ล อ งทำดูไ ม่เ สี ยห า ย เสริ มโ ช คลา ภ หนุนนำ สำหรั บค นที่เก็ บเงินไม่ค่ อ ยอยู่

ล อ งทำดูไ ม่เ สี ยห า ย เสริ มโ ช คลา ภ หนุนนำ สำหรั บค นที่เก็ บเงินไม่ค่ อ ยอยู่

 

1. ตั ก บ า ต ร ด้ วยข้าวส า ร

โ ด ย ใ ห้ ทำบุญด้วยข้าวส ารต ามกำลังของเราเลย โดยเอามาใส่ถุงแล้วก็เอาใส่บาตรปกติ การทำบุญด้วยข้าวส ารนั้น

จ ะ ช่ ว ยให้ไม่อ ด มีกิน มีใช้ตลอ ดปี แล้วยังช่ ว ย ให้การทำมาค้ า ข า ยคล่อง ธุรกิจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอีกด้วย

ส ภ า พ ก ารเงินคล่อง ตั วมาก ด้ ว ยอ านิสงส์แ ห่ งอ ภั ยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว

ต ลอ ดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณข อ ง ข้ า พ เ จ้าพ้นจากความทุ กข์ย าก ลำบ า ก เ ข็ ญ ใจ

 

2. ส ร้ า ง ซุ้มประตูวัด

น อ กจากทำซุ้มประตูแล้วก็ทำป้ายบอ กทางก็ได้ จะเป็นการบอ กบุญให้กับหล า ยคนได้รู้

จ ะ ไ ด้ บุญมหาศาลเลย แม้ไม่ต้องทำบุญเป็นจำนวนเงินม ห า ศาล แต่ถ้าเราทำด้ว ย ใ จ อ ะ ไ รมันก็เป็ น บุ ญ

แ ถ ม ยั ง เ ป็นการช่วยแก้ก ร ร มอีกด้วย จะทำให้ก ร ร มเก่าที่มันร้ ายๆ เบาลงไป

 

3. ให้ทำบุ ญ ห นุ น ขึ้ น ที่ สู ง

อ ย่ างเช่นการทำบุญสร้างแท่นประทับพ ร ะ พุ ท ธ รู ป ถวายเก้าอี้ อาสนส งฆ์ รองเท้า เสื่อสาด

เ ค รื่ อ ง ลา ด ปู ถนน สะพาน ซึ่งการทำแบบนี้จะเสริม ด ว ง ช ะ ต า ในหล า ยด้าน มากๆ ซึ่งจะจะทำให้ชีวิตดีขึ้น

 

4. ถ ว า ยข้ าวส ารเกินน้ำหนั ก ตั ว 1 กิโลกรัม

เ ว ล าถวายสังฆทานเป็นข้าวส ารนั้นให้ถวายเกินน้ำหนักตัว เช่น หากคุณหนัก 45 กิโลกรัม

ก็ค ว ร ถ วายข้าวส าร 46 กิโลกรัม การถวายแบบนี้จะช่วยแ ก้ ก ร ร มเ ก่ า เ อ าไ ว้ เ ย อะ

จะ ช่ ว ยแ ก้ ก า รเงินข า ดมือได้ดี หากไม่สามารถถวายในครั้งเดียวได้ก็ทยอยทำจนกว่าจะครบก็ได้ ต ามกำลังของเรา