ร าศีก ารง านรุ่ ง ก ารเ งิ นปั ง เ กณณฑ์ร่ำ ร ว ยแ น่นอน

ร าศีก ารง านรุ่ ง ก ารเ งิ นปั ง เ กณณฑ์ร่ำ ร ว ยแ น่นอน

ห ม อ ไก่ พ.พาทินี บอก 5 ร าศี มีเกณฑ์การงานรุ่งมาก เช็กด ว งกับหมอไก่ พ.พาทินี

ห น้ า ที่ ก า ร ง านดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด หลังจากที่นิ่งมานานก่อนหน้านี้

 

ด ว ง ช ะ ต ารุ่ งร าศีมังกร

ห น้ า ที่ ก ารงานโดยรวมดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา ชีวิตเริ่มก้าวไปข้างหน้าได้แล้วหลังจากนิ่งมานาน

ร าศีคุณจะมีโชคลา ภ ว า ส น า เ ด่น ผู้ใหญ่ใจดีในหน้าที่การงานส่งเสริมให้สำเร็จ

มี แ ต่ สิ่ งดีๆ เข้าหาตลอดเวลา หน้าที่การงานเลื่อนขั้นขึ้นแซงคนอื่นอย่างรวดเร็ว

 

ด ว ง ช ะ ต ารุ่ งร าศีธนู

อุ ป ส ร ร คที่ค้างคาใจเริ่มคลี่คลายไปทีละนิด ความสำเร็จจะค่อย ฉายแววให้เห็นแล้วในช่วงนี้

ติด ห ม ากตัวไหน จะค่อยๆ มลายหายไปในไม่ใช้ ใครที่คิดไม่ดีกับคุณจะแพ้ภั ย

ส่ ว น เ จ้ ากร รมนายเ วรจะให้อภั ย เรียกว่าเทวดาเปิดทางให้คุณแล้ว ต่อจากนี้เรี ย ก ไ ด้ เ ลยว่า คือ ยุครุ่งเรืองของคุณโดยแท้จริง

 

ด ว ง ช ะ ต ารุ่ งร าศีกันย์

มีเกณฑ์เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป อุปสรรค์สิ่งใดที่จะมาขี ดขวางจะมลายหายสิ้นปี

ค น ไ ม่ดี คนคิดร้ ายจะแพ้ภั ยและหายไปในที่สุด เรียกว่าทางของคุณสะดวกแล้วที่จะสะสางหน้าที่การงาน

แ ล ะ ตั้ ง ตั วเองขึ้นเป็นที่ใหม่ที่ดีกว่า ขอให้เพิ่มความพย า ย า ม โฟกัสและจัดเต็มในช่วงนี้เลย

 

ด ว ง ช ะ ต ารุ่ งร าศีพฤษภ

ยิ น ดี ด้วยนะ กับสิ่งที่ดีๆ ที่กำลังจะมีเข้ามาในไม่ช้า เพราะชาวร าศีพฤษภเริ่มมีโอกาส

ป ร ะ ส บ ความสำเร็จมากขึ้น อุปสรรคปั ญหาค่อย ลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด

 

ด ว ง ช ะ ต ารุ่ งร าศีตุล

มี เ ก ณฑ์ประสบความสำเร็จด้วยความสามารถของตัวคุณเอง พ.พาทินี ขอแนะนำให้คุณไปทำบุญถวายสังฆทาน

ที่ จั ด ด้ วยตนเองเพื่อเสริมด ว ง แน่นอนว่า คุณอาจไม่ได้มีโชคลาภ วาสนาสูงเด่น มีคนหิ้วเงินทองมากองให้เท่าไหร่

แ ต่ เ ชื่ อเถอะว่าคุณสามารถที่จะมีอย่างเขาได้แน่นอน หากคุณตั้งใจ ใช้ความสามารถ การฝึกฝน การเรียนรู้ของคุณ

เ พ ร า ะด วงคุณนั้นจะต้องพย า ย า มด้วยตนเองก่อน จนเบื้องบนเห็ นช อ บ จึงจะส่งสิ่งดีๆ เข้ามาเป็นรางวัลสำหรับความพย า ย า มของคุณ