ ไม่ใส่น้ำตาลลงไป หรือใส่น้อยที่สุด

ถ้ า จ ะ ใ ห้ดีที่สุดควรทานชาเพียวๆ ไม่ใส่น้ำตาล ส่วนกาแฟก็เน้นเป็นกาแฟดำ ไม่ใส่นม ไม่ใส่ครีมเทียม ไม่ใส่น้ำตาล

แ ต่ ห าก อดใจไม่ได้จริงๆ ก็อะลุ่มอล่วยกันได้ เพราะมื้อเช้า เราไม่ว่ากันอยู่แล้ว ทานกาแฟเย็นตอนเช้าย่อมดีกว่าทานตอนบ่ายแหล่ะ

4. ไ ข่

ไข่ เ ป็น อาหารเช้าที่ดีที่สุด เพราะมีทั้งโปรตีนและวิตามินที่ร่างกายต้องการ แถมยังย่อยง่าย ทำให้ร่างกาย

ไ ด้ รับ ส า รอาหารและพลังงาน อย่ า งพอเพียง พร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่ างดีเยี่ยม

ถ้ า มี เ ว ลาสักหน่อยก็ต้มไข่ทานตอนเช้าสัก 1 ฟอง กับข้าวสวยร้อนๆ อิ่มท้องแถมเพิ่มพลังงานสมองด้วย

5. น้ำ ส้ ม

น้ำ ส้ ม ที่มี ประโยชน์กับร่างกายควรเป็นน้ำส้มคั้นแท้ ซึ่งไม่เติมน้ำตาลลงไป ส้มมีวิตามินซีสูง

ช่ ว ย ทำ ใ ห้ ร่ าง กายแข็งแรง ไม่ป่ ว ยง่าย อย่าลืมนะ ไม่ต้องใส่น้ำตาลลงไป

 

เพราะมื้อเช้าเป็นอาหารมื้อที่สำคัญที่สุดของวัน หลังจากที่ร่างกายอดอาหารมานานช่วงนอนหลับ

มื้ อ เ ช้าเราจึงควรเติมส า รอาหารที่มีประโยชน์ให้ กับร่างกาย อ ย่ า งรายการอาหาร 5 อ ย่ างนี้ ก็เป็นทางเ ลื อ กที่ดีของอาหารเช้าเพื่อสุ ข ภ าพ