โ บร าณว่ า ม า เ ก ลื อดู ดท รั พ ย์ โรยเก ลื อรอบบ้ า น ช่ วยปัดเป่าสิ่ งไม่ดีออกไ ป ดึงดู ดทรัพ ย์สินความโช คดีเข้ าบ้ า น

โ บร าณว่ า ม า เ ก ลื อดู ดท รั พ ย์ โรยเก ลื อรอบบ้ า น ช่ วยปัดเป่าสิ่ งไม่ดีออกไ ป ดึงดู ดทรัพ ย์สินความโช คดีเข้ าบ้ า น

การโรยเกลือ วิธีหนึ่งที่คนโบร า ณ เ ชื่ อว่าเกลือ สามารถปัดเป่าสิ่งอั ป มงคลและสิ่งไม่ดี

ออ ก ไ ป จากบ้านได้รวมทั้งดึดดูดทรัพย์และความโช คดีให้เข้ามาในบ้าน ของคุณได้ด้วย

 

เ มื่ อเ ร า ไปซื้อบ้านมือสอง รถยนต์มือสอง

ต้ อ ง ก า ร ล้ า งอ าถ ร ร พ์ไม่ดีเหล่านั้น ก็โ ด ย การนำเกลือเม็ดมามาก ๆ หน่อย ผสมกับเศษสตางค์ กี่บาทก็ได้

เ มื่ อ ผส มกันแล้ว จึงไปโปรยหว่านให้ทั่วบ้านหรือทั่วรถยนต์ ทิ้งค้างไว้ หนึ่งคืน

จึ ง ก ว า ด ใ ห้ เกลี้ยง ใส่ในห่อผ้าขาว นำไปไว้วัด หรือโคนต้นไม้ใหญ่

 

ป้ อ ง กั น คุณ ไส ย ลมเพลมพัดต่างๆ

เ พี ย งนำเกลือ จำนวนหนึ่งกำมือใหญ่ มาละลายน้ำร้อน เ ส ร็ จ แ ล้ วนำมาผสมน้ำธรรมดา

จ า ก นั้นอาบน้ำให้สะอาด เมื่ออาบเสร็จแล้ว นำน้ำเกลือดังกล่าว

ม า อ า บ ราดให้ทั่วตั้งแต่ศีรษะ จรดปลายเท้า จากนั้นทิ้งไว้ 3-5 นาที แล้วจึงล้างออกให้สะอาด

แ ล้ วอ าบน้ำด้วยสบู่และนำแชมพูมาสระผมอีกรอบก็ได้ สุดท้ายถ้าจะอาบน้ำมนต์อีกรอบก่อนเช็ดตัว ก็จะยิ่งดี

เกลือ สามารถ ปั ด เป่ า สิ่งอั ป มงคลและสิ่งไม่ดีออก ไ ป จ า กบ้านได้ เช่น ในสมัยโ บ ร า ณ

ห า ก มี การไปงานศ พ เมื่อกลับมาถึงบ้านก่อนที่จะเข้ า บ้ า น จะมีการโรยเกลือ ที่ ท า ง เข้าบ้าน ก่ อ น จึ ง ค่ อยก้าวเท้าเข้าบ้าน

น อ กจ าก เกลือ จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดทรัพย์โช คดีเข้าบ้านได้ และปัดเป่าสิ่งไ ม่ดีได้แล้ว คนจีน ยังถือว่า

เ ก ลื อ นั้ นแกฮวงจุ้ยไม่ดี ได้ด้วย เช่น ถ้าฮวงจุ้ย ห้องน้ำไม่ดี ก็จะวางชามเกลือไว้ในห้องน้ำ

ใ น ค รั ว ก็ควรมีเกลือติดครัวอยู่เสมอ เกลือเหล่านี้จะช่วยดูดซับโ ร คและค ว า ม ชื้ น

จ ะ ช่ ว ย ให้ ค น ใ น บ้ า น แ ข็งแรง ไม่ค่อยเจ็ บไข้ได้ป่ว ย อีกด้วย