ขั บส่ ว นเกิ นอ อ ก จากร่ างก า ย ห มั่ นกิ นป ร ะจำส่ งผ ลดีต่ อร่ างก า ย

ขั บส่ ว นเกิ นออก จากร่ างก า ย หมั่ นกินประจำส่ งผลดีต่ อร่ างก า ย

เ ว ล าที่กิ น อ า หารโซเดียมสูง อย่างอาหารสำเร็จรูป อาหารแปรรูป หรือฟาสต์ฟู้ดทั้งหลาย

ตื่ น ม า จะหน้าบวม ตัวบวม น้ำหนักขึ้นจากการคั่ งของน้ำแ ล ะ เก ลื อ ใ น ร่า ง กาย ซึ่งเราสามารถลดบวมได้ด้วยอาหารเหล่านี้

 

1. สั บ ป ะ ร ด

ผ ล ไ ม้ ช นิ ด นี้มีสรรพคุณช่วยย่อ ย ด้วยเอนไซม์ช่วยย่ อยเฉพาะตัว และยังมีฤท ธิ์ขับปัสส า ว ะ

ขั บ น้ำส่ ว นเกินในร่างกาย ลดแก๊ สในกระเพ าะอาหาร แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ

ช่ ว ย ล ด อาการบวมน้ำ รวมไปถึงลดอาการบวมจากการอักเส บ และทำให้แผ ลหายเร็ว

 

2. ม ะล ะก อ

ม ะ ล ะกอมีเอนไซม์ช่วยย่ อย ช่วยลดก รด แ ก๊ส ในกระเพ าะอาหาร และช่วยกระตุ้ น

ก า ร ขั บถ่าย ทำให้อาการพุ งป่ อง ท้องอืด ดูตัวบ วม ๆ ของร่างกายทุเลาลง

 

3. โย เ กิ ร์ต

อ า ก า รบวมที่เกิดจากระบบย่อ ยอาหารไ ม่ดี มีกร ดเกิน แก๊ สเกิน มีอาการพุงป่อ ง พุงยื่นหลังมื้ออาหาร

ก็ ใ ช้โ ย เ กิร์ตแก้อาการบวมได้ โดยโยเกิร์ตมีจุลินทรีย์ชนิดดีที่ช่วยในการย่ อยอาหาร

มี โ พ รไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลระบบย่อ ยให้ทำงานได้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ค ว รเ ลื อ ก กิ นโยเกิร์ตรสธรรมชาติ ไขมั นต่ำ น้ำตาลน้อยด้วย

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

4. แ ต งก ว า

แ ต ง ก ว ามีน้ำเป็นส่วนประกอบเยอะ และยังมีส ารโพลีฟีนอลที่ช่วยขับน้ำส่วนเกินในร่างกาย

ล ด อ า ก ารบ วม ทั้งยังมีสรรพคุณช่วยปรับสมดุลน้ำในร่างกาย ช่วยให้ผิวสวย ช่วยในการขับถ่าย และอีกเพียบ

5. แ ต งโ ม

แ ต ง โ ม เป็นผลไม้ฉ่ำน้ำที่รสชาติอร่อย มีน้ำเยอะ มีไ ฟเบอร์ มีส ารต้า นอนุมูลอิสระ

แ ล ะ มีป ร ะ โ ย ช น์ใ น เรื่องขับน้ำส่วนเกินในร่างกาย ปรับสมดุลแร่ธาตุต่าง ๆ ในร่างกายให้คงที่ จึงช่วยลดอาการบวมน้ำได้

 

6. ขึ้ น ฉ่ าย

ผั ก ก ลิ่ นฉุนอย่างขึ้นฉ่ายมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ ช่วยขับน้ำส่วนเกินในร่างกาย ลดบวม

ขั บ โ ซ เ ดี ย ม ใ น ร่างกาย และสรรพคุณขึ้นฉ่ายยังช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วย

 

7. ฟั ก เ ขี ย ว

ส ร ร พ คุ ณ ของฟักเขียวมีรสเย็น ฉ่ำน้ำ แก้กระหาย มีฤท ธิ์ขับปั ส ส า วะ

ใ ช้ แ ก้ อ าการบวมน้ำ ปัส ส า ว ะไ ม่ออก และลดความร้อนในร่างกาย

 

8. ห น่ อ ไ ม้ ฝรั่ง

ห น่ อ ไ ม้ฝรั่งมีกร ดอะมิโนแอสพาราจีน มีฤ ทธิ์ขับปัสสาวะ ขับน้ำส่วนเกิน

แ ล ะ ขั บ โ ซ เดียมออกจากร่างกาย จัดเป็นอาหารลดบวมที่น่าสนใ จ

 

7. ก ล้ ว ย

ก ล้ ว ย เป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง ช่วยลดความดันโลหิต ปรับสมดุลน้ำ ของเหลว

แ ล ะ อิ เ ล็ก โทรไลต์ของร่างกาย ช่วยลดอาการบวมน้ำได้

 

8. ส้ ม

น อ ก จ า ก ส้มจะเป็นผลไม้วิตามินซีสูงแล้ว ยังมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูง

ช่ ว ย ป รั บ ส ม ดุ ล ของเหลวในร่างกาย และลดอาการบวมน้ำด้วย

 

9. กีวี

กี วี มี เ อ น ไซม์ช่วยย่ อยอาหาร ลดอาการท้องอื ด และยังมีโพแทสเซียมสูง ช่วยลดความดั น

ค ว บ คุ ม ป ริ ม า ณของเหลวภายในเซ ลล์ ลดอาการบวมน้ำได้เช่นกัน