หมั่ นสร้ า งกุศ ล ยิ่งให้ยิ่ งได้ ด ว งช ะ ตาจ ากร้ า ยกลา ยเป็ นดี มั่ งคั่ งร่ำร ว ย

หมั่ นสร้ า งกุศ ล ยิ่งให้ยิ่ งได้ ด ว งช ะ ตาจ ากร้ า ยกลา ยเป็ นดี มั่ งคั่ งร่ำร ว ย

โ ด ย ห มอเค้ก Magic designs เผยถึง Top Secret 2020-2021 ลัคนา ร า ศี

ที่ จ ะ ไ ด้ มีชี วิตใหม่ ได้ของชิ้นใหม่ เช่น บ้านใหม่ รถใหม่

ท่ านผู้เศรษฐีมั่งคั่ง มั่งมี จากที่เคยลำบ ากมามาก จากนี้ไปห มอคุ ณดังท่านบอกว่าจะมีทรัพย์สิน เ งินทอง ทำมาค้าขายได้ดิบ ได้ดี

จ น ก ระ ทั่งมีเงินซื้อบ้านใหม่ รถใหม่ สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆ ขอแสดงความยินดีด้วยนะ

ใ ค ร ไ ด้ ม าก ก็ แ ป ล ว่ าบุญเก่าหนุนนำมากด้วย ขอให้แบ่งไปทำบุญกันด้วยนะ ประกอบไปด้วย

 

1. ท่ า น ที่เกิด ร า ศีกุมภ์

2. ท่ าน ที่ เ กิ ด ร า ศีเมษ

3. ท่ า น ที่ เ กิ ด ร า ศีเมถุน

4. ท่ า น ที่เกิ ด ร า ศีพิจิก

 

เป็นลัคนา ร า ศีที่จะได้ชีวิตใหม่ ได้ของชิ้นใหม่ เช่น บ้านใหม่ รถใหม่ ที่ทำงานใหม่ แฟนใหม่ เ ด็ ก หน้าใหม่

ห มั่ นส ร้ า ง บุ ญกุศลให้มาก เมื่อมีโอกาสได้ทำให้รีบทำ ยิ่งให้ยิ่งได้ ด ว งร้ า ย ก็จะกลายเป็นดี

ผ่ อ น ห นัก เ ป็น เ บ า ด ว งตาจะสว่างเหมือนมีอะไรดลจิตดลใจหากพบคนไม่ดี เข้ามาในชีวิต