อ าหา รล ดคว ามเครี ยด มีประโ ย ชน์ต่อสุ ขภ า พและหั ว ใจ

อ าหา รล ดคว ามเครี ยด มีประโ ย ชน์ต่อสุ ขภ า พและหั ว ใจ

ร่ า ง กายของเรามีสา รสื่อประสา ทที่ทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์ ช่วยให้เราอารมณ์ดี ช่วยให้นอนหลับสบายขึ้น

แ ต่ เ มื่ อใดที่ส ารสื่อประสา ทที่ชื่อ เซโรโทนิน (Serotonin) มีปริมาณลดลง เมื่อนั้นก็จะรู้สึกเครีย ด หงุดหงิด

อ า ร มณ์ไ ม่ดี แต่เราสามารถเพิ่มสา รเซโรโทนินได้ง่ายๆ ด้วยการรับประทานอาหาร

 

เ ซโ ร โ ท นิ น มีความสำคัญอย่างไร

เ ซ โ ร โ ทนิน (Serotonin) เป็นส า ร สื่อประสา ทที่ร่างกายสร้างขึ้น และทำหน้าที่สำคัญที่ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึก

ทั้ ง ช่ ว ย ควบคุมความรู้สึกหิว หรือความรู้สึกง่วง ช่วยให้นอนหลับสบายขึ้น แต่เมื่อใดก็ตามที่สา รเซโรโทนิน

อ ยู่ ใ น ร ะดับที่ลดต่ำลงก็จะส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกในแง่ที่เป็นด้านลบ มีความเ สี่ ย ง ต่ อ ก ารเกิดภาวะซึมเศ ร้า ความเค รียด หรือความรู้สึกหงุดหงิดต่างๆ

 

อ า ห า ร ที่ ช่ว ย เ พิ่ มเ ซ โรโทนิน มีอะไรบ้าง

1. เ ต้ าหู้ แล ะถั่ ว เ ห ลื อ ง

ถั่ ว เ ห ลืองเป็นธัญพืชที่เต็มไปด้วยทริปโตเฟน ดังนั้น การรับประทานถั่วเหลือง หรือเต้ าหู้

ที่ทำม า จ า ก ถั่ วเหลือง ก็จะมีประโยชน์ที่ดีในการช่วยเพิ่มระดับของ สา รเซโรโทนิน

 

2. ถั่ ว แล ะ ธั ญ พื ชต่างๆ

ถั่ ว แ ล ะ ธั ญพืชต่างๆ ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาหารที่อุดมไปด้วยทริปโตเฟน ช่วยเพิ่มสา รเซโรโทนิน

แ ล ะ อุ ด ม ไ ปด้วยไฟเบอร์กับสา รต้า นอนุมู ลอิสระต่างๆ ที่มีส่วนช่วย ล ด ค วา มเสี่ ยงของการเป็นโร คหัวใ จและปัญหาของระบบทางเดินหายใ จ

3. ไ ข่

ใ น ไ ข่ อุ ด มไปด้วยโปรตี นในปริมาณที่สูง มีส่วนช่วยให้ร่างกายแข็งแร ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใครก็ตาม

ที่ ต้ อ ง ก ารสร้างกล้ามเ นื้อ และยังมีส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มระดับพลาสมาในเลื อด

แ ล ะ มี ส า รทริปโตเฟน ที่ทำหน้าที่ช่วยเพิ่มระดับของเซโรโทนินอีกด้วย

 

4. แ ซ ล ม อ น

ป ล า แซ ล ม อ นเป็นอีกหนึ่งอาหารที่เป็นแหล่งของทริปโตเฟน ที่มีส่วนช่วยเพิ่มระดับของ สา รเซโรโทนิน

แ ละ ยั ง เ ป็นแหล่งของโอเมก้า 3 (Omega-3) ที่มีประโยชน์ต่อสุ ข ภา พ หัวใ จและสุ ข ภา พ ผิวห นังด้วย

ยิ่ ง ไ ป ก ว่ านั้ น ใ นเนื้ อปลาแซลมอนยังมีวิตามินดีที่เป็นอีกหนึ่งส ารอาหารสำคัญที่ช่วยเพิ่มระดับของเซโรโทนินในร่างกาย

 

5. ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จากน มและชีส

น อ ก เ ห นื อ จากการเป็นแหล่งอาหารสำคัญอย่างแคลเซียมที่ช่วยให้กระดู กและฟั น แข็งแ รงแล้ว

ก า ร รั บ ป ระทานผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากน มและชีส ก็ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างสา รเซโรโทนินในร่างกายให้มากขึ้นด้วย

เ นื่ อ ง จ า ก มี ท ริ ปโตเฟน ซึ่งดีต่อการผลิต สา รเซโรโทนิน

 

6. สั บ ป ะ ร ด

สั บ ป ะ ร ด เ ป็นผลไม้ที่อัดแน่นไปด้วยสา รอาหารมากมาย ทั้งวิตามิน เกลือแร่ และส ารอาหารสำคัญๆ อีกมากมาย

ร ว ม ถึ ง ส ารอาหารที่โดดเด่นและมีส่วนสำคัญในการเพิ่มสา รเซโรโทนินอย่าง ทริปโตเฟน ด้วย

 

คำ แ น ะนำ เพิ่ ม เ ติ ม ในการเพิ่มส ารเซโรโทนินให้แก่ร่างกาย

น อ ก เ ห นือจากการรับประทานอาหารแล้ว ก็ยังมีกิจก รรมอื่นๆ ที่สามารถเพิ่มระดับของ สา รเซโรโทนิน ได้เหมือนกัน เช่น

ออกกำลังกาย อ อ กไปรับแสงแดด คิ ด บ วก มองโลกในแง่ดี เพิ่มแบ คทีเรี ยชนิด ดี ใ น ลำ ไ ส้

ด้ ว ย ก า ร รั บ ประทานอาหารจำพวกไ ฟเบอร์ หรือ ใยอาหาร (Fiber)