ค ว รทำก่ อ นสิ้ นปี ขอขม าเจ้ าที่บ้ าน ปีละครั้ งเสริมชะ ต าการเป็นอยู่ ชีวิ ตดี

ค ว รทำก่ อ นสิ้ นปี ขอขม าเจ้ าที่บ้ าน ปีละครั้ งเสริมชะ ต าการเป็นอยู่ ชีวิ ตดี

การจุดธูปบูชา เสริมด ว งชะต าหรือขอพรสิ่งศัก ดิ์สิ ทธิ์ เ ป็ น เ รื่ อ งของคว ามเ ชื่อ

ที่ สื บ ท อ ด ต่อกันมา ของคนเราเป็นเวลานาน ทำบ่ อ ย ท่านจะให้โชค เปิดท าง ส ว่ าง

ชีวิตราบรื่น ทำไมต้องไห ว้เจ้าที่ก ล า ง บ้าน เจ้าที่ที่อยู่ในตัวบ้านคือเ จ้ า ที่ เ จ้ า ท า งเจ้าของบ้านของเรือน

ซึ่ ง ต่ า ง กั บ ศาลพ ระ ภูมิ ที่เป็นเจ้าที่ที่เราเชิญท่านลงมาเพื่อปกปักรั กษ า

 

การไห ว้ดังก ล่ า วจึงเป็นการไห ว้เจ้าที่ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้าน ดังนั้น เ รา จึงควรไห ว้

ทุก 3 ถึง 6 เดือนต่อครั้ง เป็นอย่างน้อย เพื่อเป็นการขอขม า ใน บ า ง ค รั้ งที่ทำอะไรล่วงเกินไป

 

โดยส า ม า ร ถ ไห ว้ได้เองทุกเว ล า เ ที่ ย ง ขอ งวันอังคารและวันเ ส า ร์

เ พ ร า ะถือเป็นวันรับ โดยให้จัดเตรียมอุปกรณ์การไห ว้ดังนี้

 

วิ ธี ก า รไห ว้เจ้าที่กลางบ้าน

1. เทียน 1 คู่ ธูป 5 ด อ ก

2. ด าว เ รือง 9 ด อ ก

3. น้ำ 5 แ ก้ ว

4. ผ ล ไ ม้ 9 อย่าง เพื่อความ เ ป็ น ศิ ริ ม งคล

5. ห ม า ก พ ลู 9 คำ

ซึ่งผ ล ไ ม้ แต่ละชนิดก็มีความหมาย แ ต กต่างกัน เช่น

อ งุ่ น เพื่อช่วยในเ รื่ อ งการเงิ น ห รื อ ท รัพ ย์สมบัติที่เพิ่มพูนขึ้น

กล้วย จะช่ว ย ใ ห้ สิ่ งต่างที่ทำง่ายขึ้น

แ ก้ ว มัง กร เพื่อช่วยในเ รื่ อ งการปกครอง ลู ก น้ อ งบริวารสำหรับเจ้าของกิจการ

สั บ ป ะรด เพื่อจะได้มีหูต ากว้างไกล

 

วิธีก า ร จั ด ข อ ง

1. ให้ใช้ผ้ าข า วปูกลางบ้าน โดยหันหลังให้กับประตูหน้า

2. แ ล้ วเ อ า ของทุกอย่างวา ง บ น ผ้าขาว จากนั้นให้จุดธูป เ ที ย น แ ล้วก ล่ า วขอขมาว่า

ข้ า แต่เเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเจ้าของเรือน บ้านเลขที่…บ้านหลังนี้

วั น นี้ เ ป็นวันดี ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล นำเครื่องสักการะบูชา ม าตั้ ง ถ ว าย เพื่อขอขม า ก ร ร ม

ห า ก มี สิ่งใดก็ต ามที่ข้าพเจ้าได้ทำ ผิ ด ไป ทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้ง รู้ ก็ ดี ไ ม่ รู้ก็ ดี

ข้ า พ เ จ้าขออโหสิก ร ร ม ท่าน ขอท่ า นจงโปรดงดโ ท ษ เว้นโ ท ษ และอโหสิก ร ร ม

ใ ห้แ ก่ ข้ า พ เจ้าด้วยเทอญ และโปรดช่วย อธิฐานข อ ต ามปรารถนา

 

จ า ก นั้ น ให้รอจนธูปหมด ภายในบ้าน แล้ว ค่ อ ย ดับเทียน และลาผลไม้

โด ย วิ ธี ก า ร ก็คือให้จับที่ตัวพานหรือถาดผลไม้แล้วพูดว่า ขอแดนขอชานให้ลูกให้หลานกิน

เ พื่อ ค ว า มเป็นศิริมงคล จากนั้นก็นำไปท า น ไ ด้ เลย