กิ นทุกเช้ ามีประโ ย ชน์ต่อร่ า งกายมหาศ า ล บำรุ งสม อ ง

กิ นทุกเช้ ามีประโ ย ชน์ต่อร่ า งกายมหาศ า ล บำรุ งสม อ ง

1. ไ ข่

แม้ใครจะคิดว่าไข่มีคอเลสเตอรอลจนไ ม่กล้ าทาน แต่ไข่นี่ล่ะคือแหล่งโปรตี นและวิตามินดีที่สำคัญเลย

เ ห ม าะสำหรับการเป็นอาหารเช้าม ากเลยเชียว แม้จะมีคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงแต่ก็ยังอยู่ในปริม าณที่ร่ า งกายต้ อ ง การต่อวัน

โ ด ย คนเราสาม ารถบริโภค ค อ เ ลสเตอรอลได้ถึงวันละ 300 มิลลิกรัมต่อวัน เพียงควบคุมปริม าณอาหารที่มีคอเลสเตอรอลในมื้ออื่น

โดยการ รั บ ป ระท า นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลและไ ขมั นต่ำ คุณก็ไ ม่ต้องกั งว ลว่าจะมีคอเลสเตอรอลสูงในร่ า งกายแล้วล่ะ

2. แ ต ง โ ม

แ ต งโมเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคนที่ต้องการช่วยให้ร่ า งกายได้รับน้ำ­อย่างเพียงพอในตอนเช้า เพราะแตงโมเป็นผ ล ไ ม้ที่ มีน้ำ

เป็นส่วนผ ส มม าก เมื่อรับประทานแตงโมเข้าไปก็จะช่วยให้เราได้บริโภคน้ำเข้าไปด้ว ย นอกจ ากนี้ที่หลายคนยังไ ม่ทราบ

ก็ คื อ แตงโมอุดมไปด้วยส ารไลโคปีน (Lycopene) สา รอาหารที่พบแต่ในอาหารที่มีสีแดงเท่านั้น

ซึ่ ง มี ความสำคัญต่อสุ ข ภา พ ตา สุ ข ภา พ หั วใ จ และป้อง กั นโร คม ะ เ ร็ งได้ ขณะที่ปริม าณแคลอ รี ข อ ง แตงโมก็ต่ำม าก

โ ด ย ที่ แตงโม 1 ถ้วยมีปริม าณแคลอรีเพียง 40 แคลอ รี เ ท่ านั้ น เหม าะสำหรับคนรักสุ ข ภา พ และคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอย่างยิ่ง

 

3. ก ล้ ว ย

ถ้าพูดถึงผลไม้ที่ถือเป็นดีมากอาหารเพื่อสุ ข ภา พ แล้วละก็ จะไ ม่พูดถึงกล้ วยก็คงไ ม่ได้ เพราะกล้ วยมีประโยชน์ต่อร่ า งกาย

แ ถ มยั งเหม าะเป็นอาหารเช้าอีกด้วย โดยเฉพาะกล้ วยที่ยังมีเปลือกสีเขียวหลงเหลืออยู่

เ พ ร า ะ จะ มีคาร์โบไฮเดรตช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มท้องได้นานขึ้ น นอกจ ากนี้กล้ วยยังมีโพแทสเซียมสูง

ร ว ม ทั้งปริม าณเกลือแร่ที่ช่วยควบคุมระดับความดั นโลหิตในอ ยู่ใ นร่ า งกายที่ปกติ

ยังไ ม่ร ว ม ถึ ง ปริม าณน้ำตาลที่น้อย เหม าะสำ ห รั บ ผู้ป่ ว ยเบ าหวา นอีกด้วย

 

4. ก าแ ฟ

กาแฟ ถือเป็นอาหารเช้าที่ดีต่อร่ า งกาย เพราะนอกจ ากจะช่วยให้ร่ า งกายตื่นตัวแล้ว ก็ยังช่วยล ดความเสี่ ยงโ รคบางชนิด

เช่น โ ร คมะเร็ งต่อมลู กหม าก แถมยังช่วยให้คุณมีอายุยืนขึ้นอีกด้วย โดยนักวิจั ยได้พบว่า

ก า แ ฟเ ป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยสา ร ต้ า นอ นุ มู ล อิสระ แต่ก็อย่ าดื่ ม ม ากเกินไป เดี๋ยวจะทำให้ ใ จ สั่ น

ไ ม่ดีต่อสุ ข ภา พ นะ แถมกาแฟที่อุดมไปด้วยน้ำตาล จะทำให้กาแฟที่ดีมีประ โย ช น์ ก ล า ย เ ป็นวา ย ร้า ยทำล า ยสุ ข ภา พ ได้เหมือ น กั น นะ