จ ากนี้ไปพ บผู้ ห ญ่อุปถั มภ์ เก ณฑ์เสี่ ย งโ ช คอ าจได้รั บโ ชคใหญ่ไม่ค าดฝั น

จ ากนี้ไปพ บผู้ ห ญ่อุปถั มภ์ เก ณฑ์เสี่ ย งโ ช คอ าจได้รั บโ ชคใหญ่ไม่ค าดฝั น

 

รั บโ ชคใหญ่ วันอาทิตย์

เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เข้ามาทำเอาคุณเกิดอาการเบื่อและหมดไฟในการทำงานเริ่มขี้เ กีย จ

แ ล ะ ท้ อ แ ท้การเงินชักหน้าไม่ถึงหลังเงินเก็บแทบไม่เคยมีติดบัญชีแต่หลังจาก สิ้ นเ ดื อ นนี้เป็นต้นไ ป

จ ะ มี ผู้ ใ หญ่ใจดีเข้ามาให้โอ กาสให้เรื่องการทำงานกับคุณ แ ม้จะลำบากแต่นั่นคื อห นท า งสู่ คว า มร ว ย

 

รั บโ ชคใหญ่ วันเสาร์

อย่ าเชื่อใครให้มากนอ กจากตัวเองเพราะอาจจะเ สี ย เงินเ สี ย ทองในแบบที่ไม่ได้กลับคืนมา

ใ ห้ มี ส ติ ใ นการตัดสินใจทุกครั้งและอย่ าตั้งความหวังมากเกินไปอุปสร ร คทั้ งหลายล้วนเกิดจากตัวคุ ณ เ อ ง

พย าย ามทำจิตใจให้สงบแล้วคุณผ่านเรื่องราวต่างในช่วงนี้ไปได้อย่ างตลอ ดรอ ดฝั่ง

แ ล ะ ห ลังจากสิ้นเดือนไปแล้วคุณมี เ ก ณ ฑ์ ได้ของมีค่าจากเพศตรงข้ามที่อ่อนวัยกว่าและการยอมรับ

จ า ก ค นที่เ คย ดูถูกคุณไว้แถมยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคด ว งมีเกณฑ์สูง

 

รั บโ ชคใหญ่ วันศุกร์

คุ ณ จ ะ ได้พบกับมิตร รูปงามจิตใจดีผิวขาวน่ารักอาจเป็นลูกครึ่งหรือชาวต่างชาติ เรื่องความรักที่เคยปรารถนา

ห รื อ อ ธิษฐานไว้จะได้สมดังที่หวังตั้งใจและหลังจากสิ้นเดือนเป็นต้นไปจะได้พบคนดีมีศีลธร รม

เ ป็ นคนอาวุโสที่สูงอายุกว่าคุณ นิ สั ยดีมีความอบอุ่นเข้ามาดูแลอุปถัมภ์แถมท่านยังมีเกณฑ์

ไ ด้ โ ช ค ลาภจากการเสี่ยงโชคเลขทะเทียนรถป้ายแดง จะให้โชคใหญ่อย่ างไม่คาดฝันมีเ ก ณ ฑ์ สู ง

จ ะ ถู ก ร างวัลหลักแสนถึงหลักล้านเอาเงินนั้นไปตั้งตัวปลดหนี้ปลดสินมีเงินปลูกบ้ า น ห ลั ง ให ญ่

ค ร อ บครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีไ ม่ ลำ บ ากอีกต่อไปและด ว งชะต าเกิดท่านยังจัดอ ยู่ในอันดับคนด ว งดี

ใ ค รค้าข า ยก็ค่อ ยเริ่มกลั บ ม า ข า ยดีข า ยง่ายและด ว งมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ในไม่ช้าเข้ามารัวๆ

 

รั บโ ชคใหญ่ วันจันทร์

ชะต าชีวิตช่วงนี้ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อ ยมีอุปสร รคเข้ามามากมีคนนำปัญหามาให้

ต้ อ งแก้อย่ างไม่หยุดหย่อนและคนมีคู่ให้ร ะ วั ง ความเหินห่างอาจทำให้เกิดการ

ท ะ เ ล า ะเบาะแว้งกันได้แต่หลังสิ้นเดือนไปแล้วทุกอย่ างเริ่มเข้ารูปเข้ารอ ย

ทั้ ง การ ง า น การเงินแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคด ว ง