ช ะ ตามีโ อ ก า ส ได้ รับเงิ นก้อ นโต การงานเลื่อนขั้ นเ ลื่ อ นตำแหน่ ง ชีวิ ตจ ะประสบค ว ามสำเร็ จ

ช ะ ตามีโ อ ก า ส ได้ รับเงิ นก้อ นโต การงานเลื่อนขั้ นเ ลื่ อ นตำแหน่ ง ชีวิ ตจ ะประสบค ว ามสำเร็ จ

 

ชะ ต าสำหรั บผู้ที่เกิดวันอังคาร

ด วงของคุณนั้นจะ ดี ก ว่ าวันอื่นๆ เพราะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมีคนคอยสนับสนุน รวมถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ค อ ย ช่ วยเหลืออยู่เหมือนกันและสิ่งที่ข าดไม่ได้เลยคือความพย าย ามในการทำความดีตั้งใจทำหน้าที่ของตน

มีโอ กาสจะได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยและทำงานกับคนต่างถิ่นมีโอ กาสจะประสบความสำเร็จสูงม า ก

มี แ ว ว ไ ด้เงินหลักล้านปลดหนี้และมีทรัพย์สินร่ำร ว ยๆครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ลำบากแล้วและปี 63 นี้

ถื อ เ ป็ นปีที่ด วงชะตาท่านมีเกณฑ์เป็นเศ ร ษ ฐีใหม่ ป้ายแดงมีโชคลาภตลอดปีทำงานอะไรก็รุ่งเรืองทั้งกิจการส่วนตัว

พ นั ก ง า นบริษัทหรือรับราชการก็ก้าวหน้าในหน้าที่จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่งจะหยิบจับอะไร

ก็ เ ป็ น เ งิ น เ ป็ นทองไปหมดความขยันความเพียรไม่เอาเปรียบด วงของคุณกำลังจะดีแล้ว

 

ชะ ต าสำหรั บผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

เ ป็ น ค นที่ค่อนข้างมีคู่แข่งหลายทางเลยโดยเฉพาะเรื่องงาน มีคนคอยขัดขากันอยู่ตลอดเพื่อนร่วมงาน

ห า เ รื่ องมาให้ปวดหัวได้เรื่อย ๆ และการโดดเด่นเกินไปก็ใช่จะดีเพราะมีคนอิจฉาเยอะ

ถ้ าร ะวังตัวเองดีจะทำให้การงาน ก้ า ว ห น้ าขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีเงินใช้เยอะขึ้น ทรัพย์สินเยอะ ร่ำร ว ย

ชี วิ ต ดี มี แ ต่ คว ามสุข หากเจอคนขายล็อตเตอรี่มาเร่ขายใกล้ห้างสรรพสินค้าให้ลองสุ่มมาสักใบ

ด วงท่านมีเกณฑ์ สู ง ที่จะถูกรางวัลหลักแสนขึ้นไป มีเงินเอาไปใช้หนี้ ชีวิตไม่ต้องไปติดค้างใค ร เ ข า อี ก

แ ถ ม บ้ านมีรถ มีมรดก พ้นเคราะห์ มีแต่โชคดีวิ่งเข้ามาหา ทั้งนี้ทั้งนั้นโ ด ย ร ว มของท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดี จะได้โชคลาภแน่นอน

 

ชะ ต าสำหรั บผู้ที่เกิดวันเสาร์

ช่ว ง นี้ อารมณ์ขึ้นลงบ้างเห็นอะไรขัดหูขัดตาก็จะอา ร ม ณ์เ สี ย สุดท้ายก็ เค รี ยด จ น ต้ อ งปว ด หั ว ไ ป ทุ ก เ รื่อง

แ ล ะ มี เกณฑ์ที่ดีในการจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานเงินเดือนขึ้นแผนชีวิตที่วางไว้

ก็ จ ะ ป ร ะ ส บ ผลสำเร็จอีกไม่นาน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยคุ้มครองช่วยเหลือท่าน ทำบุญทำทานบ้างจะได้มีชีวิตที่ ดีขึ้ น

 

ชะ ต าสำหรั บผู้เกิดวันอาทิตย์

อ ย่ า ไว้ใจคนอื่นเกินไป ไม่ตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปเพราะว่าอาจจะส่งผลเกิดเกี่ยวกับหน้าที่การงานได้

เ พ ร า ะ อาจทำให้คุณผิ ด หวังหรือเ สี ย ใจได้เพราะความใจร้อนของคุณอาจจะเกิดปัญ หาตามมาได้

ตั้ ง แ ต่ นี้เป็นต้นไปด วงของท่านจะโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานผู้หญิงผิวขาวมีบุคลิกดีจะนำพาความโชคดีมาให้กับคุ ณ

แ ล ะ ท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี ยงโชคถ้าเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่เร่ขายใกล้อนามัย

ห รื อ ส ถ านพย าบาลลองหยิบสักใบเพราะด วงท่านมีเกณฑ์สูง จะถูกรางวัลหลักแสน

มี เ งิ น ก้ อ น โต มีเงินดาวน์รถหรือเอาไปใช้ค่างวดรถหมดหนี้กันเลยทีเดียว