ผ ลไม้ช่ ว ยอายุยื น ไม่อ ย ากอายุสั้ นไม่ค วรมอ งข้ า ม

ผ ลไม้ช่ ว ยอายุยื น ไม่อ ย ากอายุสั้ นไม่ค วรมอ งข้ า ม

ว่ า ด้ ว ยเรื่อง ผลไม้ กำจัดของเ สี ย ในร่างกาย ส า ร พิ ษต่างๆ จะถูกขับออกจากร่างกาย

เ พี ย ง แ ค่ กินผลไม้เหล่านี้ บอกเลยว่ารั ก สุ ข ภ า พห้า ม พล าด

 

1. ม ะล ะกอ สุ ก

มะละกอ ผลไม้ที่สามารถทานได้ทั้งดิบและสุก ซึ่งก็มีรสชาติอร่อย และสามารถนำมาใช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ได้อย่างหลากหลาย

เ ป็ น ย า ระบายอ่อนๆ ช่วยแก้อาการท้องผูก ล้างพิ ษ ในลำไส้ใหญ่ จึงทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น

อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ว ยเส ริม สร้า ง ร ะ บ บภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

 

2. ส้ มโ อ

ส้มโอจัดเป็นผลไม้ที่มี ป ร ะ โ ย ช น์ หลากหลายและยังมีสรรพคุณทาง ย า ในการ รั ก ษ า โ ร ค ต่าง ๆ

เ พ รา ะ อุด ม ไปด้ ว ยวิ ต า มิ น ซี ซึ่งเป็นส า ร ต่อต้านอนุมูลอิสระในปริมาณมาก

แ ล ะ ยั ง มี วิ ต า มิ น และ แ ร่ ธ า ตุ อื่น ๆที่จำเป็นต่อร่างกายอีกหลายชนิด

โดยส่วนที่จะนำมาใช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ก็มีหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นผล เปลือก ใบ และเมล็ด ก็ล้วนแล้วแต่มี ป ร ะ โ ย ช น์ ทั้งนั้น

โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง เ ป ลื อ กและผลซึ่งเป็นส่วนที่นำมาใช้ ป ร ะ โ ย ช น์ มากที่สุด

 

3. แ ต งโ ม

ช่ ว ย ขั บ ปัสสาวะ ลดการสะสมของกรดยูริคในไตและกระเพาะปัสสาวะ เป็นผลไม้ล้างส า ร พิ ษ ในร่างกายได้ดี

เ พ รา ะ เ ป็ น ผ ล ไ ม้ที่ มี ฤ ท ธิ์เย็น เพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย

 

4. แ อ ปเ ปิ้ ล

อุดมไปด้วยคุณ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่เชื่อว่าดีต่อร่างกายหลายอย่าง ไม่ว่าจะช่วยดูแลอาการท้องร่วงหรือท้องผู ก

ล ด ข น า ด ก้ อ น นิ่ ว ป้องกัน โ ร ค มะ เ ร็ ง หรืออุดมไปด้วยส า ร อ า ห า ร สำคัญที่ช่วย บำ รุ ง ร่างกาย

 

5. อ งุ่ น

อุ ด ม ไ ป ด้ ว ยเกลือแ ร่ แ ล ะพ ลั งง า น ที่ช่วย บำ รุ ง เ ลื อด ช่วยซ่อมแซมและสร้างเซลล์ในร่างกาย

อี ก ทั้ ง ยั งทำหน้าที่เป็นส า ร ฟอกล้างตับ ไต ลำไส้ และผิวอีกด้วย หากรับประทานองุ่นเป็นประจำ

จ ะ ส า ม า ร ถ ช่วยเสริมทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้ ส่วนเครือและรากมีฤทธิ์ในการขับลม

ขั บ ปั ส สา ว ะ รั ก ษ า โ ร ค ไขข้ออักเสบ, ปวดเอ็นและปวดก ระ ดู ก อีกทั้งยังมีฤทธิ์ระงับประส า ท แก้ป ว ด แ ล ะแ ก้ อ า เ จี ยน อีกด้วย