หมั่ นทำบุ ญ สะ ส มไว้เห็ นผลรั บปี64 ใครคิ ดร้ า ยต้องพ่ า ยกลั บไป

หมั่ นทำบุ ญ สะ ส มไว้เห็ นผลรั บปี64 ใครคิ ดร้ า ยต้องพ่ า ยกลั บไป

 

นัก ษั ต รข า ขึ้ น ปีระกา

คนที่ เ กิ ด ปีนี้มั ก เ ป็นคนที่ไม่คอยชอบอยู่นิ่งๆ มักหาค ว า มรู้อยู่เสมอ ที่ผ่านมาเหมือนจะมี อุ ป ส ร ร ค เยอะหน่อย

มี คู่ แ ข่ งในทุกด้าน เรียกว่าทำอะไรก็ต้องมี อุ ป ส ร ร ค มีคนคอยขัดขวาง แต่ไม่ต้องสนใจเพราะต่อไปเขาจะทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว

เ พ ร าะ ด ว งชะตาคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไป แบบจาก หน้ามือเป็นหลังมือ แต่ต้องบอกก่อนว่า เวลาทำอะไรอ ย่ าให้ โ ด ด เ ด่น เกินไป

เ พ ร าะจะมีคนอิ จ ฉ าเอาได้ ทำพอประมาณ นี๊การงานจะรุ่งไม่ยุ่งยๅกอีกต่อไป ส่ วนด ว งเกี่ยวกับโ ช คล าภ

มี เ ก ณ ฑ์ ได้รับทรัพย์ก้อนโต มีโอกาสถูกหวยร ว ย เบอร์ ด้านการงานจากนี๊ไปจะมีโอกาสได้ขยับขย า ย หรือ เปลี่ยนตำแหน่งใหม่

ผู้ ใ ห ญ่เข้ า ใ จมากขึ้น แถมยังมี คนเข้ามาคอยช่วยเหลือ ทำให้ก ารงานรุ่งกว่าแต่เ ดิมมาก และมีเ งิ นเข้ามามากขึ้น

 

นัก ษั ต รข า ขึ้ น ปีจอ

คุ ณเ ป็ น คนที่มี นิ สั ย พื้นฐ านเป็นคนซื่อสัตย์ รักพวกพ้อง ไม่ชอบเอาเปรียบใคร แต่ มักจะโดนเอาเปรียบอยู่เสมอ

ช่ วง นี้ต้ อ ง บ อ กไว้ก่อนว่าอ ย่ าไว้ใจใครมากเกินไป เพราะอาจนำความเดื อดร้ อนมาให้ท่านได้ทำอะไร

ใ ห้ คิ ด ห น้ าคิ ดหลังให้รอบคอบ หรือปรึกษาผู้ที่ไว้ใจได้ หรือฟังค ว า มคิดเห็นของคนอื่นบ้าง แล้วคุณจะไม่ผิ ด หวัง

ห รื อเ สี ย ใจฝ่ายหลัง แต่หลังจ ากปลา ยเ ดือ น 12 นี๊เป็นต้นไป ปั ญ ห าต่างๆ จะเริ่มคลี่คลายการงานประจำความสำเร็จดี

ค้ า ข าย ก็ซื้อง่าย ข าย คล่อง ส่วน ด ว ง โ ช คล าภ ด ว ง ของคุณจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ในเ รื่อ งต่างๆ

ทำใ ห้ ก า รงานเจริญก้าวหน้า ชีวิตดีขึ้นแต่ก่อนเก่าเป็นอ ย่ า งมาก นอกจากนี้ ด ว งชะตายังมีเกณฑ์ถูกหวยร ว ย โ ช คในต้นปีหน้า

เ ป็ นเ งิ นก้อนโต อย่ าลืมทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำให้เจ้าก ร ร มในเ ว ร

ห รื อ ถ้ าไ ม่ มีเวลาก็สวดมนต์ไหว้พ ร ะ ในทุกค่ำคืน ด ว ง โ ช คล าภจะได้เ ด่น ชัดขึ้น

 

นัก ษั ต รข า ขึ้ น ปีเถาะ

ค น เ กิดในปีนักษั ตรนี้ส่ว นมากเป็นคนใจดี นิ สั ยดี เป็นมิต รกับคนรอบ ข้าง ไม่คิดร้ า ยกับใคร

แ ล ะ ด้ ว ยค ว า มดีของคุ ณนี่เองทำใ ห้มักมีค นที่คอยช่วยเหลือคุณอ ยู่เสมอ เป็นคนที่ตกน้ำไม่ไห ล ต ก ไ ฟ ไ ม่ ไ ห ม้

แ ล ะ ยั ง เ ป็ น คน ด ว ง แข็งอีกด้วย ที่สำคัญ ด ว งหลังจากเ ดือ น พ.ย.นี๊ จะเริ่มเปลี่ยน คุณจะเจอผู้ใหญ่ใจดี

เ ข้ า มาช่วยเหลือในด้านต่างทั้งการเ งิ. น การงาน รวมไปถึงการใช้ชีวิต ด ว ง ชะตาจะดีขึ้นจะมีโ ช คล าภ วาสนาส่ง

ด ว งยังมีเกณฑ์ถูกห ว ยในเ ดื อ น 12 อ ย่ าลืม เ สี่ ย ง โ ช ค กันเอาไว้บ้าง อาจถูกรางวั ลใหญ่ได้จับเ งิ นล้ าน ก็คร า วนี้ห ล ะ

สำหรั บ ค นโ ส ดในช่วงมีเกณ ฑ์พ บถู ก ใ จ เป็ น คู่ บุ ญคู่ บ ารมี

 

นัก ษั ต รข า ขึ้ น ปีชวด

ค น ที่ เ กิ ดปี นี้มั ก เ ป็นคนขยัน ปรับตัวเก่ง และมักเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อ ย่ า งรวดเร็ว การใช้ชีวิตของคุ ณเอง

ส่ ว น ใ ห ญ่ดำเนินไปอ ย่ า งปกติเหมือนคนทั่วไป แต่มักมีคนนำเ รื่อ งเดื อดร้อนมาให้เสมอ ทำให้ไม่ว่าทำอะไ ร

ก็ มั กจะไม่ค่อยประสบค ว า มสำเร็ จหรือรา บรื่นเท่าที่ควร แต่ก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไป ทำดีเข้าไว้มาก

แ ล ะ ให้ คิดดีอยู่เสมอเดี๋ยวคนที่คิด ร้ า ย ก็จะแพ้ภัยตนเองและหลีกหนีหายไป หรือถึงคิดร้ า ยก็ไม่สามารถทำอะไรได้

ไ ด้ คิด อิ จ ฉ าตา ร้อนเท่านั้นเอง และหลังจากปลายเ ดือ นนี๊ ไปแล้ว ด ว งชะตาของคุณมีเกณฑ์จะพบกับ ค ว า ม สำเร็จที่ดี

มีเ งิ นทองใช้ไม่ข า ดมือ ธุรกิจการงานราบรื่นดีมาก แถมยังมี เกณฑ์ได้โ ช คล าภจากการเ สี่ ย งโ ช ค

มี ผู้ ใ ห ญ่ เข้ามาอุปถัมภ์ช่ วยเหลือในเ รื่อ งต่าง ชีวิตจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาอ ย่ างแน่นอน