ห ลา ยค นชอบท า น ป ระ โ ย ช น์ ของแต งโ ม ดับก ระห าย คลายร้อ นแถมป้อ งกั นโ ร ค

ห ลา ยค นชอบท า น ป ระ โ ย ช น์ ของแต งโ ม ดับก ระห าย คลายร้อ นแถมป้อ งกั นโ ร ค

เ นื่ อ ง จากแตงโมเย็นๆ หวาน ฉ่ำน้ำ ไม่ว่าจะทานสดๆ หรือนำไปปั่นก็อร่อยเย็นชื่นใจ ดับกระหาย คลายร้อนได้ดีจริงๆ

แ ต่ น อ ก จากจะช่วยดับร้อนแล้ว ยังมี ป ร ะ โ ย ช น์ อีกหลายอย่างที่ทุกคนอาจจ ะ ยั ง ไ ม่ ท ร า บ

มี อ ะ ไ รกันบ้าง ตามเรา ไปดูกั น

 

ส า ร อาหารที่อยู่ในแตง โ ม

ผ ล ไ ม้หน้าร้อนที่ใครๆ ก็รู้จักเป็นที่ทานเมื่อไหร่ก็ทำให้รู้สึกสดชื่น ซึ่ง ส า ร อาหารในแตงโมนี้

มี ม า ก ม า ยจนเราคาดไม่ถึงเลยทีเดียว เ พ ร า ะ แค่ทานในปริมาณ 1 ถ้วยต่อวัน

ก็ ส า มา ร ถทำให้เราได้รับ ส า ร ที่มี ป ร ะ โ ย ช น์ ต่อร่างกายได้อย่างเต็มเปี่ยม ดังนี้

 

พ ลั ง ง าน 46 แคลอรี่

แมก นี เ ซียม 4 มก.

โ พ แ ทส เซียม 172 มก.

วิ ต า มิ น ซี 5 มก.

คา ร์ โ บ ไ ฮเดรต 6 กรัม

ไ ฟ เ บอร์ 6 กรัม

แ ค ล เซียม 8 มก.

 

น อ ก จ ากนี้ยังมีวิตามินเอ เบต้าแคโรทีน ลูทีน ไลโคปีน โคลีน ที่อยู่ในแตงโม

แ ล ะ เข้า ไ ปช่วยปรับความสมดุล บรรเทาอาการ โ ร ค ต่างๆ ช่วยให้สุ ข ภา พ ของคุณแข็งแรงขึ้นอีกด้วย

 

ป ร ะ โ ย ช น์ ดีๆ ของแ ต ง โม

1. เป็นผลไม้ที่เหมาะ กั บค นที่ กำ ลัง ค ว บ คุมน้ำหนัก เนื่องจากเป็นผลไม้ที่น้ำตาลต่ำ แคลอรี่ต่ำ

2. ช่ว ย บำรุ ง ผิ ว พ รรณ และเส้นผมให้แข็งแรง

3. ก ร ด อ ะ มิ โ น ในแตงโม ช่วยลดควา ม เ สี่ ย งในการเป็น โ ร ค หัวใจ

4. ไล โ ค ปี น ใ น แ ตงโม ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็น โ ร ค ม ะ เ ร็ ง

5. ป้ อ ง กั น การสะสมของไ ข มั น เ ส้น เ ลื อ ด ควบคุมระดับความดันโลหิต

6. มี วิ ตา มิ น เอ ช่วยบำรุงสายตา

7. ช่ว ย ล ด ความมันบนผิวหน้า เพิ่มควา ม ชุ่ ม ชื้ น ให้แก่ผิว และลดอาการอักเสบ บ ว ม แ ดง

ถึง แ ม้ ว่าแตงโมจะมี ป ร ะ โ ย ช น์ มากมาย แต่ผู้ป่วยบางราย หรือผู้ที่มีความผิ ด ปกติบางอย่าง

ก็ ค ว ร ห ลี ก เลี่ยงการทานแตงโมด้วยเช่นกัน เช่น ผู้ที่มีอาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย

เ นื่ อ ง จากน้ำจากแตงโมจะทำให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารเจือจางลง ทำให้ย่อยอาหารไม่ดี

ผู้เป็น โ ร ค เยื่อบุลำไส้อักเสบเรื้อรัง ความดันโลหิตต่ำ มีแก๊สในกระเพาะอาหาร ท้ อ ง เ สี ย บ่อยๆ หรือช่วงที่มีไข้สูง

 

อ ย่ า งไรก็ตามของมี ป ร ะ โ ย ช น์ ก็ต้องทานแต่พอดี อย่ามากเกินไป เนื่องจากต่อให้มี ป ร ะ โ ย ช น์ มากเท่าไร

ห า ก ทา น ม า ก เกินไป ก็เป็น โ ท ษ ต่อร่างกายได้เหมือนกัน