ห มั่ นทำเป็ นประจำ เพี ย งน้ำสะอ าด 1 แก้ ว ทำบ่ อ ยๆส่ งผลชี วิตเจริ ญรุ่ งเรือง

ห มั่ นทำเป็ นประจำ เพี ย งน้ำสะอ าด 1 แก้ ว ทำบ่ อ ยๆส่ งผลชี วิตเจริ ญรุ่ งเรือง

 

การทำบุญนั้น มีหล า ยวิธี และเมื่อเราทำบุญเสร็จ สิ่งที่ต้องทำต่อนั่นคือ การกรวจน้ำให้กับญาติผู้ที่ล่วงลับ

ห รื อ เ ท วดาประจำตัวของเรานั่นเอง เพราะเราทุกคนต่างมีเทวดาประจำตัวกันทุกคน

ท่ าน จ ะ ค อ ย ป ก ปั กรั ก ษ าเรา เพราะฉนั้นทำบุญทุกครั้งอ ย่ าลืมกรวจน้ำให้กับเทวดาประจำตัว

 

เ ต รี ย มน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด และนำจรดระหว่ า งคิ้ ว กล่าวคำอธิษ ฐ า น จิ ต ดังต่อไปนี้

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญ พ ระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พ ระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

 

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา

ข อ ส่ ว น บุ ญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวง ที่รั ก ษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงจงมีความสุข

(ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พ ระแม่ธรณี พ ระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พย า น

ข ออ า นิ สงค์ผลบุญ กุศล อันใดที่ข้าพเจ้าชื่อ สกุล ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหล า ยทั้งป ว ง ข องข้าพเจ้า

อ ยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้า พ้นจากความทุ กข์ ( เรื่องที่ประสบ ปั ญ ห า ) ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ต าม

ทั้ง ร ะ ลึ ก ได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านจงมารับกุศล

ที่ข้ า พ เ จ้ า อุ ทิ ศใ ห้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่ าแวะอย่ าเวียนที่ใด

ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่านทุกตัวทุกตน ทุกภพทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้

โ ป ร ดกล า ยเป็นโภคท รั พ ย์ ต ามที่ท่านปราถนา ทุกประก า ร ตั้ งแ ต่ บั ดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ สาธุบุญ