ด ว งชะ ต าพลิ กผันเปลี่ยนครั้ งใหญ ด ว งพลิกจากหน้ามือเป็นห ลั งมือ ปั งสุดๆ

ด ว งชะ ต าพลิ กผันเปลี่ยนครั้ งใหญ ด ว งพลิกจากหน้ามือเป็นห ลั งมือ ปั งสุดๆ

 

ท่ า น ที่ เ กิ ด ร า ศี มิ ถุน

ดาวประจำตัวของคุณอยู่ในเรือนที่ 9 (ศุภะ) ของตัวเอง และเป็นเรือนที่ 11 (ลาภะ) ของด ว ง เ มือง

นั บ ว่ า เป็นราศีที่จะมีโชคดีสวนกระแสชาวบ้านเขาอยู่มาก จะมีแรงส่งเสริมจากผู้คนรอบข้าง

ผู้ ห ลั กผู้ ใ ห ญ่ จะมีคนให้ความเมตตาช่วยเหลือ หากติดขัดอะไรจะได้การเกื้อกูลดี

ด ว ง ก ารเ งิ นก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีอีกด้วย ภาษาโหรเรียกว่าเป็นดาวเกษตร แปลว่าอยู่ในจุดที่มั่นคง

น อ ก จ ากนั้นยังร่วมเรือนกับจุดโชคลาภ (Part of Fortune) ถ้าใช้จ่ายกับเ รื่ อ งบ้านเรือนอสังหาฯ บ้านที่ดิน

ข อ ง ต ก แ ต่งบ้าน หรือของขวัญข อ ง ฝ ากให้คนที่คบหาร่วมชีวิต จะได้รับความสุข ส ม หวัง เป็นที่พึงพ อ ใ จ แก่กันและกัน

 

ท่ า น ที่ เ กิ ด รา ศี เ มษ

เดือนนี้ ดาวประจำตัวของคุณส่งพลังความคึกคักกระตือรือร้น และอยู่ร่วมกับดาวยูเรนัส (Uranus)

ทำ ใ ห้ เ พิ่ มค วามมีชีวิตชีวา กระตุ้นเร้าให้มองหาสิ่งใหม่ ให้กับตัวเอง แต่ก็มีจุดอ่อนสักหน่อย

ด า ว ป ร ะ จำ ตัวทำมุมขั ด แ ย้ งกับลัคนา๑วงเมือง สถานการณ์จึงไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่

แ ล ะ แ ม้ ใ จ จ ะ โ ล ดแล่นอย า กทำกิจกssมใหม่ต่าง ก็มักถูกขัดขวางด้วยเหตุการณ์ต่าง ทำให้ไม่ค่อยได้ทำเ รื่ อ งสมใจมากนัก

แต่ดาวการเ งิ นของคุณเป็นดาวเด่นในระหว่างนี้ ๑วงการเ งิ น เรียกว่าเป็นดาวมหาจักรอันสูงส่ง

แ ม้ จ ะ อยู่ร่วมกับดาวเสาร์คู่ศั ต รู แต่ก็จะทำให้คุณมีพลังแข็งแกร่งยิ่งขึ้น จะเข้าช่วงงกง่ายเป็นพิเศษ

เ งิ นเข้ากระเป๋าแล้วจะติดหนึบเป็นตังเม ใครอย่าคิดมาง้างเอาง่าย ถ้าไม่เต็มใจจ่ายจะไม่กระเด็นแน่

 

ท่ า น ที่ เ กิ ด ร า ศี กั นย์

ดาวประจำตัวของคุณอยู่ในเรือนที่ 6 (อริ) ของ๑วงชะตา และทำมุมขั ด แ ย้ งกับดาวมรณะ แต่ดาวการเ งิ น

กลับอยู่ในตำแหน่งที่ดี เรียกว่าชีวิตมีลุ้นค่ะ จะมีความหนักความเหนื่อย ต้องสู้รบปรบมือกับหลายสิ่งอย่างรอบตัว

ใ ค ร ที่มีลูกเต้าเหล่าหลาน ลูกน้องลูกจ้าง บริวาร สัตว์เลี้ยง จะได้เพิ่มความวุ่นวายในชีวิตน่าดู

แ ต่ ก า รปรับเปลี่ยนสิ่งใด ในช่วงนี้ จะนำผลดีมาให้คุณในอนาคต

สำหรับการเ งิ น ด ว ง ก ารเ งิ น แต่จะว่าไปก็ไม่เ ล วเท่าไหร่นะคะ ยังมีกระแสแรงส่งที่ดี ทำมุมดี กับดาวด ว ง อื่น

โ ด ย เ ฉพาะการใช้จ่ายเพื่อการแก้ปัญหา การรั กษ าเยียวย าสุ ข ภา พ การใช้เ งิ นกับของกินของใช้ในครัวเรือน

ซึ่ ง เ ป็ น สิ่ งที่ ยั ง ไงก็ต้องจ่าย และไหน ก็ต้องจ่ายแล้ว ซื้อของดีมีคุณภาพไปเลยค่ะ แล้วจะได้รับความสุขความสมหวังดังปรารถนา

 

ท่ า น ที่ เ กิ ด ร า ศี ธนู

ดาวประจำตัวคุณ จะเป็นดาวมหาจักรสูงส่งในเรือนที่ 8 (มรณะ) ของ๑วงเมือง และเป็นเรือนที่ 12 (วินาสน์)

ของด ว ง ชะ ต าคุณเอง แต่ดาวการเ งิ นเข้าอยู่ในเรือนลัคนา ทำให้เกิ ดแรงอิทธิพลสำคัญ

ทั้ ง ผ ลั ก ทั้งดัน ทั้งมอบโอกาส เ กี่ ยว ข้ องกับเ งิ นก้อนใหญ่ มีได้มีเ สี ย อย่างอลังการทีเดียว

ในรอบเดือนนี้ ด ว ง การเ งิ น ราศีธนูจะได้เกี่ยวพันกับเ งิ นก้อนโต ทั้งรับเข้าและจ่ายออก จะมีแรงกระตุ้นให้คุณต้องใช้จ่ายอย่างหนักหน่วง

แ ต่ ก็ เ พื่ ออนาคตข้างหน้า และถ้าใช้กับการเรียนการศึกษา การทำธุรกิจส่วนตัว การซื้อบ้านซื้อรถ

ก็ จ ะ ไม่มีอะไรสูญเปล่า จะสามารถคาดหวังผ ล ลั พ ธ์ ไ ด้ ใ น วันข้างหน้าแน่นอน