ข ออะไ รก็สัมฤทธิ์ผ ล ของ านก็สมหวั ง ขอเงินก็ไม่ข า ด ศิริมงคลแก่ชี วิ ต

ข ออะไ รก็สัมฤทธิ์ผ ล ของ านก็สมหวั ง ขอเงินก็ไม่ข า ด ศิริมงคลแก่ชี วิ ต

ห า ก ก ล่ าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนบูชา ทั้งองค์พุทธิรูป สร้อยคอ คงคุ้นหูกันดี นั่นก็คือ องค์ช้างเอราวัณ

ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ดิ นทางลำบากหรือไกลแสนไกลเท่าไรก็ยังมีผู้บูชาท่านอยู่ ซึ่งหลายคนก็สมหวังไปตาม ๆ กันไป

บ้า ง ก็ ข อ งานก็ได้งาน ขอเ งิ นก็ได้เ งิ น หลายคนประสบความสำเร็จกันอย่างถ้วนหน้า

 

จ า ก คำ พู ด ของใครหลายคนต่างพากันแห่มาแก้บนจำนวนมากเช่นเดียวกัน ซึ่งจนถึงทุกวันนี้ผู้คนก็ยังหลั่งไหล

ไ ป ก ร า บไหว้สักการะ ไม่ว่าจะคนไทยหรือคนต่างชาติ ก็แน่นทุกพื้นที่

 

ค า ถ าบู ช า อ ง ค์ช้ างเอราวัณ

ท่องนะโม 3 จบ แล้วก ล่ า ว ให้ชัดเจน โอมเอราวะณะ คะขัง ปูเชมิ (ให้ท่อง 3 หรือ 9 จบ)

บ อ ก ชื่ อ ต น เ องแ ล้วอ ธิษฐ านขอพ ร ะ ในสิ่งที่ต้องการ (บอกบุญให้ผู้อื่นรู้ ขอให้ชีวิตดีขึ้นในทุก ทุก เข้าที่ตื่นมา)

 

ช้ า ง เอราวัณ เป็นเ รื่ อ งราวเก่าแก่ เกี่ยวกับรามานณะ และความเชื่ อที่เกี่ยวข้องกับฮินดู ได้กล่าวถึงพ ร ะ อินทร์ที่มีร่ า งเป็นสีเขียว

มี พ า ห นะเป็นช้าง 3 เชื อกด้วยกัน โดยเชือกเ รื่ อ งนั้นพ ร ะ ศิวะเป็นผู้ที่ประทานให้มีชื่อว่า เอราวัณ เชือก หนึ่ ง

พ ร ะ พรหมเป็นคนประทานให้มีชื่อว่า คีรีเมขล์ไตรดายุค และเชือกสุดท้ายพ ร ะ ภิกษุเป็นผู้ที่

ป ร ะ ท านชื่อไว้ว่า เอกทันต์ ซึ่งเป็นช้างเอราวัณที่เป็นช้างที่มีพละกำลังมากที่สุด

โ ดย ช้ า งทั้ง 3 เชือกนี้เป็นที่โปรดปรานมากที่สุดของพ ร ะ อินทร์ โดยมีเ รื่ อ งราวที่เชื่ อกันว่าเป็นช้างเผือก

เ ป็ น เ ทพบุตรองค์หนึ่ง เมื่อพ ร ะ อินทร์ต้องการที่จะเสด็จไปที่ไหนก็แล้วแต่ เอราวัณเทพบุตร

ก็ จ ะ ทำกา ร แ ป ล งกายเป็นช้างเผือก 33 เศียร และแต่ละส่วนนั้นมีงา 7 งา งานแต่ละงามีความย าวถึง 4 ล้านวา

 

ซึ่ ง นี่ ก็เป็นเ รื่ อ งราวที่เกี่ยวกับความเชื่ อหนึ่ง ซึ่งถ้าหากใครได้บูชา ได้บนบานศาลกล่าวแล้วแก้บน

เชื่ อกันว่าจะประ ส บ คว า มสำเร็จ ทำอะไรก็จะมีแต่สิ่งดี ดี เกิ ดขึ้นในชีวิต

 

โ ด ย มี ข้ อ ห้ า มสิ่งที่ไม่ให้ทำก็คือ

สิ่ ง ที่ ห้ า ม บ นบานศาลกล่าวก็คือ สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะอย่างที่กล่าวมานั้น สถานที่แห่งนี้จะมาพูดจาล้อเล่น

ห รื อ พู ดจ าขอพล่อย พล่อย ไม่ได้ เพราะว่ามีเ รื่ อ งราวมากมายที่เล่าต่อกันมาว่า บางคน ก็มาแก้เสื้อตอนดึก

ทำใน สิ่ ง ที่ ไม่ ค วรก็มี สุดท้ายชีวิตก็มีเ รื่ อ งราวที่ไม่มีความสุข และมีเ รื่ อ งราวที่เกิ ดขึ้นโดยที่ไม่ทันได้คาดคิดก็มี