ช ะ ต าชี วิตเปลี่ ย น หลังด าวพฤหัสย้ า ย โ ชคก้ออนใหญ่มากองล งตร งหน้ า

ช ะ ต าชี วิตเปลี่ ย น หลังด าวพฤหัสย้ า ย โ ชคก้ออนใหญ่มากองล งตร งหน้ า

 

ช ะ ต าเป ลี่ ย นราศีมังกร (14 มค – 12 กพ)

เ กื อ บหลุดพ้นออกจากบ่วงกรร มเสี ยที ด ว ง ชะตาค่อยๆ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จะดีแบบช้าๆ

ค่ อ ย เ ป็นค่อยไป ชาวราศีมังกรจะเริ่มมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปาก ทำมาหากินคล่องตัวมากขึ้น

มี โ อ ก าส ได้ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง แถมจะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนอีกต่างหาก

 

ช ะ ต าเป ลี่ ย นราศีกรกฎ (15 กค – 16 สค)

ช า ว ร า ศีกรกฎ เป็นราศีที่ดาวพฤหัสบดีมาเล็งด ว ง ชะตา ส่งผลทำให้ด ว ง ชะตาดีขึ้นในแง่ของความสำเร็จ

ช่ ว ง ที่ ผ่ านมาเหน็ดเหนื่อยแต่อาจจะไปไ ม่ถึงด ว ง ดาว แต่หลังจากดาวพฤหัสบดีย้ายราศี

ส่ ง ผ ล ทำให้ คว า มสำเร็จมาเยือน มีโอกาสสมหวังในเรื่องหน้าที่การงาน ใครทำงานประจำ

จ ะ มี โ อ กา สได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ได้อวยยศให้มีตำแหน่งใหญ่โตมากขึ้น

แ ถ ม จ ะ มี ผู้ ใ ห ญ่คอยเกื้อหนุน สนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

 

ช ะ ต าเป ลี่ ย นราศีธนู (16 ธค – 13 มค)

ร า ศี ธนู เรียกว่าดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ เป็นเกษตรสลับเรือน ตนุกดุมภะ หมายถึง เงินทับตัว

มี โ อ กา ส ทางการเงินที่ดี มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภทางการเงิน ในช่วงระยะนี้เรื่องการเงินเด่น

ห าก ห วั งเรื่องเงินก้อนใหญ่จะมีโอกาสได้สมใ จปรารถนา ช าว ราศีธนูจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินอย่างยิ่ง

มี โ อ ก า ส ไ ด้เ ป็ น เจ้ าข อ งทรัพย์สินชิ้นใหญ่ มีโอกาสวางแผนในการลงทุนหรือการทำอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ในช่วงนี้

 

ร า ศีที่ ได้รั บ ผล ใน ท า ง ล บจากการย้ายราศีของดาวพฤหัสบดี

ชา วรา ศี เ ม ถุน (14 มิย – 14 กค)

ชี วิ ต เ ห มือนอยู่แบบหัวเดียวกระเทียมลีบ พึ่งพาใครไ ม่ค่อยได้ ไ ม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ผู้ใหญ่ เจ้านาย

ห รื อ ผู้ ใ ต้ บังคับบัญชา จะไ ม่ค่อยได้ช่วยเหลือกัน หรือจะช่วยได้ไ ม่เต็มที่ แต่ไ ม่ใช่ว่าชาวราศีเมถุนจะไ ม่ก้าวหน้า

ไ ม่ป ร ะ ส บ ค ว ามสำเร็จ คุณยังมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ แค่ต้องเหนื่อยหน่อย เพราะต้องพึ่งพาลำแข้งของตนเองเป็นหลัก

 

เ ค ล็ ดลั บ เสริมด ว ง ในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศี

1. ทำบุ ญ ตั ก บา ตรพ ร ะ ขอให้ตักบาตรด้วยอาหา ร สี เ ห ลื อง เช่น ขนุน กล้วย แกงส้ม เป็นต้น

2. ห า โอ ก าส ไ ปไหว้พ ร ะ ปางสมาธิ เช่น หลวงพ่อโสธร เป็นต้น

3. ไ ห ว้พ ร ะ ที่บ้านหรือเจ้าที่เจ้า ท า ง ให้ ถ ว า ย พ ว ง ม าลัยสีเหลือง เช่น พวงมาลัยดอกดาวเรือง เป็นต้น