อ าห า รเพิ่ มพลั งงา นตอ นเช้ า กินปร ะจำบำรุ งสม อ ง ปลอดโปร่งตล อด วั น

อ าห า รเพิ่ มพลั งงา นตอ นเช้ า กินปร ะจำบำรุ งสม อ ง ปลอดโปร่งตล อด วั น

เช้าๆ ตื่นมาเหมือนยังไม่ตื่นดี ทั้งงั ว เงี ย และห งุ ด ห งิ ดง่ายเหมือนนอนได้ไม่เต็มอิ่ม คิดอะไรไม่ค่อยออก

ห รื อ อ า จจะอึนกันไปตลอดวัน เ ป็ น แ บบนี้ไม่ดีแน่ วันนี้มาแ นะนำวิธีป ลุ ก ความสดชื่นให้คุณในต อ น เช้ า

เ ติ ม ค วามปลอดโปร่งให้สมองวิ่งแล่น และเพิ่มพลังงานด้วย อ า ห า ร เช้า 6 อย่าง

ทั้ ง อ า ห า ร ทานเล่นและผลไม้ที่ คุ ณ อ า จ ไ ม่คิดว่ามันช่วยได้จริง แถมที่สำคัญยังทำให้คุณอารมณ์ดีและรู้สึกกระปรี้กระเปร่าตลอดวัน

 

1. น้ำส้ ม

น้ำส้ ม เ ป็ น เครื่องดื่ ม น้ำผลไม้ที่นิยมดื่ ม กันมากๆในตอนเช้าเต็มไปด้วย วิ ต า มิ น ซี

ที่ ใ ห้ ป ร ะ โ ย ช น์ กับร่างกาย แต่ควรกินในปริมาณที่พ อ เ ห ม าะ

เ พ ร า ะ ใ น น้ำ ส้ ม นั้นมีปริมาณความหวาน ที่สูงไม่ควรดื่ ม จนมากเกินไป

2. ช า ก า แ ฟ

หลายคนอาจมองว่าก า ร ดื่ ม ช า ก า แ ฟ นั้นไม่ดี แต่ที่จริงแล้วหากเราเลือกดื่ ม ในปริมาณที่พ อ เห มา ะ

ก็ จ ะ ให้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ดีกับตัวเรา ใน ช า ก า แ ฟ มีส า รต้านอนุ มู ล อิสระที่เป็นภูมิ คุ้ ม กันของร่างกาย

ใ ห้ มี ค ว า ม แ ข็งแรง ช่วยเพิ่มระบ บ ก า รเ ผ าผลาญของร่างกาย จะต้องดื่ ม แบบที่ไม่ใส่น้ำตาล

 

3. เม ล็ ด แ ฟ ล กซ์

ก า รทานซีเรียลหรือสมูทตี้ในตอนเช้าทุกวันนั้นหากเบื่อแล้ว ให้โรยเมล็ดแฟลกซ์ลงบนซีเรียลหรือสมูทตี้ดู

จ ะ ช่ ว ย ทำใ ห้ในมือเช้ากลายเป็น อ า ห า ร ที่อุดมด้วยโอเมก้า 3 ที่ดีต่อสุข ภ า พร่ า ง ก า ยข องเรา ที่มี ป ร ะ โ ย ช น์ ดูแลในเรื่องของหั ว ใ จด้วย

 

4. ไ ข่

เ ห ตุ ผ ล ที่เรา ต้องกิ น ไ ข่ ไก่ ทุกเช้าให้เป็นนิสัย เพราะในไข่ไก่อุดมไปด้วยโปรตีน

ซึ่ ง มี ส่ วนช่วยในการทำงานของสมอง ให้สมองรู้สึกปลอดโปร่ง คิดและตัดสินใจสิ่งต่างๆ ได้เร็วและง่ายขึ้น

ร ว ม ทั้ง ไ ข่ ไก่หนึ่งใบยังให้พลังงานมากถึง 3 เท่า คุณ ส า ม ารถทำอะไรหลายสิ่งอย่างไ ด้ ตล อดวั น

โ ด ย ที่ คุ ณ ไม่รู้สึกเ สี ย พลังงานเลยแม้แต่น้อย

5. ก ล้ ว ย

ผ ล ไ ม้ ที่ อุ ดมไปด้วยโพแทสเซียมและวิตามินมากมาย กล้วยจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเ ลื อ ด ของคุณให้คงที่

แ ล ะ ทำ ให้การขับถ่ายดีขึ้น ส่วนน้ำตาลในกล้วยจะช่วยให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าและรู้สึกมีพลังมากขึ้น

น อ ก จ าก ท า น ก ล้วยในตอนเช้าแล้ว ลองเปลี่ยนมาทานกล้วยตอนบ่ายๆ เพื่อเพิ่มความสดชื่น ค ล า ย ง่ว ง

จ ริ ง ๆ แล้ ว คุ ณ ส า ม า รถทานกล้วยได้ตลอดเวลา ยิ่งทานกล้วยมากเท่าไร ยิ่งดีต่อสุข ภ า พ เท่านั้ น

 

6. ข น ม ปั ง โ ฮ ลวีท

อ า ห า ร สมองที่เต็มไปด้วย ป ร ะ โ ย ช น์ และคุณค่าทาง อ า ห า ร มากมาย นอกจากโฮลเกรน

จ ะ ใ ห้ พลังงานมากเท่าที่คุณต้องการแล้ว ยังเป็น อ า ห า ร ที่ช่วยลดความอ้วนได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย

เ พ ร า ะ ธัญพืชหรือโฮลเกรนเป็นข้าวที่มีคาร์โบไฮเด ร ต ต่ำ แ ต่ ใ ห้ พ ลังงานสูง จึ งเป็น อ า ห า ร ยอดนิยม

สำหรั บ ผู้ ที่รั กสุ ข ภ า พ อย า กมีหุ่นสวยโดยเฉพาะ อ า ห า ร เช้าคุณอาจฉีกกรอบไอเดียเดิมๆ

มิ ก ซ์ ธั ญ พื ชโฮลเกรนเข้ากับอัลมอนด์ หรือทานคู่กับแอปเปิ้ลก็ได้ ก็อร่อยแถมได้ ป ร ะ โ ย ช น์ ไปอีกแบบ

 

อ า ห า ร ในมื้อเช้ามีความสำคัญต่อร่างกายของเราอย่างมากมาย หลายๆคนที่รีบเ ร่ ง ห รื อ ไม่มีเวลาทำ อ า ห า ร ทาน

ล อ งหา อ า ห า ร ทั้ง 6 อย่างนี้มาทานกันในทุกวัน ทั้งยัง ใ ห้ ค ว ามสะดวกรว ด เ ร็ ว และได้รับ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ดีอย่างเต็มๆ