ป ระ โ ย ชน์สิ่ งใก ล้ตั วอย่ ามอ งข้ า ม นำไปใใช้ต า มนี้ คุ้มเ กิ นคุ้ ม

ป ระ โ ย ชน์สิ่ งใก ล้ตั วอย่ ามอ งข้ า ม นำไปใใช้ต า มนี้ คุ้มเ กิ นคุ้ ม

ในบางครั้งเคล็ดลับอะไรง่าย ๆ ช่วยแก้ปัญหาได้หลายอย่างเรายังรู้ไม่ครบเลย มันอาจจะเพราะว่าไม่มีใครเคยบอก

ห รื อ อ า จ จะมีแต่มันเยอะเกินไปก็ลืมไปบ้าง วั น นี้ เ ร า ได้เอาเ ค ล็ ดลับการแก้ปัญหาจากสิ่งรอบตัว

ที่ คุ ณ อ า จยั งไม่รู้ เรียกว่าเป็นวิธีฉลาด ๆ ในการใช้งานสิ่งของได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น ด้วยไอเดียสร้างสรรค์

 

1. เป ลื อ ก แ ต ง ก ว าจัดการมดให้หนีห่าง

ตรงไหนมดเยอะ ๆ ลองเอา เ ป ลื อ ก แ ต ง ก ว า ไปวางไว้แถว ๆ นั้น โดยเฉพาะทางเดินของมดวางขั้นไว้เลย

เ พี ย ง ไม่นาน ม ดก็หายเกลี้ยง มันไม่เข้ามาใกล้ตรงนั้นอีก เพราะว่าในเปลือกของแตงกวานั้นมีสา ร Transtran -2 -nonenal อยู่

ซึ่ ง จ ะ อ ยู่ ใ น เปลือกนอกสุดของแตงกวานั่นเอง นอกจากมดแล้ว แม ง ส าบ ก็ไม่ชอบเหมือนกัน

 

2. จัด ก า ร รอ ย ห มึกบนผ้าด้วยย า สีฟั น

หากมีเสื้อผ้า เ ล อ ะ ห มึ ก ลองเอาย า สีฟั น ไปทาตรงบริเวณที่เปื้อนจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้รอจนย า แห้ง

ค่ อ ยนำเ สื้ อ ไ ป ซั ก ทำ ความสะอาดแบบปกติ จะทำให้รอยหมึกที่เลอะนั้นจางไป

3. ช้อ น แ ส ต นเลส ช่วยป้องกันมอดในข้าวสา ร ได้

เชื่อเลยว่าบางคนก็ยังไม่รู้ว่าเพียง เ อ า ช้ อ น มาใส่เอาไว้ในถึงข้าวสา ร หรือเพียงแค่ของใช้ให้เป็นแสตนเลส

ก็ เ อ า ม าช่วยไล่มอดได้แล้วจ้า แบบไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลย เพียงเท่านี้เราก็เก็บข้าวสา ร ไว้ทานนาน ๆ โดยไม่ดดนมอดก่อกวนแล้ว

 

4. ยืด อ า ยุ ข อ งไ ข่ได้โดยเก็บในข้าวสา ร

ไข่ไก่เป็ด หรือไข่ไก่ที่เราซื้อมาเยอะ ๆ หากกินไม่ทันก็ทำให้เ สี ย ได้เหมือนกัน ซึ่งการจะเก็บไว้ให้นาน ๆ

ก็ ไ ม่ย า กเพียงหาที่ไม่ชื้น แห้ง และอยู่ในอุณหภูมิปกติก็ช่วยให้ไข่อยู่นานขึ้นแล้ว

ซึ่งวิธีที่นิยมใช้กันมานานคือ การเอาไข่ไปเก็บในถังข้าวสา ร นั่นเอง แต่ว่าอย า กจะให้ แ ย ก ข้ า ว สา ร

สำ ห รั บ เก็บ ไ ข่ อ อ ก มาต่างหากจะไม่ได้ไม่เสี่ยงไข่แ ต ก หากเก็บในข้าวส ารที่จะต้องพักไปใช้แต่ละวัน

 

5. ดื่ ม น้ำครั้งละ 1 แก้วช่วงก่อน น อ น แ ล ะตื่นนอน

เวลา ก่ อ น จ ะ นอนให้ดื่ ม น้ำก่อน 1 แก้ว ซึ่งควรจะดื่ ม ก่อนนอนสักชั่วโมง และในตอนตื่นก็ดื่ ม อีก 1 แก้ว

จ ะ ทำ ให้ ร่ า ง กายไม่ขา ด น้ำ ลดการเกิดหัวใจวาย ได้มากถึง 90 % เลย แถมยังทำให้ร่างกายรู้สึกมีพลัง สดชื่น อีกด้วย

แ ล ะ น อ ก จากนั้นในระหว่างวันควรดื่ ม น้ำ ใ ห้ ถึ ง 8 แก้วด้วยนะ

 

6. ม ะ น า วช่ว ย ทำ ใ ห้ ผ้ า ข าว ได้

เวลาผ้าขาวนั้นเปื้อน มีคราบ จัดการย ากไม่เบาเลย ซึ่งตัวช่วยอย่ างดีที่มองข้ามไม่ได้เลยคือ มะนาว

เ พี ย ง เ อ า น้ำมะนาวผสมน้ำร้อยแล้วเอาผ้าขาวที่เปื้อนนั้นลงไปแช่ไว้ จากนั้นก็ซักปกติได้เลย คราบต่าง ๆ จะหลุดออกมาง่ายมาก

 

7. ช่ว ย ให้ ม ะ น า ว ส ดมีน้ำ

เวลาซื้อมานาวมาบางลูกบีบน้ำแทบไม่ออก วิธีแก้คือจัดการเอามะนาวสดลูกที่จะใช้ไปแช่น้ำร้อนก่อน 1 ชม.

โ ด ยใ ช้ ค ว า ม ร้ อ น ปานกลางจากนั้นค่อยเอามาฝ่าปกติจะเห็นว่ามะนาวเริ่มมีน้ำเยอะขึ้นมาแล้ว

 

ยั ง มี อีกหลายเคล็ดลับเลยที่เราสามารถใช้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวมาช่วยแก้ปัญหา ก็หวังว่าบทความนี้จะเป็น ป ร ะ โ ย ช น์ แก่ใครหลาย ๆ คน

เ พ ร าะ ว่ า บ าง ปั ญ หาก็แก้ได้ง่ายมาก ๆ เพียงแต่บางครั้งเรายังไม่รู้เคล็ดลับเท่านั้นเอง