เ รื่ อง ร้ ายจะกล า ยเ ป็ นดี ชีวิ ตพ ลิ กผั น ปล ดหนี้สิ น เตรี ยมตัวรั ท รัพ ย์ให ญ่

เ รื่ อง ร้ ายจะกล า ยเ ป็ นดี ชีวิ ตพ ลิ กผั น ปล ดหนี้สิ น เตรี ยมตัวรั ท รัพ ย์ให ญ่

 

ชีวิตพ ลิ กผั น ราศีเมษ

ใน ช่ ว ง 4 เ ดื อ นก่อน เมื่อกลางปี ที่ผ่านมานั้น ชาวราศีเมษ ได้เจออิ ท ธิพ ล ของพ ร ะจันทร์ สีโ ล หิ ต

เ ข้ า เ ล่ นงาน ทำให้ชีวิต ค่อนข้างมี อุ ป ส ร ร ค มี เ หตุ ให้ เ จ็ บเนื้อเ จ็ บตัว การเงิ นชะงั ก ไม่หวือหวา

แต่ เ มื่ อพ้ น 16 มก ร าค มไปแ ล้ ว จะพบช่องทาง ทำมาหากินใ ห ม่ หรือมีเ ก ณฑ์ เ ริ่ ม ต้นทำธุรกิจ

มี กิ จ การ เป็นของตัวเอง และจะประสบ ผลสำเร็จ ทำกำไรดี ทำให้การเงิ น กระเตื่ อ งขึ้น กว่าแต่ก่อน

รั บ ทรั พย์อ ย่ า งต่อเนื่อง ใครที่มีหนี้สิน จะได้ชำระ ล้ า งห นี้ จ น ส บ ายตัว

 

ชีวิตพ ลิ กผั น ราศีกันย์

ห ลั ง จ ากตก อยู่ในภาวะชะงั ก ชะงั นอยู่นาน การเงิ นของ ชาวราศีกันย์ ก็ใกล้ได้ฤ ก ษ์พุ่ งสูงขึ้น บ้างแล้ว

มี เ ก ณ ฑ์ ก ร ะ เป๋าตุง ตลอดช่วงนี้ ถ้าลงทุน เ ก็ งกำไร หรือได้ลงทุน ทำธุรกิจ มี

เกณฑ์ที่จะประสบ ความสำเร็จ ในช่วงปลายปี

จ ะ เ ห็ น แ ส ง ส ว่า ง ที่จุดหมาย ชัดเจน มีเงิ นสดก้อนใหญ่ ในกำมือ แน่นอน

ทำบุญ เ ส ริ มบ้าง ก็จะช่วยหนุนนำ ช ะตาชีวิต ให้ดีขึ้นไปอีก ส่วนเ รื่ อ งหน้าที่ก า รงาน ยัง ท ร งตัว

 

ชีวิตพ ลิ กผั น ราศีเมถุน

มีเก ณ ฑ์ ถู ก สล า กถูกรางวัลใหญ่ มีโอกาส ได้รับทรัพย์ ก้อนโตอ ย่ า งที่ไม่นึก ไม่ฝันมาก่อน เป็นราศี ที่บุญเก่าหนุนนำ

ใ นเ รื่ อ งการเงิ น โช คลา ภเด่น ชัดมาก แต่หากได้มาแล้ว ต้องแบ่งออกไป ทำบุญอุทิศส่วนกุศล แก่เจ้าก ร ร มนายเ ว ร

ห รื อทำท า น แบ่งปันแ ก่ผู้ย ากไร้ คนทำธุรกิจ ก็จะได้กอบโกย กำไร

มีเกณฑ์ร่ำร ว ยเป็นเศรษฐีใหม่ ได้เลย มีค ว า ม มั่ น ค ง ในชีวิตมากขึ้น

 

ชีวิตพ ลิ กผั น ราศีสิงห์

เ ฮ ง ม า กที่สุด ของปีนี้ ตกเป็นของ ชาวราศีสิงห์ ไปโดยป ริ ย า ย เดิมทีแม้จะเห น็ดเห นื่ อย อึ ดอั ดใจอยู่บ้า ง เ ล็ กน้อย

แ ต่ ก ารเงิ น ค่อนข้างดี ถึงดีมากเลยทีเดียว แ ต่ หาก เปลี่ยนงาน หรือได้ย้าย ที่ทำงานไปแล้ว โช คจะเริ่ม สดใสมากขึ้น

อี ก ทั้ ง ร าย ได้ ที่จะมีมากขึ้น และค ว า มรุ่งโรจน์ ในหน้าที่การงานนั้น สว่างสด ใ ส ม า