ลั ก ษณะด ว งคนร ว ยรั บปี 64 ใครมีเ ตรีย มเป็ นเศ รศฐีได้เ ล ย

ลั ก ษณะด ว งคนร ว ยรั บปี 64 ใครมีเ ตรีย มเป็ นเศ รศฐีได้เ ล ย

จ ะ พ า ทุ กคนนั้นไปพบกับ ลักษณะด ว ง คนจะรวยตลอดปี 2564 ตามวิชานรลักษณ์ศาสตร์ ที่คนโบราณได้บันทึกไว้ว่า

ผู้ ใ ด จ ะ ร่ำรวยหรือย า กจนนั้น สามารถสังเกตได้จาก กริย า ท่าทาง รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ และลายมือ

ต้ อ งมี ลั ก ษ ณ ะต่ า ง ๆ ดั ง ต่ อไปนี้

 

1. ต า

วิ ช า น ร ลั กษณ์ศาสตร์หรือโหงวเฮ้งเชื่อว่า ด ว ง ตาสะท้อนความคิด และสติปัญญา กล่าวคือ

ค น ร ว ย จะมีลักษณะลูกตาดำกลมโตมากกว่าลูกตาขาว เป็นประกาย อยู่ตรงกลางตาไม่เ ห ล่

เ ว ล า ม องแล้วคล้ายกับว่ากำลังมองไปไกลๆ ไม่มีลักษณะเหม่อลอย แสดงว่ามีปัญญาแยบยล

มุ่ ง มั่ น ไ ม่ท้อแท้กับอุปสรรค ความคิดที่มีเป้าหมายชัดเจน พร้อมมุมานะจนไปสู่จุดหมาย

แ ล ะ ฝ่ าฟั น อุปสรรคทั้งปวงที่พบ เ จ อ สรุ ป ว่ าคนรวยควรมีความคิด และสติปัญญาที่ดี

2. เ ส้ น ว า ส น า

คือ เส้นลายมื อ อ ยู่ บ น ฝ่ามือย า วสวยจากโคนฝ่ามือมาจรดที่โคนนิ้วกลาง

จ ะ ไ ด้ เ ป็ นใหญ่เป็นโตไปสู่จุดสูงสุดชีวิต คนที่มีอาชีพรับราชการจะมียศใหญ่ มีบริวารมาก

ส่ ว น คนที่มีด ว ง คนรวยจะต้องมีกิจการใหญ่โต มีลูกน้อง คนงานมากเช่นกัน

แ ล ะ เส้ นวาสนายิ่งสูงจะยิ่งรวย บางคนมีเส้นวาสนาแต่ไม่สูงมากจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

บ ริ เ ว ณฝ่ า มื อ มี แ อ่ งเก็บทรัพย์ เก็บเงินอยู่ กล่าวคือเวลาแบมือจะมีแอ่งหลุมลงไป

ตำราคนโบร า ณ เ ชื่อ ว่ า เป็ น แ อ่ ง เ ก็ บ ทรัพย์ คนจะรวยได้ต้องหาเงินเก่งแล้วเก็บเงินอยู่ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

 

3. จ มู ก

วิ ช า น รลั กษณ์ศาสตร์หรือโหงวเฮ้งเชื่อว่า จมูกคืออวัยวะสะท้อนฐานะทางการเงิน

ก ล่ า ว คื อปลายจมูกกลมมีเนื้อ ผ่องสว่างใสไม่หมอง คนจีนโบราณเชื่อว่า

มี โ ช ค มี ฐา น ะ การเงิน ปีกจมูกกว้างดูเด่นไม่เล็กจนดูไม่สมส่วน

 

4. ค า ง

ลั ก ษ ณ ะที่คนโบราณเชื่อว่าคนที่มีคางใหญ่ทรงป้านไม่แหลมคือคนที่รับภาระหนักได้

เ พ ร าะค นที่มีด ว ง คนรวยจะทำงานใหญ่ งานใหญ่ที่ว่าเป็นงานที่แบกรับภาระทั้งคนงาน

ใ ห้ อ ยู่ ทำ งานไม่หนีหาย บริหารลูกค้ามาอุดหนุนกิจการ บริหารทรัพย์สินที่ได้มา

แ ล ะ ใ ช้ ไ ปอ ย่ า ง มีประสิทธิภาพ ลองสังเก ต เ ศ ร ษ ฐีบางคนมีลักษณะคางป้านจนเป็นคางเหลี่ยม