ฟักท อ ง ป ร ะโยชน์ดี ๆ ที่ทุกคนรู้แล้ วต้อ งตกใ จ กินทุกวันประโ ย ชน์เยอะมาก

ฟักท อ ง ป ร ะโยชน์ดี ๆ ที่ทุกคนรู้แล้ วต้อ งตกใ จ กินทุกวันประโ ย ชน์เยอะมาก

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินฟักทองมากๆ วันนี้เราก็มี 10 ประโยชน์ดีๆ ของการกินฟักทอง

ไ ป ดู กั น ว่าการที่กินฟักทองนั้นมันดียังไง กัน

 

ฟักทอง เป็นพืชชนิดหนึ่ง ใช้ทำได้ทั้งอาหารคาว ของหวาน และเป็นอาหารว่างได้ด้วย

ป ก ติ ฟั ก ท องเมื่อแก่จัดจะมีสีเหลืองอมส้ม เป็นพืชมีเถา ปลูกได้ทั่วไปทั้งในเขตร้อนและเขตหนาว

ใ น ท า งพฤกษศาสตร์ จัดอยู่ในสกุล Cucurbita วงศ์ Cucurbitaceae เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเ ม ริ ก า และแพร่กระจายไปทั่วโลก

1. ฟักทองมีเบต้ า แ ค โร ที นสูง ช่วยบำรุงและรั ก ษ าสายต า

2. ในฟักทองมีค อ ล ล าเจนต ามธรรมช าติ จึงช่ว ย เ สริมสร้าง คอลาเจน ใ ต้ ผิ ว ห นั งช่วยทำให้ผิวพรรณผ่องใส

3. สามรถควบคุมค ว า ม ดั น โลหิต บำรุงตับ บำรุงไต บำรุงด ว ง ต า และสร้างเซลล์ใหม่ทด แ ท น เ ซ ล ล์ เก่าที่เสื่อมสภาพ

4. ฟักทองให้พลัง ง านต่ำ ไขมันน้อย จึงเหมาะแก่ค น ที่ ต้ อ ง ก า รควบคุมน้ำหนัก

5. ช่วยฟื้นบำรุง สุ ข ภ า พ ผิว ให้เปล่งปลั่งสดใส และช่วยปก ป้ อ งผิ วไ ม่ให้ เ หี่ ย ว ย่ น

6. ฟักทองมีส า ร ต่ อ ต้ านอนุมูล อิ ส ร ะ ที่มีส่วนช่วยในก า ร ช ะลอวัย ต้านความแก่ชรา

7. สามรถกระตุ้นการห ลั่ ง อิ นซูลิน ช่วยลด ร ะ ดั บ น้ำต าลในเ ลื อ ดได้

8. ฟักทองมีกรดโปร ไ พ โ อ นิ ค ซึ่งมีส่วนทำให้เซลล์ม ะ เ ร็ ง อ่ อ นแอลง

9. ฟักทองมีฤทธิ์อุ่น ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย ย่ อ ย อาหารได้เป็นอย่ างดี

10. ป้องกันการเกิด นิ่ ว เพราะในฟักทองมีส า ร คิ วเ ค อ ร์ บิติน มีฤทธิ์ช่วยช่วยขับปั ส ส า วะ สามารถป้อง กั น ก า รเกิดโ ร คนิ่วได้

 

ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง = การทานฟักทองมากเกินไป ก็อาจทำให้เกิด อ า ก า ร ท้ อ ง อื ด ท้องเฟ้อ ไม่สบายท้องได้ เ พ ร า ะ ฉ ะ นั้ น ควรทานแต่พอดีนะ