สิ่ งที่ห ลายค นอ าจไม่รู้ กิ นทุกเช้ า ให้ป ระโ ย ชน์กับร่ า งก า ยมห าศ า ล

สิ่ งที่ห ลายค นอ าจไม่รู้ กิ นทุกเช้ า ให้ป ระโ ย ชน์กับร่ า งก า ยมห าศ า ล

โ ย เ กิร์ต แหล่งของส ารอาหารชนิดที่ดีต่อสุ ข ภา พ จึงกลายเป็นอาหารโปรดเพื่อสุ ข ภา พ ของสาวๆ

โ ด ย เ ฉ พ า ะ ในคนที่ต้องการลดน้ำหนัก หลายคนจึงนิยมลดน้ำหนักด้วยการกินโยเกิร์ต

 

น อก จากนี้ คุณประโยชน์ของโยเกิร์ตยังมีดีอีกมากมาย โดยเฉพาะการกินโยเกิร์ตในตอนเช้า

ม า ดู กั น เ ล ย ดี ก ว่ า ว่ ากิ น โ ยเกิร์ตตอนเช้าแล้วจะมีดีอย่างไร

1. ช่ ว ย แ ก้ ปั ญ ห า ท้ อง ผู ก

ก า ร กิ น โยเกิร์ตในตอนเช้า ถือว่ากินโยเกิร์ตในเวลาท้องว่าง ซึ่งวิตามินและเกลือแร่ที่มีอยู่ด้วยกันหลากหลายชนิด

ไ ม่ ว่ า จ ะ เป็นวิตามินบี วิตามินดีและแคลเซียม แถมพ่วงมาพร้อมโพรไบโอติกส์ปริมาณมาก

โ ดย จ า ก การศึกษาพบว่า วิตามินและเกลือแร่จากโยเกิร์ตล้วนมีคุณสมบัติช่วยปรับสมดุล

ร ะ บ บ การทำงานของลำไ ส้ให้ดีขึ้น จึงช่วยป้องกันอาการลำไ ส้อักเส บ

ป้ อ ง กั น อ า ก า ร ท้ อ งเสี ยและยังช่วยแก้ปัญหาท้องผูกได้เป็นอย่างดี

 

2. ช่ ว ย ล ด ค ว า มเสี่ ยงของโร คมะเร็ งลำไ ส้

สำห รั บ ผู้ ที่ กิ นโยเกิร์ตเป็นประจำ นอกจากจะช่วยให้ลดน้ำหนักได้ผลดีแล้ว

ยั ง ทำใ ห้ ระ บบลำไ ส้ได้รับการปรับตัวจนสมดุล และยังมีบทบาทสนับสนุนให้แ บคทีเรี ยชนิดดีในลำไ ส้

มี ค ว า ม แ ข็งแรงมากขึ้น สามารถต่อสู้กับเหล่าเ ชื้อโ รคต่างๆ ได้สูง

โ ดย ง า น วิ จัยจากทางฝรั่งเศสก็ให้การยืนยันด้วยนะคะว่า ผู้ที่กินโยเกิร์ตเป็นประจำย่อมสามารถ

ล ด คว ามเ สี่ยงของการเกิดโ ร ค มะเร็ งลำไ ส้ได้ถึงครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียว

เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ก ลุ่ ม อาสาสมัครที่กินโยเกิร์ตไ ม่ค่อยบ่อยนักหรือไ ม่ได้กินเลย

 

3. ช่ ว ย ล ดน้ำหนั ก ไ ด้ ผ ลง่ายขึ้น

นั ก วิ จั ยจากมหาวิทย าลัย Tennessee ได้เปิดเผยผลการวิจัยที่ค้นพบว่า อาสาสมัครที่ได้กินโยเกิร์ต 3 มื้อต่อวัน

พ ว ก เ ข ามีแนวโน้มสามารถลดน้ำหนักลงได้มากกว่า 22% และยังลดไขมันในร่างกายลงได้มากกว่า 61%

เ มื่ อนำไป เ ที ย บ กับอาสาสมัครกลุ่มที่ไ ม่ได้กินโยเกิร์ตเลยแม้แต่มื้อเดียว

โ ด ย นั กวิจัยได้อธิบายไว้ว่า ในโยเกิร์ตอุดมไปด้วยโปรตี น จึงทำให้รู้สึกอิ่มท้องง่ายขึ้น

แ ล ะ แ ค ล เซี ย มที่มีอยู่ปริมาณสูงจากในโยเกิร์ตยังมีผลดีต่อกระบวนการเบิร์นไขมันในร่างกายได้อีกด้วย

 

แต่ ก็ มี ข้ อ แม้ว่าหากต้องการกินโยเกิร์ตลดน้ำหนักอย่างได้ผล จะต้องเลือกกินโยเกิร์ตรสธรรมชาติเท่านั้น

โ ด ย นำ ม า ผสมกับผลไม้สดอย่างส้ม กีวี สตรอว์เบอร์รี บลูเบอร์รี แอปเปิล หรือกล้วย และผลไม้ชนิดอื่นๆ

เ พื่ อ เพิ่มไ ฟเบอร์ให้แ ก่ร่างกาย ทำให้โยเกิร์ตถ้วยดังกล่าวเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางส ารอาหารมากขึ้น

แ ล ะ เ มื่ อ ร่างกายอิ่มท้องไปด้วยไ ฟเบอร์ อาการหิวจุบจิบในมื้อถัดไปก็ลดลง

แ ถ ม ยั ง ทำ ใ ห้ ร ะ บ บขับถ่ายทำงานดีขึ้นอีกด้วย คราวนี้การลดน้ำหนักก็ยิ่งได้ผลสำเร็จมากขึ้นแน่นอน