ปลูกติ ดบ้ านไว้ ต้ นไม้ 7 วั น ปลู กต า ม วันเ กิ ด หนุ นนำชีวิต มีโ ช คมีล าภเข้ าหา

ปลูกติ ดบ้ านไว้ ต้ นไม้ 7 วั น ปลู กต า ม วันเ กิ ด หนุ นนำชีวิต มีโ ช คมีล าภเข้ าหา

โดยทั่วไปคนเราจะเลือกปลูกต้นไม้ที่ตนชอบหรืออย า กจะปลูก ซึ่งก็มีให้เลือกมากมายหลายหลากตามความชอบ

แ ต่ วั นนี้ เรามีแนะนำ โบราณ ในการปลูกต้นไม้อีกหนึ่งอย่าง เป็นการ ปลูกต้นไม้ ไปด้วยได้ความศิริมคล

เ ส ริ มด วงเราไปด้วยได้ โดยเป็นการปลูกต้นไม้ ตรงวันเกิ ด นั่นเอง ไปดูกันว่าแต่ละวัน

 

สำ หรั บ ค น เ กิ ดวันจันทร์ – ว่ า น สี่ทิ ศ

ควรจะปลูกบริเวณทางเข้าหน้าบ้านในวันพฤหัสบดีในวันขึ้น9–15ค่ำและอย่าลืมท่องคาถาเห็นหน้าวาจาเอ็นดู

คื อ น ะ โมพุทธายะ3จบเพียงเท่านนี้ก็เสร็จแล้วว่านจะช่วยเรียกโชคเสริมด วงชะตาให้กับคนปลูกการงานราบรื่นทำอะไรก็ดีไม่ติดขัด

 

สำหรั บ ค น เกิ ดวันอังคาร – เ ศ ร ษฐี เ รื อ นนอก

และควรปลูกเอาไว้หน้าบ้านปลูกในวันอังคารหรือพฤหัสบดีวันขึ้น4–15ค่ำพร้อมกับท่องคาถา “นะโมพุทธายะ” 3 จบ

จ ะ ช่ ว ย เ ส ริ มด วงเรียกโชคลาภความเป็นมงเป็นคลเรียกเ งิ นทองเข้ามาหนุนให้ร่ำร ว ยยิ่งขึ้น

 

สำหรั บ ค น เ กิ ดวันพุธ – ว่ า น เ ส น่ ห์ จั นทร์ขา ว

ซึ่งจะปลูกไว้ด้านไหนของบ้านก็ได้โดยให้ปลูกในวันพฤหัสบดีขึ้น3–15ค่ำ แ ละท่องคาถา

น ะ โ ม พุ ทธายะ3จบจะช่วยในการเสริมเมตตามหานิยมให้กับตนเอง

 

สำหรั บ ค น เ กิ ดวันพฤหัสบดี – ว่ า น ธ รณีสา ร

โดยจะเอาไปปลูกในมุมไหนของบ้านก็ได้ปลูกในวันพ ระ ขึ้น3–15ค่ำและท่องคาถาว่าพุทธังธัมมังสังฆัง

นำ โ ชค 3 จบ จ ะ เ ป็ น การเรียกโชคดีมีบารมีสูงเรียกโชคลาภเ งิ นทองเข้ามาการงานดีมีความเจริญก้าวหน้า

 

สำหรั บ ค น เกิ ดวันศุกร์ – ว่ า นสี่ทิ ศ

และควรปลูกไว้หน้าบ้านในวันขึ้น9–15ค่ำและท่องคาถานะโมพุทธายะ3จบต้นว่านนี้

จ ะ ช่ ว ยในเ รื่ อ งเมตตามหานิยมทำมาค้าข ายรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

 

สำหรั บ ค นเกิ ดวันเสาร์ – ว่ า น เ ศ ร ษ ฐี เ รือนใน

ซึ่งปลูกไว้ตรงบริเวณไหนของบ้านก็ได้ตามสะดวกเลยปลูกในวันพฤหัสบดีขึ้น4–15ค่ำและท่องคาถานะโมพุทธายะ3ครั้ง

จ ะ ช่ ว ย เ ส ริ ม ให้มีความมั่นคงร่ำร วยดึงดูเ งิ นทองเข้ามาในบ้านมากขึ้นมีเ งิ นใช้จ่ายไม่ข า ดมือ

 

สำหรับคนเกิ ดวันอาทิตย์ – ว่ า น มห า ล า ภ

เ ห ม า ะ จะปลูกไว้ในหน้าบ้านในช่วงวันพ ระ ขึ้น6–15ค่ำพร้อมกับท่องคาถามหาลาโภคะวันตุเม 3 ครั้ง

จ ะ ทำให้ ชี วิ ต ไ ด้เจอสิ่งดีมีเ งิ นทองโชคลาภต่างไหลเข้ามาไม่ข า ดสายเลยมีเ งิ นใช้จ่ายไม่ข า ดมือ

 

ซึ่ง ต้ น ไม้แต่ละชนิดนั้นหาไม่ย ากและปลูกไม่ย ากเลย อีกทั้งทนน้ำทนแดด ดูแลง่าย

ไ ด้ ทั้ ง ป ลู ก ต้ นไม้เพื่อความสดชื่นแล้วยังได้ลาภได้ทรัพย์แบบไม่รู้ตัวอีก