ด ว งช ะ ต าข าขึ้ น การง า นราบรื่น ชีวิตประสบคว า มสำเร็ จ บ้านหลังใหญ่ร ออ ยู่

ด ว งช ะ ต าข าขึ้ น การง า นราบรื่น ชีวิตประสบคว า มสำเร็ จ บ้านหลังใหญ่ร ออ ยู่

 

ช ะ ต า ขาขึ้ น ราศีกรกฎ

ชาวราศีกรกฎจะมีข่าวดีเ รื่อ งการเ งินจะบริหารจัดการเ งินได้อย่างราบรื่น คล่องตัวมีใช้ไม่ข า ดมือ สำหรับเจ้าของธุรกิจ กิจการ

ก า ร ง า นที่ทำ มีความเจริญก้าวหน้า ส่วนคนที่ทำงานประจำก็ สามารถเอาตัวรอดได้สบาย เพราะด ว ง ข องชาวราศีกรกฎ ม า แ ร ง

และโ ด ด เ ด่นด้านการเ งิน ไม่มีเดือดร้อนแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานสำหรับบางท่าน เปลี่ยนที่อยู่อาศัย

ซื้ อ บ้ าน ใ ห ม่ สำ หรั บางท่าน หากมีการเปลี่ยน งานเลื่อนตำแหน่งเตรียมตั วรับข่าวดีได้เลย สำหรับคนที่มีคู่จะได้พบข่ าวดีพบ เจอคู่แท้

 

ช ะ ต า ขาขึ้ น ราศีกันย์

ชาวราศีกันย์ด้านกา รเ งินจะพบค วามเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะด้านผลประโยชน์ห รือค่าตอบแ ทน

จ ะ มีท ย อยเข้ามาให้คุณเรื่อย การงานจะราบรื่นมากจนเรียกได้ว่าโชคดีสุด ขอ งชาวราศีกันย์เลยก็ว่าได้

แ ต่ ก็ค ว ร ระ มัดร ะวั งการใช้จ่ายที่ใช้ไปกับคนอื่นเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้อง อาจจะมีคนมาช่ ว ย ใช้ เ งิน

ซึ่ ง ไ ม่ เ ป็ น ผลดีกับตัวคุณเลย แต่หากใช้ไปกับการกุศลบ้างจะช่วยเสริม๑วงให้คุณป ระสบผลสำเร็จกับสิ่งที่ทำมากยิ่งขึ้น

 

ช ะ ต า ขาขึ้ น ราศีเมษ

ชาวราศีเมษด้านการเ งินของคุณจะดีมาก สามารถตั้งหลักทางการเ งินได้ หากเคยมีปั ญหาปีนี้จะดีขึ้นอย่างแน่นอน

เ พร า ะ จะได้รับข่าวดีจะได้เ งินเพิ่ม และพบช่องทางทำมาหากินใหม่ ในการหาเ งิน มีความมั่นคงแล ะ มั่ ง คั่ ง ม า กขึ้ น

ค ร อ บ ค รั ว มี ค วา มสุขมากยิ่งขึ้น ภาระทางการเ งินจะดีขึ้นจะเบาลงโดยเฉพาะเ รื่อ ง หนี้ สิน มีเก ณ ฑ์ได้อยู่บ้านหลังใหม่

 

ช ะ ต า ขาขึ้ น ราศีเมถุน

ชาวราศีเมถุนก็มา แรงทางด้านการเ งินไม่แพ้กั น ชนิดที่ว่ามีเ งินเข้ามาให้ใช้ไม่ข า ดมือเลยทีเดียว

จะ ห ยิ บ จั บ ทำอะไรอะไรก็เป็นเ งินเป็นทอง ไปหมด แม้จะมีปั ญหาติดขัดบ้างแต่ก็เอาตัวรอดได้สบาย

เ ก็ บเ งินแล ะบริหารจัดการเ งินเก่ง แต่ต้องร ะวั งคนจะมาเอาเปรียบ คนที่เข้ามาในชีวิตเป็นครั้งคราว

ม า ใ น รู ป แ บบของระบบองค์กรเช่น ห ล อ ก ขายประกัน นอกจากทำให้เ สี ย เ งินและยังต้องเ สี ย อย่างอื่นด้วย หากเลี่ยงไม่พ้นก็พย าย ามให้เ สี ย น้อยที่สุด