ใก ล้ป ล ายปีพบโ ช คให ญ่ ด วงช ะ ต าดีขึ้ น มีผู้ใ หญ่ให้ค ว ามอุปถั มภ์

ใก ล้ป ล ายปีพบโ ช คให ญ่ ด วงช ะ ต าดีขึ้ น มีผู้ใ หญ่ให้ค ว ามอุปถั มภ์

 

โ ช คให ญ่เ ข้ าหาร า ศีเมถุน

ใ น ช่ ว ง ที่ผ่านมาเหมือนเป็นช่วงที่เจ้าก ร ร มนายเวรตามเล่นงาน อยู่เส มอ เพราะทำดีแล้ วแต่ก็ไม่มีใครเห็น

ช่ ว ย เ หลือคนอื่นแล้ วเข าก็ทำลืมบุญคุณเรา เ รี ย กว่ามักจะทำบุญกับคนไม่ขึ้น ชีวิตหยุดนิ่งกับที่

ไ ม่ มี ค ว า มก้าวหน้าเข้ามาในชีวิต เรียกได้ว่า แ ย่พอสมคว ร แต่หลังจากนี้ด ว งช ะตาดีขึ้นมาก เรียกว่าด ว งม าฟ้าเปิดเลยก็ได้

ชี วิ ต ต่อ จากนี้จะดีมาก นอกจากตัวคุณที่ทำงานดันตัวเองแล้ว ยังมีผู้ใหญ่ที่คอยเป็นกองหนุนดันคุณอีกแรง

ทำให้ คุ ณ มี โ อ กา สประสบความสำเร็จมา ก ต่อจากนี้จะเจอแต่เ รื่ อ งดี อุปสรรคปั ญ หาในชีวิตจะคลี่คลายไป หมดเวรหมดก ร ร มเ สี ย ที

 

โ ช คให ญ่เ ข้ าหาร า ศีธนู

สำห รั บ ชาวร า ศีธนู ในช่วงที่ผ่านมาท่านเจอปั ญ หาเยอะมาก ทั้งปั ญ หาการงาน การเ งิ น สุ ข ภา พ ความรัก

เ รี ย ก ว่ า เ จอแบบครบถ้วนกระบวนความ แม้ว่าจะไม่โคม่า แ ต่ก็ เรี ยกว่าพอสม ควร เหมือนเจ้าก ร รมนายเวร

ม า ค อ ย เ ช็ กบิล แต่ตอนนี้ดีขึ้นมาก อุปสรรคปั ญ หาค่อย คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ด ว งช ะตาพลิกจากร้ า ยกลายเป็นดีมาก

ดี ทั้ งเ รื่ อ งการงานและการเ งิ น แถมมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์อีกด้วย แต่ต้องรีบ เพราะด ว งผู้ใหญ่อุปถัมภ์

จ ะ เ ริ่ ม ซา ล ง ใ นช่วงเดือน ธัน วาคม แม้ว่าด ว งจะดีต่อเนื่อ ง แต่จะเห นื่อยห น่อย ก็เท่ านั้น

 

โ ช คให ญ่เ ข้ าหาร า ศีมีน

สำห รั บช า วร า ศีมีนนั้นมีเกณฑ์ที่จะหมดเคราะห์หมดโศกก็จริง แต่ต้องใจเย็น เพราะตอนนี้จะยังมีปั ญ หา

ใ ห้ ต้ อ ง แก้ไข มีความทุกข์ความ เ ครีย ด พอสมควร แต่จะเริ่มดีในช่วงเดือนพฤศจิกายน

ชาวร า ศีมีนมีโอกาสที่จะประสบคว ามสมหวังในเ รื่ อ งห น้าที่การงานอย่างมาก อุปสรรคปั ญ หาจะเริ่มคลี่คล ายไปในทางที่ดีขึ้น

จ ะ มี โ อ กาสได้รับผิ ด ชอบงาน ดี งานที่เป็นหน้าเป็นตาขององค์กร แถมผู้ใหญ่จะเริ่มให้ความเมตตาอีกด้วย