ช่ ว ย ฟ อ กตั บ ล้ า งลำไ ส้ ล้ างไ ต ดู ดส า รพิ ษ ผ ลไม้ดียิ่ งกินยิ่ งสุ ข ภ า พดี

ช่ ว ยฟ อ กตั บ ล้ า งลำไ ส้ ล้ างไต ดู ดส า รพิ ษ ผลไม้ดียิ่ งกินยิ่ งสุ ข ภ าพดี

ใ นชี วิ ตประจำวันชีวิ ตคนเราเ สี่ ย งกับส า รพิ ษ ม ากน้อยแค่ไหน ทั้ ง ควันพิ ษ ส า ร กันบูดใน อา ห า ร

สี ผ ส ม อาหาร ได้รับทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ซึ่งต ามปกติร่างกายของคน เ ร า

มี ก ล ไ ก ใ นการข จั ดของเ สี ยออ กจากร่างกายอยู่แล้ว

 

อย ากให้ไ ป ห า ม ากินให้ได้นะ ผลไม้ 5 ชนิด กินช่วยล้างส า รพิ ษ ฟอ กล้างตับ ลำไ ส้ ไต ไม่เ จ็ บ ป่วย

บ่ อ ค ว า มรู้สึก เหนื่อยง่าย หมดแรง อ่อนเพลียที่ เ กิด จากภาวะความ เ ค รี ย ด

ห รื อส า รพิ ษจากสิ่งแวดล้อม ล้วนเป็นสาเหตุทำให้ร่างกายอ่อนแอ

1. สับ ป ะ ร ด

มี เอ น ไ ซ ม์โปรเมลินสูง เอนไซม์ตัวนี้จะช่วยการทำงานของกรดไฮโ ด ร ค ล อ ริ กในกระเพ า ะ

แ ล ะ ช่ ว ยทำให้ของเ สี ย ที่เป็นโปรตี นแต กตัวได้เร็วขึ้น และสับปะรดยังช่วยรักษ าอาการอักเสบในทางเดินอาหาร

ช่ ว ย ใ น ก า รซ่อมแซมส่วนต่าง ที่สึกหรอ ช่วยการทำงานของต่อ มไร้ท่อและช่วยกำจัดน้ำมูกด้วย

 

2. ม ะ ล ะ ก อ มะ ม่ ว ง

มี ลั ก ษณะคล้ายคลึงกัน แต่มะม่วงมีส า รสำคัญน้อยกว่า มะละกอเล็กน้อย ผลไม้ทั้งสองชนิด

มี เอน ไ ซ ม์ ชื่อปาเปน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับน้ำย่อยเปปซินในกระเพาะอาหาร

จ ะ ช่ ว ย ทำ ใ ห้ ข อ งเ สี ยที่เป็นโปรตี นแต กตัวได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกับโปรเมลิน

3. แ ต ง โม

มีฤ ทธิ์ขับปัส ส าวะ ดังนั้นจึง ช่ ว ยฟอ กล้างร่า ง ก ายได้เป็นอย่างดี ใช้รัก ษ าแ ผ ลในกระเพาะ

ล ด ค ว ามดันในเ ลื อ ดสูง ทำให้สบายท้อง น้ำคั้นจากเปลือ กของแตงโมและเมล็ด

ห า กดื่ ม ก่อนกินเนื้อแตงโมใน มื้ออาหารสักครึ่งชั่วโมง จะทำให้ได้ประโยชน์สูงสุด

เ นื่ อ ง จ า กเปลือ กของแตงโมอุดมด้วยคลอโรฟิลล์และเมล็ดยังอุดมด้วยวิต ามินด้วยนะ

 

4. แ อ ป เปิ้ล

เ ป็ น ผ ลไม้ที่ดีที่สุดสำหรับการขจัดของเ สี ย ออ กจากร่างกาย ส า รใน แอปเปิ้ลจะช่วยนำส า รพิ ษไ ป กำจั ด ทิ้ ง

ทั้ ง ยั งป้องกันไม่ให้โ ป รตี นในลำไ ส้เกิดการบูดเ น่ า แอปเปิ้ลยังมีเส้นใยมาก ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นไม้กวาด

ทำคว า ม ส ะอาดลำไ ส้ช่วยให้ตับและระบบย่อยทำงานได้ดียิ่งขึ้น กระตุ้นน้ำย่อย

น อ กจ า ก นี้ยั งมีวิต ามินและเกลือแร่ และยังเหมาะกับผู้ที่กำลังลดน้ำ ห นั กอีกด้วยค่ะ

 

5. อ งุ่ น

เ ป็ นส า รฟอ กล้างสำหรับผิวหนัง ตับ ลำไ ส้และไตโดยเฉพาะ เนื่องจากอ งุ่ น มีคุณสมบัติรั ก ษ าน้ำ มู ก

ที่ จะออ กมาจากเยื่อเมือ กต่าง ในร่างกาย องุ่นยังให้พลังงานสูงและนำไปใช้ได้ง่าย

อี ก ทั้ ง ยั ง อุ ดมไ ป ด้ ว ยเกลือแร่ ดังนั้นจึงช่วยบำรุงเ ลื อ ด และซ่อมสร้างเซ ล ล์ในร่างกายด้วย