เ งิ นๆ ท อ งๆ ไม่ขัดส น ส วดบูชาพร ะสี ว ลี ทุกวั น ถูกวิธี ชี วิ ตรุ่ งเรื อ ง

เ งิ นๆ ท อ งๆ ไม่ขัดส น ส วดบูชาพร ะสี ว ลี ทุกวั น ถูกวิธี ชี วิ ตรุ่ งเรื อ ง

ส า เ ห ตุ ที่ท่านได้รับการยอมรับว่า เป็น พ ร ะ อรหันต์แห่งโชคลาภ นั้น เพราะในสมัยที่ท่านยังอยู่ในครรภ์มารดา

คือ พ ร ะ นางสุปฺปวาสา ผู้เป็นราชบุตรีของเจ้าเมืองโกลิยะ ท่านอาศัยอยู่ในครรภ์มารดานั้นนานถึง 7 ปี กับอีก 7 วัน เพื่อชดใช้

ก ร ร ม เก่าจากการที่ในชาติก่อนนั้น โดยปกตินั้น คนธรรมดาอยู่ในท้องแม่ไม่เกิน 9 เดือน 10 เดือนก็ต้องคลอ ดออ กมาแล้ว

ซึ่ งค รั้ งนั้น พ ร ะ องค์ทรงเป็นพ ร ะ ราชาในเมืองแห่งหนึ่ง ทรงมีอุบายร่วมกับพ ร ะ มารดา

พ ย าย ามจะแย่งชิงเมืองอีกเมืองมาเป็นของตน แต่ไม่ใช้กำลังเข้า ช า วเมืองล้วนประสบโ ร คภั ยไข้เ จ็ บ

เ ผชิ ญ กั บ การข า ดแคลนอาหาร ดำรงชีวิตอยู่ด้วยคงวามทุกขเวทนา ด้วยความทุ ก ข์เวทนามากว่า 7 ปี 7 เดือน 7 วัน

ผลจา กก ร ร มนั้น จึงส่งผลมาดังกล่าวแก่ท่าน ให้ท่านนั้นต้องทนอุ ด อู้ อ ยู่ ใ น ค ร ร ภ์มารดานั้น

 

แ ต่ ด้ วยด้วยอำนาจบุรพก ร ร มต ามมา ได้ทำให้เกิดโชคลาภแก่พ ร ะ มารดาผู้ทรงครรภ์เป็นอัน มาก

โ ด ย ก ล่ าวว่าในเวลาใกล้ประสูติ แม้พ ร ะ มารดาของท่านจะได้ รับทุกขเวทนาอ ย่ างแร ง ก ล้า

แ ต่ ยั ง มีส ติที่ดี จึงขอให้พ ร ะ สวามีไปกราบบังคมทูลขอพร จาก พ ร ะ บรมศาสดา

สำ ห รั บ ค นที่อย ากจะเรียกเงินเรียกทองและบูชาพ ร ะ สีวลีที่ถูกวิ ธีจะทำให้มีเงิน ท อ ง ไ หลเข้ามาตลอ ด

ห ล า ยคนก็ไหว้ไม่ถูกไม่รู้บทสวดบูชา ซึ่งวันนี้เราก็ได้มาแนะนำว่าวิ ธี บูชาพ ร ะ สีวลี ควรจะทำอ ย่ างไร

 

อ ย ากจะให้ทุกคนได้อ่ า นให้จบและนำไปทำต ามกันดู พ ร ะ สีวลีเถระนั้นศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ม าก ๆ

มี ค ว า ม สำ คัญตั้งสมัยอ ดีตกาล เชื่อ กันว่าบูชาแล้วจะครอบครอง จะช่วยเสริมบารมี โชคลาภ เงินทอง ทำมาค้ า ข า ยดี

เ ค ล็ ด ลั บการบูชาพ ร ะ สีวลี

1. คุณจะต้องรู้จั ก ก า ร ช่ ว ยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังอะไรต อ บ แ ท น

ช่ วย เ ห ลื อ ด้วยความเต็มใจ จะทำให้มีบุญบารมีมากขึ้น

 

2. กา รทำบุ ญ ด้ ว ยความ ศ รั ท ธ า ทำบุญต ามกำลังที่ตัวเอ ง ไ ห ว

ก า รทำ บุ ญ มี ห ลากหล า ยวิ ธีสะดวกแบบไหนก็เอาแบบนั้น

 

3. ต้ อ ง รู้ จักที่จะเป็นผู้ให้โดยไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรก ลั บ ม า

จ งอ ย่ าลืมคนที่มีพ ร ะ คุณกับเราโดยเฉพาะคนในครอบครัว