ด ว งด า วเค ลื่อ นย้ า ย มี เ ก ณฑ์ได้ รั บโ ช คใหญ่เรื่อ งร้ า ยหนีห า ย

ด ว งด า วเค ลื่อ นย้ า ย มี เ ก ณฑ์ได้ รั บโ ช คใหญ่เรื่อ งร้ า ยหนีห า ย

 

ช ะ ต าขอ ง ชาวราศีพฤษภ ( 15 พ.ค.-14 มิ.ย.)

มี โ อ ก าสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง กล า ย เป็นราศีที่ด วงดีขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวสำหรับชาวราศีพฤษภ

ที่ ห ลั ง จากนี้จะมีแต่เ รื่ อ งดีๆ เข้ า มาในชีวิต โดยเฉพาะเ รื่ อ งการงาน

เ พ ร า ะ จ ะ มี โอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หรือคนที่ประกอบธุรกิจก็จะมีกำไรหรือมีช่องทางในการเติบโตเข้ามา

 

ช ะ ต าขอ ง ชาวราศีกรกฎ (17 ก.ค.-16 ส.ค.)

ด วงดีสุดๆ การงาน การเ งิ น ทะย านพุ่งสู่ความร วย ถื อ เ ป็ นราศีที่หมอดูทุกสำนักต่างยืนยัน

เ ป็นเ สี ย งเดียวกันว่า “ด วงดีสุด สุด” เพราะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เป็นเ งิ นเป็นทองไปเ สี ย หมด

แ ถ มด วงก า ร ง า นก็อยู่ในช่วงขาขึ้น นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ

 

ช ะ ต าขอ ง ชาวราศีมังกร (15 ม.ค.-12 ก.พ.)

มี แ ต่ ค ว ามโชคดี เ รื่ อ งร้ า ยหายไป ช่ว ง ที่ ผ่านมาถือเป็นช่วงที่ชาวราศีมังกร

ต้ อ ง ป ร ะ สบกับเคราะห์หนักหลายเ รื่ อ ง แต่หลังจากดาวพฤหัสย้าย

ทำ ใ ห้ ด ว งชะตาเปลี่ยน เ รื่ อ งร้ า ย ร้ า ย ที่กำลังจะเข้ามากลับสลายหายไปทันที

 

ช ะ ต าขอ ง ชาวราศีกุมภ์ (13 ก.พ.-14 มี.ค.)

แ ย่หน่อยการเ งิ นมีเท่า ไ ห ร่ อ อกหมด ก่ อ น หน้าที่ดาวพฤหัสจะย้ายชีวิตของชาวราศีกุมภ์

ดู เห มื อ น จะกระท่อนกระแท่นอยู่เอาการ แต่พอดาวพฤหัสย้ายออกปุ๊บ

ทำเอาด วงได้รับผลกระทบหนัก อ ย่ า งแรง โดยเฉพาะด วงการเ งิ น

ที่ มี เ รื่ อ งให้ใช้จ่ายอย่างไม่ข า ดสาย เ รี ย ก ไ ด้ว่ า มีเท่าไหร่ก็ออกไปหมด ต้อ งร ะ มั ดร ะ วั ง