ด ว งช ะ ต าสิ้ นปีโ ชคครั้ งให ญ่กำลั งเข้ าหา ชะ ต าพลิ กดีวั นดีคื น

สิ้ นปีโ ชคครั้ งให ญ่กำลั งเข้ าหา ชะ ต าพลิ กดีวั นดีคื น

 

โ ช คครั้ งใหญ่ รา ศีเมถุน

ฟ้า ห ลั ง ฝ น ย่อมงดงามเสมอ ซึ่งในปี 6 3 ที่ผ่านไปนี้อาจจะไม่ใช่ปีของคุณ แต่ใน ปี 2564 นี้

เ อ า ช้ า ง ม า หยุดก็ฉุดไม่อยู่ ด วงช ะตา พุ่งทะย านฟ้าเฮงตั้งแต่ต้นปีกันเ ล ย ที เดี ย ว

ด วงชะตาท่านจะได้ล า ภ ล อ ย อย่างไ ม่คาดฝัน เดือน ธันวาคม 6 3 จะได้ถูกสลากเหมือนกับคน อื่นเขา

ห ลั ง ไ ม่ ไ ด้ถูกมาเนินนานด ว งโ ชคล าภมาจา ก ตัวเ ล ข ตัวเ ล ขให้โ ชค คว ามฝันเกี่ ย ว กั บ สิ่ งของหา ย

ร ถห าย กระเป๋าตัง ค์ หา ย จะให้โ ชคครั้ง ใหญ่สังเกตป้ายทะเบียนรถยิ่ง รถที่หายเป็นสีแดงจะมี โ อ ก าสสูงมาก ๆ

แ ล ะ ไม่จำเป็น ว่าสีรถต้องตรงกับสีรถที่ เราใช้จริงๆ จะทำให้ มีเ งิ นใช้ห นี้ใช้สิน หมดภ าระการเ งิ น

จ า ก ค วา มฝั นของคุณเอง อย า กแนะนำให้ ไป ทำ บุ ญกับโ ล ง ศ พ จ ะดีกับตัวท่านม า ก นั ก แ ล

แ ล ะ ยั ง ช่ ว ย สะสมบุญบารมีใ ห้ตัวเอง ให้พอกพูนยิ่งๆ ขึ้นไป

 

โ ช คครั้ งใหญ่ ร า ศีกันย์

ด วงช ะตาในเดือ นที่ผ่านมาในปี 6 3 ไม่ค่อยสู้ดี เจอเ รื่ อ งหนักๆ จนใจท้อแท้หมดกำลังใจสู้ชีวิต แต่ก้าวไปปี 6 4 ทุกอ ย่า ง นี้

กำลัง จ ะ เ ดิ นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ด วงจะค่อยๆ ขยับใกล้เข้าห า ค ว า มสำเร็จ ด วงชะตา ท่ า น

จ ะ ไ ด้ ล า ภ ล อ ยอย่างไม่คาดฝันความฝันที่เกี่ ยวกับงู ให ญ่หรือพญาน าคจ ะให้โ ชคใหญ่แก่ท่านหรือ

ก า ร ไ ปขอเ ล ขจากพญานาคตามที่ต่างๆ ก็จะช่ว ยใ ห้คุณได้โ ชคลาภส มใจหวัง คนที่เกิ ดรา ศีกันย์เหมือนเพื่อนหลายค น

แ ต่ก ลับด วงไม่ดีเหมื อใ ครเขา แ น ะนำ ให้มั่นใส่บาตรช่ วงเช้าในวั นพุธบ่อ ย ๆ

เ พื่ อ ส ะ ส มบุญบารมีให้ ตั วเ อ ง ใ ห้ พ อ กพู นยิ่งๆ ขึ้นไป

 

โ ช คครั้ งใหญ่ รา ศีเมษ

ปีนี้ ถือว่า เ ป็ นปีที่หนั กห น่อยสำหรับคุณ โด ยเฉพาะเ รื่ อ งของเ งิ นทองที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เลยสักนิด

เ รื่ อ ง ค่ าใช้จ่ายโดยเฉ พาะบ้าน และรถ ก็ห มุนจนเห นื่อย กายและใจ ความรักก็มีเ รื่ อ งให้กระท บกร ะทั่งอยู่บ่อยครั้ง

ก า ร ง านจู่ๆ คนที่เคยสนิ ทที่ทำงานก็มีเหตุผ ล ใ ห้ คลางแคลงใจกัน เริ่มห่างเหินไม่สนิท ใจ นเหมือ นแต่ก่อน

แ ต่ว่า ต้นปี 25 6 4 เป็นต้นไปอะไรที่เค ย มี เ ค ย ไ ด้ กำ ลั งจะก ลับมาเหมือ นเดิ ม

เ ข้ า ที่เข้าทาง ด ว งชะตาท่านจะได้ลาภอย่างไม่คาดฝัน มีด วงโ ชคลาภจากตัวเล ข ตัวเล ข

จ ะ ใ ห้ โ ช ค ควา มฝันเกี่ยวกับการจับเ งิ นงมเ งิ น ใ นน้ำ มีเ งิ นปลดหนี้สิ น จะ ได้รถให ม่

แ น ะ นำสำหรับท่านที่ ทำบุญม าน้อ ยเกิ ดรา ศี เม ษเหมือนกั บ เ พื่ อ นหลายคนแต่กลับด ว งไม่ดีอย่างใครเข า

แ น ะนำให้ทำบุ ญ ทำ ท า น กับคนพิ การ จะส่งผลดีต่อตั วท่านมา ก นั ก และ ยังช่วงสะส มบุญบาร มีให้ตัวเอง ใ ห้ พ อ ก พู น ยิ่ ง ๆ ขึ้นไป

 

โ ช คครั้ งใหญ่ รา ศีธนู

ปี 6 3 เ รื่ อ งหัวใจว้าวุ่นทั้งปีเ รื่ อ งรักใคร่ทำเอาเ สี ย การ เ สี ย งาน เสี ยทอง และหมดเวลาไปเยอะกับเ รื่ อ งเห ล่านี้

โ ด ย เ ป ล่ า ประโยช น์ ทำให้ชีวิตไม่ค่อยข ยับไปไหนจากเดิมสักเท่าไหร่ความก้า วหน้าก็ไม่ค่ อยจะ มี

ด ว งหยุด กับที่มานาน ด วง ช ะ ต า ท่ าน จะได้ลาภลอยอย่างไม่คาดคิดความฝันเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ที่เ สี ย ไ ป เ นิ น นานแล้ว

จ ะให้โ ชคช่วยให้มีเ งิ นใช้ ห นี้ ใ ช้สิน และออกรถใหม่ได้เลยแนะนำสำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อย

เ กิ ดรา ศีธนูเหมือนกับเพื่ อ น ห ล ายคนแต่ก ลั บด ว งไม่ดีอย่างใครเ ขาแนะนำให้ไปร่วม บ ริ จ าคเ งิ น

เ กี่ ย ว กั บโรงพย าบาลหรือกา ร แ พ ท ย์ เ พื่ อสะสมบุญบารมีให้ตัวเองได้พอกพูนยิ่งๆ ขึ้นไป